نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

3 بخش زمین‌شناسی، موسسه آموزش عالی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مطالعه توالی معادل سازند بهرام در ناحیه باغین نشان‌دهنده سن آخر ژیوسین پسین تا فرازنین پسین است. در این راستا سی و دو گونه و زیر گونه کنودونت شناسایی شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:Ancyrodella alata, An. pristina,Polygnathus aspelundi, P. aequalis, P. subincompletus,P. politus, Icriodus alternatus alternatus, I. iowaensis iowaensis. وجود گونه‌هایی مانندAncyrodella alata, An. pristinaدر قاعده سازند بهرام نشان‌دهنده پیشروی دریا در ژیوسین پسین است.با توجه به ارزش چینه‌شناسی گونه‌های کنودونتی به‌دست آمده، پنج زیست‌زون در این برش شنـاسـایی شـده اسـت که عبارتنـد از:Lower to Upper falsiovalis zones, transitans to punctata zones, Lower hassi to jamieae zones, Lower rhenana Zone, Upper rhenana to linguiformis zones.

کلیدواژه‌ها

اسکندری، م.،  1377- مطالعه بازوپایان دونین کرمان و مقایسه آنها با سنگواره‌های مناطق طبس، البرز و جنوب غرب افغانستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
داستان‌پور، م.، 1375- ریف مرجانی دونین پسین در شمال کرمان. مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 22، شماره1، صفحه11-1، تهران.
غلامعلیان، ح.، 1385- زیست‌چینه‌شناسی توالی دونین پسین در برش هوتک (شمال کرمان) براساس کنودونت‌ها، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم‌ زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور. سال 15، شماره 59، صفحه 101-94، تهران.
 
References
Adhamian, A., 2003- Middle Devonian (Givetian) conodont biostratigraphy in the Soh area, North of Esfahan, Iran. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, No. 245, 183-193, Frankfurt am Main.
Ashouri, A. R., 2002- Palmatolepis (Conodonta; Late Devonian) from Tabas region, eastern Iran. Iranian International   Journal of Sciences, 3, 187-220, Tehran.
Brice, D., Yazdi, M., Toraby, H. & Maleki, A., 2006- Devonian brachiopods from Zefreh section, Central Iran. Annales de la Sociéte Géologique du Nord, No. 13, 141-155, Lille.
Djokovic, I., Dmitrijevic, M. N., Cukucan, M., Grabeljsek, V., Martinovic, D., Milosakovic, R., Skuletic, T., Halaviati, J. & Markovic, B., 1972- Geological map of Baghin (1/100000): Geological  Survey of Iran, sheet no. 7350.
Dastanpour, M., 1998- Study on Upper Devonian brachiopods of Northeast of Baghin - Kerman. Journal of Sciences, Tehran University, Vol. 24, No. 1, p. 13- 27.
Dastanpour, M., & Aftabi, A., 2002- The cause of biomass extinction at the Frasnian - Famennian boundary, the Kerman Province southeastern Central Iran. Jour. of Science, Islamic Republic of Iran, Vol. 13, No.1, 45-49, Tehran. 
Gholamalian, H. & Kebriaei M. R., 2008– Late Devonian conodonts from the Hojedk section, Kerman Province, southeastern Iran. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigraphia, vol. 114, No.2, 171-181, Milan.
Gholamalian, H., Ghorbani, M. & Sajadi, S. H., 2009– Famennian conodonts from Kal-e-Sardar section, eastern Tabas, Central Iran. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigraphia, Vol. 115, No.2, 141-158, Milan.
Huckriede, R., Kürsten, M. & Venzlaff, H., 1962–  Zur Geologie des Gebietes zwischen Kerman und Saghand (Iran). Beihefte zum Geologischen Jahrbuch, Vol. 51, 197 pp. Hannover.
Ji, Q. & Ziegler, W., 1993- The Lalli section: An excellent reference section for Upper Devonian in south China: Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Vol. 157, 183 p.
Ovnatanova, N. S. & Kononova, L. I., 2001- Conodonts and Upper Devonian (Frasnian) biostratigraphy of central regions of Russian platform. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Vol. 233, 115 p.
Ovnatanova, N. S. & Kononova, L. I. , 2008- Frasnian Conodonts from the Eastern Russian Platform. Paleontological Journal, Vol. 42, No. 10,  997-1166, Moscow.
Sandberg, C. A., Ziegler, W. & Bultynck, P., 1989- New Standard Conodont zones and Ancyrodella Phylogeny across Middle - Upper Devonian Boundary. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Vol.110, 195- 230.
Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N. &  Karimi Bavandpour, A., 2002- Devonian/Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran, part I, southeastern Iran:  Acta Geologica Polonica, Vol. 52, No. 2, 129-168, Warszawa.
Wendt, J., Kaufmann B., Belka, Z., Farsan, N. & Karimi Bavandpour, A., 2005- Devonian/Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran, part II, northern and central Iran. Acta Geologica Polonica, Vol. 55, No. 1, 31-97, Warszawa.
Yazdi, M., Meysami, A., Mannani, M., Bakhshaei, M. H. & Mawson, R., 2000– Famennian conodonts from the Esteghlal Refractories Mine, Abadeh area, south-central Iran. Records of Western Australian Museum  Supplement 58, 197-209.
Ziegler, W. & Sandberg, C. A., 1990- Late Devonian standard conodot zonation. In: W. Ziegler (ed.), First International Senckenberg Conference and 5th European conodont Symposium Contribution (ECOS V): Courier Forschungsinstitut Senckenberg,, Vol. 121, 115 p., Frankfurt am Main.  
Ziegler, W. & Sandberg, C. A., 2000- Utility of palmatolepids and icriodonids in recognizing Upper Devonian series, stages and possible substage boundaries. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Vol. 225, p. 335-337, Frankfurt am Main.