نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش زمین‌شناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استاد، مرکز ژئوفیزیک و تکتنوفیزیک دانشگاه ژوزف فوریه گرونوبل، فرانسه

3 استاد، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، پژوهشکده علوم، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

5 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 استادیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سامانه گسلی شاهرود نقش مهمی را در لرزه‌زمین‌ساخت البرز خاوری و میانی بازی می‌کند. در این پژوهش به لرزه‌خیزی در این گستره و جنوب آن با نگاهی به خردلرزه‌خیزی آن گستره و بررسی زمین‌لرزه پنجم شهریور 1389 جنوب دامغان پرداخته شده است. در این بررسی داده‌های شبکه‌های لرزه‌نگاری محلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین داده‌های شبکه‌‌های لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برای پردازش سازوکار خردلرزه‌ها و پردازش ویژگی‌های زمین‌لرزه جنوب دامغان و بزرگ‌ترین پس‌لرزه آن به کار گرفته شد. پراکندگی رومرکز خردلرزه‌ها و زمین‌لرزه‌های جنوب دامغان در گستره البرز میانی- خاوری و جنوب آن بر جنبایی سامانه گسلی شاهرود و گسل ترود پافشاری می‌کنند. پراکندگی کانونی زمین‌لرزه‌ها و سازوکار آنها شیب تند و سازوکار راستالغز چپ‌گرد را برای پاره‌های باختری سامانه گسلی شاهرود و گسل ترود نشان می‌دهند. سازوکار زمین‌لرزه‌ها نشان می‌دهند سه گسل آستانه، چاشم و فیروزکوه از سامانه گسلی یاد شده، از دیدگاه سازوکار ژرفی یکسان هستند و شاید بتوانند در یک رویداد یگانه مانند یک گسل بزرگ به جنبش درآیند و زمین‌لرزه بزرگی را به وجود بیاورند. همچنین سازوکار راستالغز چپ‌گرد زمین‌لرزه‌های جنوب دامغان نشان می‌دهد که گسل ترود نیز از دید رفتار لرزه‌‌زمین‌ساختی مانند گسل‌های البرز خاوری بوده و این گستره می‌تواند گسل ترود را نیز در بر بگیرد.

کلیدواژه‌ها

آرین، م. و قرشی، م.، 1385- ارزیابى توان حرکتى گسلهاى کواترنرى در منطقه مرزى البرز- ایران مرکزى، از خاور تهران تا خاور سمنان، فصلنامه علوم زمین شماره59، مقاله آخر.
بربریان، م.، قرشی، م.، طالبیان، م. و شجاع طاهری، ج.، 1375- پژوهش و بررسی  نو زمین‌ساخت، لرزه‌زمین‌ساخت و خطر زمین‌لرزه – گسلش در گستره سمنان، گزارش شماره63 ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
درویش زاده، ع.، 1370- کتاب زمین‌شناسی ایران.
شکری، م.، قرشی، م.، نظری، ح.، سلامتی، ر.، طالبیان، م.، ریتز، ج.- ف.، محمدخانی، ح. و شاهپسندزاده، م.، 1388- نخستین نتایج حفر ترانشه دیرینه زمین‌لرزه شناسی روی گسل آستانه، مجله علوم زمین، جلد 18، شماره 70: 1023-7429.
فیضی، ف. و آرین، م.، 1385- رده‌بندی پیشانی‌های رانده در مرز ساختاری البرز- ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد، شماره 61 ویژه نامه زمین‌شناسی، پاییز 1385، صفحه 87-75.
نبوی، م .ح.،1354 -  نقشه زمین‌شناسی 1:100000، سمنان، سازمان زمین‌‌شناسی کشور. 
نعمتی، م.، هتسفلد، د.، قیطانچی، م.، سدیدخوی، ا.، میرزایی، ن. و مرادی، ع.، 1390- بررسی لرزه خیزی گسل آستانه در البرز خاوری، مجله فیزیک زمین و فضا، جلد 37، 2-1390.
 
