نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مجموعه نفوذی پس از برخوردی خشومی- درانجیر به سن ائوسن پسین، شامل دو توده گرانیت خشومی و دیوریت درانجیر در منطقه ساغند، در فاصله 120 کیلومتری شمال خاوری شهرستان یزد و در پهنه ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. این مجموعه درون سنگ‌های دگرگونی کمپلکس چاپدونی تزریق شده و ترکیب سنگ‌شناسی آن از سینوگرانیت، مونزوگرانیت، گرانودیوریت، کوارتزدیوریت تا تونالیت در تغییر بوده و کل مجموعه توسط دایک‌های آپلیتی، میکرومونزونیتی تا میکرودیوریتی قطع شده‌است. سنگ‌های دورگه و آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک با ابعاد و اشکال متنوع به فراوانی در این سنگ‌ها دیده می‌شوند. بررسی‌های ژئوشیمیایی حاکی از آن است که این سنگها متاآلومین تا اندکی پرآلومین، منیزیمی و از گرانیت‌های نوع  I و A کلسیمی– قلیایی پتاسیم بالا هستند. الگوهای عناصر کمیاب خاکی بهنجار شده با کندریت هر دو توده و دایک‌های وابسته، حاکی از تفریق درون گروهی این عناصر ( 2.72 >(La/Yb)N >41.64) و غنی‌شدگی LREE و بی‌هنجاری منفی متوسطEu  (Eu/Eu*= 0.63 میانگین) است. رفتارعناصرکمیاب بیانگر کاهش P, Ti, Nb و تمرکز بالای عناصر Ba, Rb, K و Th است که می‌تواند نشانه آغشتگی ماگمای مافیک با مواد پوسته‌ای باشد. خاستگاه زمین‌ساختی آنها با گرانیت‌های کمان‌های آتشفشانی (VAG) و درون‌صفحه‌ای(WPG) همخوانی دارد. ویژگی‌های سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و تکتونوماگمایی این مجموعه نفوذی با گرانیت‌های کلسیمی- قلیایی پتاسیم بالا (KCG) شباهت بسیار داشته و همانند بیشتر توده‌های گرانیتی KCG، فرایندهای تبلور بخشی و آمیختگی ماگماهای مافیک - فلسیک نقش بسزایی در تحول و تکوین آن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

مجیدی ، ج. ، باباخانی ،ع . ر، 1379 -  نقشه زمین شناسی 100000/1 آریز . سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
هوشمند زاده ، ع. ، 1367 -  مقدمه ای بر زمین شناسی ناحیه بیابانک – بافق ، سازمان زمین شناسی کشور ، گزارش داخلی ، 53 صفحه.
References
Barbarin, B., 1999- A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments. Lithos,46, 605- 626.
Barbarin, B., 2005- Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra Nevada batholith,California: nature, origin, and relations with the hosts. Lithos, 80,155-177.
Barnes, C. G., Burton, B. R., Burling, T. C., Wright, J. E. & Karlsson, H. R., 2001- Petrology and geochemistry of the Late Eocene Harrison Pass Pluton, Ruby Mountains Core Complex,northeastern Nevada. Journal of Petrology ,42, 901-929.
Bateman, R.,1995- The interplay between crystallization, replenishment and hybridization in large felsic magma chambers. Earth Science Reviews 39, 91-106.
Bonin, B., 2004- Do coeval mafic and felsic magmas in postcollisional to within-plate regimes necessarily imply two contrasting,mantle and crustal, sources? A review. Lithos, 78, 1-24.
Bonin, B., 2007- A-type granites and related rocks: Evolution of a concept,problems and prospects. Lithos, 97, 1-29.
Chappell, B. W. &. White, A. J. R., 1974- Two contrasting granite types. Pac. Ged., 8, 173 – 174.
Chappell, B. W., White. A. J. R., Williams, I. S. and Wyborn, D., 2004- Low- and high- temperature granites. In Ishihara, S., Stephens, W. E., Harley,S. L., Arima, M. and Nakajima, T. (eds)Fifth Hutton Symposium The Origin of Granites and Related Rocks. THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, Special Paper 389, 125 – 140.
Collins, W. J., Beams. S D., White,A.J. R . & Chappell, B. W., 1982- Nature and origine of A-type granites with particular reference to southeastern Australia. Contribution to Mineralogy and Petrology, 80, 189 – 200.
