نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

کانسارهای رگه­‌ای گرمابیو مس پورفیری گسترش چشمگیری در واحدهای آتشفشانی ائوسن منطقه‌‌شهر بابک دارند. در اینمقاله، الگوهای ساختاری، ارتباط میان این  عناصر با جایگیری دایک­ها و تشکیل کانسارهای رگه­ای گرمابی و مس پورفیری در این منطقه مطالعه شده است. بررسی تصاویر ماهواره­ای و مشاهدات صحرایی، سه روند گسلی WNW-ESE، N-S و NE-SW  چیره را در منطقه مشخص می‌سازد. گسل‌هایبا روند  WNW-ESEو N-S، با سازوکار عادی و گسل‌های با روندNE-SW ، با سازوکار راستالغز چپ‌گرد با مؤلفه‌ی عادی در منطقه، فراوانی قابل توجهی دارند. دو روند WNW-ESE (T2) و N-S (T1) برای دایک‌ها قابل تشخیص است که از روند شکستگی‌های ناحیه‌ای در منطقه پیــروی می‌کند.الگوی رگه‌های کششی و رگه‌های پرچم سه‏گوش که ارتباط مستقیم با تنشناحیه‌ای دارند، سامانه درزه‌های کششی، دایک‌ها و گسل‌های عادی، حضوریک سامانه کششی چیره را در منطقه نشان می­دهد.  از سوی دیگر تغییر روند تنش اصلی (1σ) از NE-SW  بهN-S ،وجود چرخش را اثبات می‌کند. چرخش در یک سامانه ترافشاری باعث ایجاد ساختارهای کششی شده است و ساختارهای کششی فضای مناسب را برای حرکت سیال­های کانه­دار و جایگیری کانسارهای رگه­ای چندفلزی و مس پورفیری در شمال­‌خاور شهر بابک فراهم کرده‏اند.
 

کلیدواژه‌ها

حسینخانی، الف.، 1388- زمین­شناسی، جایگاه تکتونوماگمایی و ارزیابی پتانسیل کانی­سازی مس-طلا در کانسار چاه­مسی (شمال شهر بابک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 130صفحه.
عبادی، ل.، 1388- تحلیل ساختاری معدن میدوک (لاچا) و نواحی پیرامون آن شمال‌شرق شهر بابک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،111 صفحه.
مدرک، ﻫ.، 1388- ویژگی‌های کانی‌سازی، دگرسانی و ماهیت سیال‌های کانه‌ساز در ذخیره چند فلزی چاه‌مسی و ارتباط آن با کانسار مس پورفیری میدوک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 161 صفحه.
محمدزاده، ز.، 1387- زمین‌شناسی- دگرسانی و کانی‌سازی مس در منطقه‌ی چاه‌فیروزه، شهربابک، استان کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی،188 صفحه.
 