 
References
Allen, M. B., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M. & Qorashi, M., 2003- Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, Iran, J. Struct. Geol., 25, 659–672.
Ambraseys, N. & Melville, C., 1982- A History of Persian Earthquakes, Cambridge University Press.
Berberian, M. & King, G. C. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian J. Earth Sci., 18, 210–265.
Berberian, M. & Yeats, R. S., 1999- Patterns of Historical Earthquake Rupture in the Iranian Plateau, Bull. Seism. Soe. Am., 89,120-139.
Berberian, M., 1983- The southern Caspian: a compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust, Canad. J. Earth Sci., 20, 163–183.
Engdahl, E. R., Vander Hilst, R. D. & Buland, R. P., 1998- Global teleseismic earthquake relocation with improved travel time sand procedures for depth determination. Bull. Seism. Soc. Am. 88, 722–743.
Fattahi, M., Walker, R., Khatib, M. M., Dolati A. & Bahroudi A., 2007- Slip-rate estimate and past earthquakes on the Doruneh fault, eastern Iran R. T. Walker. Geophys. J. Int. (2007) 168, 691–709.
Graymer, R. W., Langenheim, V. E., Simpson, R. W., Jachens, R. C. & Ponce, D. A., 2007- Relatively simple through-going fault planes at large-earthquake depth may concealed by the surface complexity of strike-slip faults, Geol. Soc. London Spec. Publ., 290, 180-201. doi:10.1144/SP290.5.
Harvard, 2010- Department of Geological Sciences, Centroid Moment Tensor catalogue, http://www.seismology.harvard.edu/CMTsearch.html.
Havskov, J. & Ottemöller, L., 2005- SEISAN: The earthquake analysis software, version 8.1.
Hessami, K., Jamali, F. & Tabassi, H., 2003- Map of Major Active Faults of Iran, Tech. rep., International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Iran, http://www.iiees.ir.
Hollingsworth, J., Fattahi, M., Walker, R., Talebian, M., Bahroudi, A., Bolourchi, M. J., Jackson J. & Copley, A., 2010a- Oroclinal bending, distributed thrust and strike-slip faulting, and the accommodation of Arabia–Eurasia conver g ence in NE Iran since the Oligocene. Geophys. J. Int. doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04591.x.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R. & Nazari, H., 2008- Extrusion tectonic and subduction in eastern South Caspian Region since 10 Ma, Geology, Vol. 36; no. 10; p. 763-766.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Gheitanchi, M. & Bolourchi, M., 2006- Strike-slip faulting, rotation, and along-strike elongation in the Kopeh Dagh mountains, NE Iran: Geophysical Journal International, v. 166, p. 1161–1177, doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.02983.x.
Hollingsworth, J., Nazari, H., Ritz, J.-F., Salamati, R., Talebian, M., Bahroudi, A., Walker, R.-T., Rizza, M. & Jackson, J., 2010b- Active tectonics of the east Alborz mountains, NE Iran: Rupture of the left lateral Astaneh fault system during the great 856 A.D. Qumis earthquake. journal of geophysical research, vol. 115, B12313.
Klinger, Y., 2010- Relation between continental strike-slip earthquake segmentation and thickness of the crust, J. Geophys. Res., 115, doi: 10.1029/2009JB006550.
Lee, W. H. K. & Lahr, J. C., 1972- HYPO71 (revised), A computer program for determining hypocenters, magnitude and first motion pattern of local earthquakes, U. S. Geol. Surv. Open File Rep., 75–311.
Manighetti, I., Campillo, M., Bouley, S. & Cotton, F., 2007- Earthquake scaling, fault segmentation, and structural maturity, Earth Planet. Sc. Lett., 253, 429-438.
Masson, F., Che´ry, J., Htzfeld, D., Martinoid, J., Vernant, P., Tavakoli, F. & Ghafory Ashtiani, M., 2005- Seismic versus aseismic deformation in Iraninferred fromearthquakes and geodetic data. Geophysical Journal International, 160, 217–226.
Nazari, H. & Ritz, J.-F., 2008- Neotectonics in Central Alborz, Geosciences, Special Issue, Vol. 17, N. 1. GSI, Tehran, Iran.