De La Roche, H., Leterrier, J., Grandclaude, P. & Marchal, M., 1980- A classification of volcanic and plutonic rocks using  R1R2-diagram and major element analyses – its relationships with current nomenclature. Chemical Geology,29, 183–210.
Didier, J. & Barbarin, B., 1991- Enclaves and Granite Petrology.Amsterdam. Elsevier.
Frost, B. R ., Barnes, C.G., Collins, W.J., Arculus, R .J., Ellis, D.J & Frost, C.D., 2001- A Geochemical classification for Granitic Rocks.Journal of Petrology,42, 2033- 2048.
Frost, B. and Frost,C.D ., 2008- A Geochemical classification for feldspathic Igneous Rocks. Journal of Petrology,46, 1955-1969.
Hafkenscheid, E., Wortel, M. J. R., Spakman, W., 2006- Subduction history of theTethyan region derived from seismic tomography and tectonic reconstructions. J. Geophys.Res, 111, B08401, doi:10.1029/2005JB003791.
Haghipour, A., 1977- Etude Geologique de la region de Biabanak-Bafq (Iran central), with coloured map. Geol. Sur.Iran, Rep. No. 34.
Haghipour, A. & Pelissier, G., 1968- Geology of the Posht-e-Badam/Saghand area(East-central Iran). Geol.sur.Iran, Geol. note  no.48, 144.
Haghipour, A., Pelissier, G., 1977- Explanatory text of the Ardekan quadrangle map. Geol.sur.Iran. Geol. Quaderangle map of Iran, No. 48, 120 PP.
Halla, J., 2005- Late Archean high-Mg granitoids(sanukitoids) in the southern Karelian domain, eastern Finland: Pb and Nd isotopic constraints on crust-mantle interactions. Lithos,79, 161- 178.
Hastie, A.R., Kerr, A.C., Pearce, J.A and Mitchell, S.F., 2007- Classification of Altered Volcanic Island Arc Rocks using Immobile Trace Elemments: Development of the Th-Co Discrimmination Diagram.Journal of Petrology,48, 2341-2357.
Houshmandzadeh, A., 1969- Metamorphism et granitisation du massif chapedony (Iran central): These Doc, Univ. Grenoble, 242pp.
Irvine, T. N. & Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. CanadianJournal of Earth Sciences 8, 523–548.
Janousek, V., Bowes,D. R ., Braithwaite,C J.R . & Rogers, G., 2000- Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of Hercynian high-K calc-alkaline intrusion; the Kozarovice Granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences,91, 15- 26.
Janousek,V., Braithwaite, C. J. R., Bowes, D. R. & Gerdes, A., 2004- Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids:an integrated petrographic and geochemical study of theSazava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic.Lithos 78, 67-99.
Kargaran, F., Neubauer, F., Gesner, J., Houshmandzadeh, A., 2006- The eocen chapedony metamorphic core complex in central Iran: prelimnary structural results, Geophysical Research Abstracts, 8, 05008, 2006.
Kargaranbafghi, F., Foeken, J. P.T., Neubauer, F., Finlay, M. S., 2008- How Chapedony metamorphic core complex (Central Iran) became cool and how it was overprinted by Neogene asthenosphere uprise: Inferences from (U-Th)/He thermochronology. Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-08886, 2008.
Kargaranbafghi, F., Neubauer, F. and Gesner, J., 2009- The Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution of western Central Iran seen through detritial white mica. Geophysical Research Abstracts, 11, EGU2009 -7969, 2009.
Kargaranbafghi, F., Neubauer, F. and Gesner, J., 2010- Mesozoic and Eocene ductile deformation of western Central Iran: from Cimmerian collisional orogeny to Eocene extention and exhumation.Geophysical Research Abstracts, 12, EGU2010 -6268, 2010.
Kargaranbafghi, F., Neubauer, F., Gesner, J., 2011 - Cenozoic kinematic evolution of southwestern Central Iran: Strain partitioning and accommodation of Arabia-Eurasia convergence. Tectonophysics,502, 221-243.
Kaviani, A ., Paul, A ., Bourova, E ., Hatzfeld, D ., Pedersen, H ., Mikhtari, M.,  2007- A strong seismic velocity contrast in the shallow mantle across the Zagros collision zone (Iran). Geophys. J. Int, 171, 399-410.