 
References
Atkinson, B. k., 1987-Introduction to fracture mechanics and its geophysical applications, in Atkinson, B.K. (ed.), Fracture Mechanics of Rock: Academic Press, London, 1-26.
Berberian, M., 1976-Generalized fault map of Iran1/5000000, Geol. Survey Iran.
Blundell. D. J., 2002- The timing and location of major ore deposits in an evolving orogen: the geodynamic context.Geological Society, London, Special Publication, 204: 1-12.
Boomeri, M., Nakashima, K. & Lentz, D. R., 2009- The Miduk porphyry Cu deposit, Kerman. Iran: A geochemical analysis of the potassic zone including halogen element systematic related to Cu mineralization processes.  Journal of Geochemical Exploration, in press.
Borcos, M., Vlad, S., Udubasa, G. & Gabudeanu, B., 1998- Qualitative and quantitative metallogenetic analysis of the ore genetic units in Romanian. Romanian Journal of Mineral Deposits 78:1-160.
Coelho, S., Passchier, C. & Marques, F., 2006- Riedel- shear control on the development of pennant veins: Field example and analogue modeling. Journal of Structural Geology, 28: 1658-1669.
Dimitrijevic, M. D. 1973- Geology of Kerman region. Geol. Survey. Iran.Yu/52, 334
Dimitrijevic, M. D., Dimitrijevic, M. N. & Diordjevic, M., 1971- Geological map of shahr-e-Babak (30’ sheet no. 7050, scale: 1/100,000) Geol, Survey. Iran.
Drew, L. J., 2003- Model of the copper and polymetallic vein family of deposits- applications in Slovakia, Hungary, and Romania. International Geology Review 45.
Forster, H., 1978- "Mesozoic – cenozonic metallogensis in Iran" – geological  society- London, 135, 443-445.
Hassanzadeh, J., 1993- Metallogenic and tectonomagmatic events in the SE sector of the Cenozoic active continental margin of Iran (Shahr- e- Babak area, KermanProvince). Unpublished PhD thesis, University of   California, Los Angelis, 204 pp.
Ghasemi, A. & Talbot, C. J., 2006- a new tectonic scenario for the Sannadaj-Sirjan zone (Iran), Journal of Asian Earth Sciences, and 26: 683-693.
Lips, A. L. W., 2002- Correlating magma tic-hydrothermal ore deposit formation over time with geodynamic processed in Southeast Europe., Geological Society, London, and Special Publications 204: 69-79.
Mahlburg-Kay, S. & Mpodozis, C., 2001- Central Andean ore deposits linked to evolving shallow subduction systems and thickening crust. GSA Today 11/3, 4-9.
McQuarri, N., Stock, J. M. M, Verdel, C. & Wernicke, B. P., 2003- Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions. Geophysics Research Lettvani. 30.20
Neubauer, F., 2002- Contrasting late Cretaceous to Neogene ore provinces in the Alpine- Balkan- Carpathian- Dinaride collision belt, Geological Society, London, Special Publications, :204, 81-102.
Neubauer, F., Lips, A., Kouzmanov, A., Lexa, J. & Ivascanu, P., 2005- Subduction, slab detachment and mineralization: The Neogene in the ApuseniMountains and Carpathians. Ore Geology Reviews, 27:13-44
Olson, J. E. & Pollard, D.D., 1991- The initiation and growth of en echelon veins. Journal of Structural Geology, 10: 445-452.
Ramsay, J. G. & Huber, M. I., 1987- The Techniques of Modern structural Geology, Fold and fractures, Academic press, Londan, 2: 700p.
Richards, J. P., 2003- Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation. Economic Geology, 98:1515-1533.
Sillitoe, R. H., 1997- Chracteristics and controls of the largest porphyry copper-gold and epithermal gold deposits in the circum- pacific region. Australian Journal of Earth Sciences; 44: 373-388.
Shahabpour, J., 2005- Tectonic evolution of the orognic belt in the region located between Kerman and Neyriz. Journal of Asian Earth sciences, 24: 405-417.
Shahabpour, J., 2007- Island-arc affinity of the Central Iranian Volcanic Belt, Journal of Asian Earth science, 30: 652-665.
Storti, F., Rossetti, F., Laufer, A. L. & Salvinv, F., 2006- Consistent kinematics architecture in the damage zones of intraplate strike- slip fault systems in North Victoria Land, Antarctica and implicatins for fault zone evolution. Journal of Structural Geology, 27: 1-14.
Taghipour, N., Aftabi, A. m & Mathur, R., 2008- Geology and Re-Os geochronology of mineralization of the Miduk porphyry Copper deposit, Iran. Research Geology, 58: 143-160.
Tibaldi, A., Vezodi, L., Pasqare, F. A. & Rust, D., 2008-  Strike- slip fault Tectonics and the emplacement of sheet- laccoliths systems: The Thverfullcase study (SW Island), Journal of structural geology, 30,274-290.
Zarasvandi, A., A., Liaghat, S. & Zentili, M., 2005- Geology of the Darreh-Zerre Shk and AliAbad porphyry Copper deposits, Central Iran. Inlet Geology Review, 47:620-646.