نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، ایران.

چکیده

در این مطالعه نهشته‌های سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان بررسی شده است. برش قالبی با ستبرای 200 متر شامل سنگ‌آهک‌های خاکستری همراه با گرهک‌های چرتی و سنگ‌آهک‌ماسه‌ای است که به صورت هم‌شیب و پیوسته بر روی شیل و ماسه‌سنگ‌های خاکستری رنگ سازند امیران و در مرز بالایی به‌صورت هم‌شیب و ناپیوسته در زیر سازند کشکان قرار می‌گیرد. از این برش چینه‌شناسی 160 نمونه برداشت و در آنها 28 جنس و 4 گونه روزن‌بران کف‌زی و 6 جنس و 2 گونه جلبک شناسایی شد. سن سازند تله‌زنگ در برش مورد مطالعه را به علت شباهت مجموعه روزن‌بران کف‌زی با زیست‌زون Miselanea –Kathina Assemblage Zone (wynd 1965) می‌توان پالئوسن پسین (تانسین) در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع .، 1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
خسروتهرانی، خ.،1370- میکروپالئونتولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، 357 صفحه.
خسروتهرانی، خ.،1370- اطلس میکروبیوفاسیس‌ها، جلد دوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
رجبی، پ.، 1386- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند آهکی تله‌زنگ در جنوب باختر خرم‌آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد خرم‌آباد .
کلانتری، ا.، 1365- شناخت رخساره‌های میکروسکوپی سنگ‌های کربناته ایران، شرکت ملی نفت ایران،شماره 11، 357 صفحه.
کلانتری، ا.،1371- سنگ چینه‌ای و رخساره‌های میکروسکوپی زاگرس، انتشارات شرکت ملی نفت ایران،421 صفحه.
مطیعی، ه.، 1372-  چینه‌شناسی زاگرس، طرح  تدوین کتاب سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مغفوری مقدم، ا.، 1386- ریزچینه‌نگاری سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی، سال 3، شماره 4، 284 -294 .
References
Bolli, M., 1957c- ‘’Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Fernando Formation of Trinidad’’, B. W. I. Bull., U.S. Natl., Mus., Vol. 215: 321-336.
BouDagher-Fadel, M. K., 2008.- Evolution and Geological Significance of Larger Benthic-Foraminifera, evelopments in Palaeontology and Stratigraphy, 21, Elsevier, Amsterdam, pp 544.
Henson, F. R. S., 1950- Middle Eastern Tertiary Peneroplidae (Foraminifera), with Remarks on the Phylogeny and Taxonomy of the Family. Wakefield. 70 pp. 10 pls.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1969- StratigraphicNomenclature of Iranian Oil Consortium greementArea,A.A.p.G. Bulletin, vol.49, No.12. pp2218-2232.
Kalantary, A., 1969- Microbiostratigraphy of the Cretaceous Lower Eocene Sucession  Khoramabad-Kermanshah area (W.Iran),the Iranian petroleum insitutue,Bulten no48,pp:1-24
Kalantary, A., 1979- Microbiostratigraphy of the Sarvestan area, SoutheasternIran,N.I.O.C,geological laboratories,Pub,No5,129p.
Loeblich, A. R. & Tappan, H., 1964- Foraminiferal Classification and Evolution. Journal of the Geological Society of India 5:5-39.
Loeblich, A. R. & Tappan, H., 1988- Foraminiferal genera and their classification.970pp.
Racey, A., 1994- Biostratigraphy and palaeobiogeographic significance of Tertiary nummulitids (foraminifera) from northern Oman. In: Simmons, M.D. (Ed.), Micropalaeontology and Hydrocarbon Exploration in the Middle East. Chapman & Hall, London, pp. 343–367.
Rahaghi, A., 1978- Paleogene biostratigraphy of some parts of iran. N.I.O.C Publication No:7.
Rahaghi, A., 1983- Stratigraphy and Faunal Assemblage of  Paleocene-Lower Eocene in Iran. N.I.O.C Publication No:10.
Wynd, J. G., 1965- Biofacies of the Iranian oil consortium Agreement Area .N.I.O.C Report.No.1082, pp:57-66.