نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 شرکت مهندسی مشاوره مهاب قدس، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

چکیده

رخداد زمینلغزش، باعث ورود خسارات زیادی به دارایی انسان‌ها و در مواردی تهدید زندگی آنها میشود. مدل‌های مناسب برآورد خطر زمین‌لغزش می‌تواند به کاهش خطرات لغزش و یا دوری جستن از نتایج ناخواسته گسیختگی دامنه‌ای کمک کند. به‏منظور تشخیص حساسیت زمین‌لغزش در مخزن سد البرز، ویژگی‏های ۱۸ مورد زمین‌لغزش به وقوع پیوسته در محدوده مورد مطالعه برداشت و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای LISS-IV و سامانه اطلاعات جغرافیایی تحلیل شد. روش تحلیل سلسله مراتبی سامانه‌ها (AHP)، روش شاخص ‌آماری (Wi) و روش وزن‌دهی به عاملها (Wf) برای تعیین اهمیت متغیرهای کنترل‌کننده و محرک  زمین‌لغزش‌ها  بهکار گرفته شد. متغیرها شامل سنگ‌شناسی، شیبدامنه، سویشیب، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه و تراکم زهکشی است. نتایج نشان داد که سنگ‌شناسی، شیب و فاصله از آبراهه، نقش مؤثری در حساسیت زمین‌لغزش دارند. برای اطمینان از نقشه‌های تهیه شده، این نقشه‌ها با نقشه پراکنش ۱2 زمین‌لغزش فعال مقایسه شد. نتایج به این صورت بود که  در  روشWi ، Wf  و AHP بهترتیب ۷۳/۸۳، ۲۶/۶۴ و ۲۷/۷۵ درصد از زمین‌لغزش‌های فعال در طبقه‌های بالا و خیلی بالای حساسیت قرار گرفتند. همچنین در این مطالعه مشخص شد که روش شاخص ‌آماری تصویر واقعی‌تری از پراکندگی حساسیت زمین‌لغزش نسبت به  روش وزن‌دهی به عامل‌ها در محدوده مخزن سد البرز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

احمدی، ح.، اسماعیلی، ا.، فیض‌نیا، س. و شریعت جعفری، م.، ۱۳۸2- پهنه‏بندی خطر حرکت‏های توده‌ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره (MR) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 4. ص 336-323.
حائری، م. و سمیعی، ا.، 1375- روش جدید پهنه‏بندی مناطق شیب‌دار در برابر خطر زمین‏لغزش با تکیه بر بررسی‌های پهنه‏بندی استان مازندران، مجله علوم‌زمین، بهار و تابستان 76. سال هشتم، شماره 24-23. ص 15-1.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1387- تصاویر ماهواره‌ای.
مهندسینمشاورمهابقدس (شرکتسهامیآبمنطقه‌ایمازندران)، 1377- گزارشسدالبرز.
 
References
Aleotti, P. & Chowdhury, R., 1999- Landslide hazard assessment: summary review and new perspectives. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 58, 21– 44.
Ayalew, L., Yamagishi, H., Marui, H. & Kanno, T., 2005- Landslides in Sado Island “of Japan: Part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from two methods and verifications. Engineering  Geology 81, 432–445.
Cevik, E. & Topal, T., 2003- GIS-based landslide susceptibility mapping for a problematic segment of the natural gas pipeline, Hendek (Turkey). Environmental Geology 44, 949-962.
Dai, F. C., Lee, C. F., Li, J. & Xu, Z. W., 2001- Assessment of landslide susceptibility on the natural terrain of Lantau Island, Hong Kong. Environmental Geology43 (3), 381–391.
Saaty, T. L. & Vargas, G. L., 2001- Models, Methods, Concepts, and Applications of the Analytic Hierarchy Process. Kluwer Academic Publisher, Boston.
Van Westen, C. J., 1997- Statistical landslide hazard analysis. ILWIS 2.1 for Windows application guide. ITC Publication, Enschede, pp. 73–84.
Vargas, L. G., 1990- An overview of the analytic hierarchy process and its applications. European Journal of Operational Research 48, 2–8.
Yalcin, A., 2008- GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in Ardesen (Turkey): Comparisons of results and confirmations”  CATENA, Volume 72 Pages 1-12.