نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شناخت سیمای زمین­شناسی یک منطقه برای تصمیم­گیری کاربری آن اهمیت ویژه­ای دارد. یک مدل زمین­شناسی مهندسی می­تواند تا حدودی این سیما را روشن نماید. در این تحقیق بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده، مدل مناسبی که نشان دهنده شرایط کلی زمین­شناسی مهندسی رسوبات سواحل باختری دریای خزر است، ارائه شده است. این پژوهش بر اساس مطالعاتزمین‌ریخت‌شناسی، زمین­شناسی، رسوب‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی و ژئوتکنیک به انجام رسیده است. در این مدل، واحدهای زمین با رفتار مشابه از یکدیگر تفکیک، و ویژگی‌های زمین­شناسی مهندسی و نیز مـخاطرات زمین­شناسی هر یک از واحدها تعیین شده است. این مدل اگرچه نمی­تواند جایگزین مطالعات تفصیلی ساختگاه شود اما ابزار بسیار مفیدی در مطالعات مقدماتی ساختگاه خواهد بود و می‌توان از آن در برنامه­ریزی هرچه بهتر مطالعات صحرایی و نیز انتخاب روش­های بهینه مطالعات برای انجام پروژه­های عمرانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

سازمان بنادر و دریانوردی، 1384-  مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM)، نقشه­های شکل اراضی مناطق ساحلی با مقیاس 1:25،000.
سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،1377-  نقشه‌های زمین­شناسی آستارا و رضوانشهر-خلخال با مقیاس 1:100،000.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، 1388- مطالعات مرحله اول سد مخزنی خرمنگاه.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان،1389- گزارش بهنگام سازی تلفیق مطالعات منابع آب، حوضه آبریز رودخانه‌های سفیدرود بزرگ و تالش-تالاب انزلی.
شهرابی م.، 1371- ترجمه کتاب "زمین شناسی کواترنر کرانه‌های دریای خزر"، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، چاپ اول، نوشته:; Paluska, A. and Degens, E.T., 1980 120 صفحه.
مرادی هرسینی، ک.، 1386- بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های محیط‌های رسوبی عهدحاضر در جنوب دشت خوزستان، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دوره دکتری زمین‌شناسی مهندسی به راهنمایی دکتر ماشااله خامه‌چیان، 362 صفحه.
نوگل سادات م.، 1370- مطالعات جامع زمین‌شناسی گیلان، استانداری گیلان.
وزارت راه و ترابری، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، 1388- گزارش­های تحقیقات و مطالعات ژئوتکنیک مسیر راه آهن رشت به آستارا.
وزارت راه و ترابری، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، 1384- گزارش­های تحقیقات و مطالعات ژئوتکنیک مسیر بزرگراه آستارا تالش.
وزارت نیرو، دفتر کل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، 1389- بهنگام سازی طرح جامع آب کشور، مطالعات آب زیرزمینی حوضه آبریز تالش-تالاب انزلی.
وزارت نیرو، شرکت مدیریت پروژه­های نیروگاهی ایران، مپنا. ،1381- گزارش مطالعات مرحله اول سیستم آبگیر نیروگاه سیکل ترکیبی پره­سر.
هاشمی م.، نیکودل م.، حافظی مقدس ن.، خامه­چیان م.، 1389- بررسی ویژگی­های زمین­شناسی مهندسی واحدهای رسوبی سواحل غربی دریای خزر، چهارمین همایش ملی زمین­شناسی دانشگاه پیام نور، مشهد، دانشگاه پیام نور.
 
References
Alizadeh Lahijani, H., Rahimpour-Bonab, H., Tavakoli, V., Hosseindoost, M., 2009- Evidence for late Holocene highstands in Central Guilan–East Mazanderan, South Caspian coast, Iran, Quaternary International, 197: 55-71.
Alizadeh Lahijani, H., Tavakoli, V., Amini, A.H., 2008- South Caspian river mouth configuration under human impact and sea level fluctuations, Environmental Sciences, 5, No.2: 65-86
Berberian, M., 1983- The southern Caspian: A compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust, Canadian Journal of Earth Sciences, 20: 163-183.