Nazari, H., 2006- Analyse de la tectonique récente et active dans l'Alborz Central et la région de Téhéran: Approche morphotectonique et paléoseismologique, unpublished PhD thesis, University of Montpellier II, pp.247.
Nazari, H., Ritz J-F., Salamati, R., Balescu, S., Michelot J-L. & Ghorashi, M., 2008- Paleoseismological analysis in Tehran area (Central Alborz, Iran), SGF, Dynamique d'une collision continentale, l' Iran, 6-7 Octobre 2008,Paris.
Nazari, H., Ritz, J-F., Walker, R., Alimohammadian, H., Salamati, R., Shahidi, A., Patnaik, R. & Talebian M., 2009- Chronology of last earthquake on Firouzkuh Fault using by C14, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-4906, EGU General Assembly 2009.
Ritz, J. F., Balescu, S., Sleymani, S., Abbassi, M., Nazari, H., Feghhi, K., Shabanian, E., Tabassi, H., Farbod, Y., Lamothe, M., Michelot, J.L., Massault, M., Che´ry, J. & Vernant, P., 2003- Geometry, kinematics and slip rate along the Mosha active fault, central Alborz: Nice, France, EGU-AGU-EUG Joint Assembly, Abstract EAE03-A-06057.
Ritz, J.-F., Nazari, H., Ghassemi, A., Salamati, R., Shafei, A., Solaymani, S. & Vernant, P., 2006- Active transtension inside central Alborz: A new insight into northern Iran–southern Caspian geodynamics, Geology, v. 34, p. 477–480, doi:10.1130/G22319.1.
Scholz, C., 1982- Scaling laws for large earthquakes: consequences for physical models, Bull. Seism. Soc. Am., 72, 1-14.
Schwartz, D. P. & Coppersmith, K. J., 1984- Fault behavior and characteristic earthquakes: Examples from the Wasatch and San Andreas fault zones, J. geophys. Res., 89, 5681-5698.
Sengo¨r, A. M. C., Altiner, D., Cin, A., Ustaomer, T. & Hsu, K. J., 1988- Origin and assembly of the Tethyside orogenic collageatthe expense of Gondwana Land. Gondwana and Tethys. In: Audley-Charles, M. G., Hallam, A. (Eds.), Geological Society Special Publication, 37, pp. 119–181.
Sibson, H. R., 1975- Generation of pseudotachlyte by ancient seismic faulting. Geophys. J.R. astr. Soc., 43, 775-794.
Sibson, H. R., 1974- Frictional constraints on thrusts, wrench and normal faults. Nature, 249(5454), 542-541.
Sibson, H. R., 1977- Fault rocks and fault mechanics. J. Geol. Soc. London, 133, 191-213.
Solaymani Azad, S., 2009- Seismic Hazard Assessement for Tehran, Tabriz and Zandjan Cities (NW Iran) Based on Morphotectonics and paleoseismology, PhD Thesis, University of Montpellier2 (France), PP. 150 (in French).
Stöcklin, J., 1974- Northern Iran: Alborz mountains, in Mesozoic–Cenozoic Orogenic Belts: Data for Orogenic Studies, pp. 213–234, ed. Spencer, A., Geol. Soc. Spec. Publ. London, Vol. 4.
Tatar, M., Jackson, J., Hatzfeld, D. & Bergman, E., 2007- The 2004 May 28 Baladeh earthquake (Mw 6.2) in the Alborz, Iran: over thrusting the South Caspian Basin margin, partitioning of oblique convergence and the seismic hazard of Tehran, Geophys J. Int., 170, 249–261.
Tchalenko, J. S., Berberian, M., Iran manesh, H., Bailly, M. & Arsovsky, M., 1974b- Tectonic Framework of the Tehran region, Geological Survey of Iran, Report no. 29.
Tchalenko, J. S., Braud, J. & Berberian, M., 1974a- Discovery of three earthquake faults in Iran. Nature, 248, 661–663.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F. & Che´ry, J., 2004b- Contemporary crustal deformation and plate kinematics in Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman, Geophys. J. Int., 157, 381–398.
Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Che´ry, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., Ritz, J.-F., Sedighi, M. & Tavakoli, F., 2004a-Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data, Earth and Planetary Science Letters, 223, 177–185.
Wenousky, S. G., 1988- Seismological and structural evolution of strike-slip faults, Nature, 395, 340-343.
Wessel, P. & Smith, W. H. F., 1998- New, improved version of Generic Mapping Tools released, EOS, Trans. Am. Geophys. Un. 79(47), 579.