Kerim, K., 2006- Hybridization of mafic microgranular enclaves:mineral and whole-rock chemistry evidence from the Karamadazi Granitoid, Central Turkey. International Journal of Earth Sciences 95, 587-607.
King, P.L., White, A.J.R., Chappell, B.W., Allen, C.M., 1997-Characterization and origin of aluminous A-type granites from the Lachlan Fold Belt, southeastern Australia. Journal of Petrology, 38, 371-391.
Nadimi, A. R., 2007- Evolution of the central Iranian basement. Gondwana Research, 12, 324-333.
Nakamura, N., 1974- Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimca Cosmochimica Acta,38, 757-775.
O'Connor, J. T., 1965- A classification for quartz-rich igneous rocks based on feldspar ratios. In: US Geological Survey Professional Paper B525. USGS, 79–84.
Paul, A., Kaviani, A., Hatzfeld, D., Vergne, J., Mokhtari, M., 2006- Seismological evidence for crustal-scale thrusting in the Zagros mountain belt (Iran). Geophys. J.Int, 166, 227-237.
Pearce, J. A., Harris, N. W. & Tindle, A. G., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretationof granitic rocks. Journal of Petrology ,25, 956–983.
Ramezani, J., 1997-Regional geology, geochronology and geochemistry of the igneous and metamorphic rock suites of the Saghand area,centralIran,Ph.D these, WashingtonUniv. 387p.
Ramezani, J. and Tucker, R.D., 2003- The saghand region, central Iran: U-Pb geochronology, petrogenesis and implications for Gondwana tectonics. American Journal of Science, 303, 622-665.
Samsonov, A.V., Bogina, M.M., Bibikova, E.V., Petrova, A.Y.& Shchipansky, A. A., 2005- The relationship between adakitic, calc-alkaline volcanic rocks and TTGs: implications for the tectonic setting of the Karelian greenstone belts, Baltic Shield. Lithos,79, 83-106.
Schandl, E.S., Gorton, M.P., Sharara, N.A., 2002- The origin of major talc deposites in the Eastern Desert of Egypt: relict fragments of a metamorphosed carbonate horizon?.Journal of African Earth Sciences,34, 259-273.
Slaby, E. and Martin, H., 2008- Mafic and Felsic Magma Interaction in Granites: the Hercynian Karkonosze Pluton(Sudetes, Bohemian Massif). Journal of Petrology,49, 353-391.
Soesoo, A., 2000- Fractional crystallization of mantle-drived melts as a mechanism for some I-type granite petrogenesis: an example from Lachlan Fold Belt, Australia. Journal of the Geological Society, London,157, 135-149.
Solgadi, F., Vanderhaege, O., Moyen, J. F., Sawyer, E. & Reisberg, L., 2007- Generation of synorogenic Hercynian granites in the Livardois area, French Massif Central: The relative roles of crustal anatexis and mantle derived magmas. Canadian Mineralogist,45, 581-606.
Stocklin, J., 1968b- Structural history and tectonics of Iran:Areview. American Association of Petroleum Geology Bulletin ,52, 1229-1258.
Sun, S. S. & McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematicsof oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A. D. & Norry, M. J. (eds) Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society, London, Special Publications ,42, 313-345.
Taylor, S. R. & McLennan, S. M., 1995- The Geochemical evolution of the continental crust. Reviews of Geophysics,33, 241-265.
Verdel, C., Wernicke, B. P., Ramezani, J., Hassanzadeh, J., Renne,P. R., Spell, T.l., 2007- Geology and thermochronology of Tertiary Cordilleran-Style metamorphic corecomplexes in the Saghand region of Central Iran. Geological Society of America Bulletin, 119, 961-977.
Vernon, R. H., 2008- A Practical guide to Rock Microstructure. CambridgeUniversity Press.
Wiebe,R. A., 1996- Mafic – silicic layered intrusions: the role of basaltic injections on magmatic processes and the evolution of silicic magma chambers. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences,87, 233- 242.
Wiebe, R. A., Blair, K. D., Hawkins, D. P. & Sabine, C. P., 2002- Mafic injections, in situ hybridization, and crystal accumulation inthe Pyramid Peak granite, California. Geological Society of America Bulletin 114, 909-920.
Whalen, J.B., Currie, K.L. and chappell, B.W., 1987- A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contribution to mineralogy and petrology ,95, 407-419.