Bozzano, F., Andreucci, A., Gaeta, M., Salucci, R., 2000- A geological model of the buried Tiber river valley beneath the historical centre of Rome. Bull. Eng. Geol. Environ., 59: 1-21.
Brunet, M.F., Korotaev, M.V., Ershov, A.V., Nikishin, A.M., 2003- The South Caspian Basin: a review of its evolution from subsidence modelling, Sedimentary Geology, 156: 119–148.
Clark, G.C., Davis, R.G., Hamzepour, B., Jones, C.R., 1975- Explanatory text of the Bandar-e-Anzali Quadrangle Map 1:250000, Geological survey of Iran.
Delgado, J., Alfaro, P., Andreua, J.M., Cuencab, A., Domenechc, C., Esteveza, A., Soriaa, J.M., Tomasd, R., Yebenesa, A., 2003- Engineering-geological model of the Segura River flood plain, Engineering Geology, 68: 171-187.
Fookes, P.G., 1997- Geology for engineers: the geological model, prediction, and performance, Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrogeology, 30, 293- 424.
Fookes, P.G., Baynes, F., Hutchinson, J.N., 2000-  Total Geological History: a model approach to the anticipation, observation and understanding of site conditions. Geo-Eng 2000. Int. Conf. Geotech. and Geol. Eng., Melbourne, Vol I, invited papers, pp 1704.
Ghayoumian, J., Fatemi Aghda, S.M., Koike, K., Doi, E., Nogole Sadat, M.A., Nakajima, S., 1993- Construction and application of a geotechnical database for preparation of engineering geological maps for Northwestern Iran, Geoinformatics, 4, No. 3: 273-282.
Griffiths, J.S., Edwards, R.J.G., 2001- Land Surface Evaluation for Engineering Practice., Geological Society, London, Engineering Geology, Special Publications, v. 18, p. 3-9.
Ishihara, K., Haeri, S. M., Moinfar, A. A., Towhata, I., Tsunjino, S., 1992- Geotechnical aspects of the June 20, 1990 Manjil Earthquake in Iran, Soil and Foundations, 32 (3), pp. 61–78.
Kazanci, N., Gulbabazadeh , T., Leroyd, S., Ilerie, O., 2004- Sedimentary and environmental characteristics of the Gilan–Mazenderan plain, northern Iran: influence of long- and short-term Caspian water level fluctuations on geomorphology, Marine Systems, 46: 145-168.
Khoshravan, H., 2007- Beach sediments, morphodynamics, and risk assessment, Caspian Sea coast, Iran, Quaternary International, 167–168, 35-39.
Mollah, M. A., 1993- Geotechnical conditions of the deltaic alluvial plains of Bangladesh and associated problems., Engineering Geology, 36: 125-140.
Nouri, J., Karbassi, A. R., Mirkia, S., 2008-Environmental management of coastal regions in the Caspian Sea, Int. J. Environ. Sci. Tech., 5(1): 43-52.
Paluska, A. and Degens, E.T., 1980- Das Quartar Des Kaspischen Kustenvorlandes, Geological Survey of Iran.  
Schalkwjk, A.V., Price, G.V., 1990- Engineering geological mapping for urban planning in developing countries, 6th International congress of International Association of Engineering Geology, 257-264.
Yegian, M. K., Ghahraman, V. G., Nogole-Sadat, M. A. A., Daraie H., 1990 a- Liquefaction during the 1990 Manjil, Iran, Earthquake, I: Case history data, Bulletin of the seismological society of America, 85 (1), pp. 66–82.
Yegian, M. K., Ghahraman, V. G., Nogole-Sadat, M. A. A., Daraie, H., 1990 b- Liquefaction during the 1990 Manjil, Iran, Earthquake, II: Case history analysis, Bulletin of the seismological society of America, 85 (1), pp. 83–92.