نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.

2 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

با توجه به گسترش زیاد سازند سورمه در ناحیه خلیج فارس، این سازند به‏عنوان یک سنگ منشأ احتمالی برای میادین واقع در این ناحیه از جمله میدان پارس جنوبی مطرح است. برای بررسی توان هیدروکربن‎زایی این سازند، ارزیابی ژئوشیمیایی آن با استفاده از روش‏های متداول مطالعات ژئوشیمیایی مانند پیرولیز راک- اول، کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی(GC-MS) صورت گرفت. بر اساس داده‌های پیرولیز راک- اول کروژن موجود در این سازند از نوع II و III  است. از سوی دیگر، این سازند از نظر محتوای ماده آلی فقیر است و پتانسیل هیدروکربن‌زایی مناسبی ندارد. مقایسه نتایج تحلیل‌های تکمیلی (GC,GC-MS) بر روی نمونه‌های این سازند و نمونه نفت میدان بیانگر وجود شباهت بسیار میان ویژگی‌های ژئوشیمیایی این دو است. مقایسه در ‌صد اجزای سازنده مواد آلی (SARA) سازند سورمه و نفت میدان، نشــان‌دهنده وجود ویژگی‎هــای نفت‌های پارافینیک- نفتنیک برای هر دو نمونه است. مطالعات بیومارکرهای شاخص از نوع استران‌ها (m/z=217) و تری‏ترپن‏ها (m/z=191) نشان داد که مواد آلی موجود در سازند سورمه و مواد آلی مولد نفت میدان بلوغی متوسط (اوایل پنجره نفت‌زایی) منشأ دریای باز و اندکی قاره‎ای دارند که در محیطی کربناتی و نیمه احیایی ته‌نشین شده‎اند. بر اساس نتایج تجزیه پیرولیز راک- اول می‏توان گفت که سازند سورمه در این ناحیه به‏عنوان سنگ منشأ احتمالی تولیدکننده نفت میدان پارس جنوبی (دست کم به‎صورت محلی) معرفی نمی‎شود و وجود ویژگی‎های یکسان ژئوشیمیایی میان مواد آلی موجود در این سازند و نمونه نفت‎های این میدان صرفاً به‎دلیل آلودگی شدید این سازند به نفت مهاجرتی عبور کرده از  این سازند است.

کلیدواژه‌ها

Reference
Barker, C., 1974 - Pyrolysis techniques for source rock evaluation,AAPGBullrtin,Vol.58 p.2349-2361
Bordenave, M. L., 1993- Applied petroleum geochemistry, Edition Technip, Paris, 524P.
Brocks, J. J.  & Summons, R. E., 2004- Sedimentary hydrocarbon, Biomarker for early life, Treatise on Geochemistry, Vol.8, PP.63-115
Connan, J. & Cassou, A. M, 1980- Properties of gases and petroleum liquids derived from terrestrial kerogen at various maturation levels.Geochimica et cosmochimia Acta, Vol.44, P.1-23
Didyk, B. M., Simoneit, B. R. T., Brassell, S. C. & Eglinton, G., 1978- Organic geochemical indicators of paleoenvironmental conditions of sedimentation.Nature,Vol.272,P.216-222
Espitalie, J., Madec, M., Tissot, B., Menning, J.  J. &  Leplate, P., 1977- Source rock characterization method for petroleum exploration, Proceeding of the 9th  annual offshore technology conference, Vol.3, P.439-448
Hunt, J. M., 1996- Petroleum geochemistry and geology, 2ed. New York, W.H Freeman and Company, 749P.
Huang, W. B. & Meinschein, W. G., 1979- Sterole as ecological indicators. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol.43, P.739-745
Hughes, W. B., Holba, A. G. & Dzou, L. I. P., 1995- the ratio of dibenzothiophene to phenanthrene and pristine to phytane as indicator of depositional environment and lithology of petroleum source rock. Geochimica et Comsmochimia Acta, Vol.59, P.3581-359
Moldowan, J. M., Sundroman, P. & Schoell, M., 1986- Sensitivity of biomarker properties to depostional environment and/or source input in the lower toarcian of S.W. Germany.Organic Geochemistry, Vol.10.P.915-926.
Page, M. M. & Kuhnel, C., 1980- Rock Eval Pyrolysis as source rock using programmed pyrolysis. AAPG Bulletin, Vol. 64, P.762
Peters, K. E, 1986- Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis, AAPG Bulletin, Vol 70, P.318-329
Peters, K. E. &  Moldowan, J.  M., 1991- Effects of source, thermal maturity and biodegradation on the distribution and isomerization of homohopanes in petroleum. Organic Geochemistry, V.17, pp.47-61 
Peters, K. E. &  Moldowan, J.  M., 1993- The Biomarker Guide, Interpreting molecular fossil in petroleum and ancient sediments, Prentice Hall, 363P
Powell, T. G., McKirdy, D. M., 1973- Relationship between ration of pristine to phytane, crude oil composition and geological environment in Australia.Nature, Vol.243,P.37-39
Tissot, B. &  Espitalie, J., 1975- Thermal evolution of organic materials in sediments; application of a mathematical simulation; petroleum potential of sedimentary basins and reconstructing the thermal history of sediments, Revue de l'Institut Francais du Petrole et Annales des Combustibles Liquides, v. 30/5, p. 743-777
Tissot, B. P. & Welte, D. H., 1984- Petroleum formation and occurrence. 2th ed, Berlin, Springer, Verlag, 538P.
Waples, D. W., 1985- Geochemistry in petroleum Exploration. Redial publish. CY. Dordrecht, 232P.
Ziegler, M. A., 2001- Late Permian to Holocene Paleofacies of the Arabian Plate and its hydrocarbon occurrence, Geoarabia, Vol.3,P.445-504