نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

نوشتار حاضر نتایج حاصل از مطالعات اخیر باستان‌شناسی در نیشابور با استفاده از مقاومت‌ویژه الکتریکی و قطبش‌القایی برای اکتشاف بخشی از شهر مدفون نیشابور کهن را ارائه می‌نماید. هدف از این پژوهش‌ها، اثبات کارآمدی و مؤثر بودن این روش‌‌ها در شناسایی ساختار‌ها و بقایای باستان‌شناسی مدفون در ایران و مکان‌های مشابه بوده است که به طور معمول از خشت و آجر پخته شده ساخته شده‌اند. افزون‌بر چندین نیمرخ (پروفیل) اجرا شده در منطقه، از یک نیمرخ شاهد و نتایج آزمایشگاهی مقاومت ویژه و قطبش القایی بر روی نمونه‌ها نیز استفاده شد. نیمرخ شاهد بر روی بیرون‌زدگی یک دیوار خشتی انجام شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که این روش‌ها در شناسایی ساختار‌هایی مانند دیوار، کوره‌های کهن و سنگ کف که مصالح آنها مقدار زیادی رس دارند، بسیار مؤثر و ارزشمند هستند.

کلیدواژه‌ها

اسکوئی، ب.، 1389- گزارش مطالعات ژئوفیزیک در محدوه فرهنگی کهن شهر نیشابور(شادمهرک)، بخش اکتشافات مغناطیس، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران.
گرایلی، ف.، 1373- نیشابور شهر فیروزه، انتشارات خاوران.
 
References
 
Aristodemou, E. and Thomas Betts, A., 2000- DC resistivity and induced polarization investigations at a waste disposal site and its environments, Journal of Applied Geophysics, 44, 275-302.
Aspinall, A. and Lynam, J.T., 1968- Induced polarization as a technique for archaeological surveying, Prospezioni Archeologiche 3, 91-93.
Compare, V., Cozzoino, M., Mauriello, P. and Patella, D., 2009- Three-dimensional resistivity probability tomography at the prehistoric site of Grotta Reali (Molise,Italy), Archaeol. Prospect., 16, 53–63.
De Domenico, D., Giannino, F., Leucci, B. and G., Bottari, C., 2006- Integrated geophysical surveys at the archaeological site of Tindari (Sicily, Italy), Journal of Archaeological Science, 33, 961-970.
Finzi-Contini, G., 2001- Resistivity/IP tomographies near ancient boats embedded and preserved by fluvial sediments in an undiscovered ancient harbour, Pisa (Italy). Proceedings of the 7th Meeting, Environmental and Engineering Geophysics (EEGS-ES), Birmingham, England, 46–47.
Grellier, S., Reddy, K. R., Gangathulasi, J., Adib, R. and Peters, C. C., 2007- Correlation between electrical resistivity and moisture content municipal solid waste in bioreactor landfill, Geotechnical Special Publication No. 163, ASCE Press, Reston, Virginia.
Kemna, A., Binley, A. and Slater, L., 2004- Cross-borehole IP imaging for engineering and environmental applications, Geophysics, 69, 97–107, 2004.
Kneisel, C., 2006- Assessment of subsurface lithology in mountain environments using 2D resistivity imaging, Geomorphology 80, 32–44.
Martinho, E., Almeida, F., Senos Matias, M.J., 2006- An experimental study of organic pollutant effects on time domain induced polarization measurements, Journal of Applied Geophysics, 60, 27–40.
Meyer, C., Ullrich, B., and Barlieb, C.M., 2007- Archaeological questions and geophysical solutions ground penetrating radar and Induced polarization investigations in Munigua, Spain , Archaeol. Prospect., 14, 202–212 .
Mitrofan, H., Povara, L., Mafteiu, M., 2008- Geoelectrical investigations by means of resistivity methods in karst areas in Romania, Environ Geol, 55, 405–413.
Papadopoulos, N. G., Tsourlos, P., TSOKAS, G. N. and Sarris, A., 2006- Two-dimensional and three-dimensional resistivity imaging in archaeological site investigation, Archaeol. Prospect., 13, 163–181.
Pellerin, L., 2002- Applications of electrical and electromagnetic methods for environmental and geotechnical investigations, Surveys in Geophysics, 23, 101–132.
Seigel, H.O., 1959- Mathematical formulation and type curves for induced polarization, Geophysics, 24, 547–565.
Sudha, K., Israil, M., Mittal, S., Rai, J., 2009- Soil-characterization-using-electrical-resistivity-tomography-and-geotechnical-investigations, Journal of Applied Geophysics, 67, 74–79.
Sumner, J.S., 1976- Principles of induced polarization for geophysical exploration, Elsevier science publishers, B.V.
Tonkov, N. and Loke, M. H., 2006- A resistivity survey of a burial mound in the ‘Valley of the Thracian Kings’, Archaeol. Prospect., 13, 129–136.
Weller, A., Brune, S., Hennig, T. and Kansy, A., 2000- Spectral induced polarisation at a medieval smelting site, in Proceedings for the EEGS-ES** 2000 Annual Meeting, Bochum, Germany.
Yuval, D. and Oldenburg, W., 1996- DC resistivity and IP methods in acid mine drainage problems results from the Copper Cliff mine tailings impoundments, Journal of Applied Geophysics, 34, 187-198.