نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

امتداد ساختارهای کمربندهای چین­- رانده در طول، گسترش محدودی دارند و بیشتر به ساختارهای عرضی پایان می­یابند. در کمربند چین­- رانده زاگرس، راستای گسل پیشانی کوهستان در بخش­های مختلف توسط ساختارهای عرضی بریده و جابه‎جا شده است. در ناحیه دوگنبدان این گسل در تقاطع با ساختار عرضی گسل خارگ-میش است. تاقدیس میش در فرادیواره گسل پیشانی کوهستان با هندسه جعبه­ای و از نوع چین گسترش گسلی حمل شده دارای کوژ به سوی پیش­بوم است و در پهلوی پیشانی برگشته است. ادامه این چین با رسیدن به ساختار عرضی گسل خارگ- میش کمی چرخیده و پایان می­یابد. در فرودیواره گسل پیشانی کوهستان تاقدیس­های دیل، پهن، سراب و جعفرآباد با هندسه گرد شده و دامنه کم نشان‌دهنده چین‌های فروافتادگی دزفول هستند. تاقدیس­های دیل و پهن با هندسه جدایشی دوشاخه با رخنمون عمومی از سازند آسماری، در اثر انتشار جانبی به موازات امتداد شیب‌راهه پیشانی از سطح جدایش سازند دشتک در فرودیواره گسل پیشانی کوهستان گسترش یافته­اند و نشان‌دهنده تاقدیس­هایی هستند که از سازند دشتک در فرودیواره­ به‌صورت تأخیری نسبت به ساختارهای فرادیواره در سطح ظاهر شده­اند. گسل خارگ- میش به‌عنوان شیب‌راهه جانبی در سطح با پایان یافتن ساختارهای طولی به آن و در ژرفا با توجه به تغییرات ستبرا و رخساره رسوبی قابل شناسایی است که بیشتر فعالیت آن در زمان رسوبگذاری سازند ایلام است. این هندسه ساختاری بیانگر اندرکنش گسل­های به‌ترتیب طولی پیشانی کوهستان و عرضی   خارگ- میش به صورت شیب‌راهه­های پیشانی و جانبی در هندسه و سبک ساختاری کمربند چین- رانده زاگرس در ناحیه دو گنبدان است.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
مطیعی، ه.، 1374- زمین‌شناسی ایران: زمین‌شناسی نفت زاگرس؛ طرح تدوین کتاب زمین­شناسی ایران، جلد اول، تهران: سازمان زمین‌شناسی‌کشور.
 
 
References
Dahlstrom, C. D. A., 1990- “Geometric constraints derived from the law of conservation of volume and applied to evolutionary models for detachment folding”. AAPG, Bulletin, V. 74, No. 3, 336-344.
Dixon, J. M. & Spratt, D. A., 2004- “Deformation at lateral ramps and tear faults-Centrifuge models and examples from the Canadian Rocky Mountain Foothills”. In: MCCLAY, K. R.(ed.) Thrust tectonics and hydrocarbon systems. American Association of Petroleum Geologists, Memoirs, 82, 239–258.
Huber, H., 1977- “Geological Map of Iran”, Scale 1:1000000 with Explanatory Note, NIOC., Explor. Prod., Tehran.
Jamison, W. R., 1987- “Geometric analysis of fold devolopment in overthrust terranes”. Journal of  Structural Geology, V. 9, 207-219.
Koop, W. J. & Stoneley, R., 1982- “Subsidence History of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A: Mathematical and Physical Sciences 305, 149-168.
Macedo, J. & Marshak, S., 1999- “Controls on the geometry of fold-thrust belt salients”. Geological Society of America Bulletin, 111, 1808–1822.
McClay, K. R., 2000- “Structural Geology for Petrolum Exploration”. Royal Holloway Unlvccsity of Londaon.
Mitra, S., 1990- “Fault-propagation folds: Geometry, kinematic evolution, and hydrocarbon traps”. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 74, 921–945.
Mitra, S., 2002- “Structural models of faulted detachment folds”. AAPG Bull., 86(9), 1673-1694.
Mitra, S., 2003- “A unified kinematic model for the evolution of detachment folds”. Journal of Structural Geology, v. 25, p. 1659–1673.
Price, N. J. & Cosgrove, J. W., 1990- “Analysis of Geological Structures”. Cambridge University Press,Cambridge.
Sattarzadeh, Y., Cosgrove, J. W. & Vita-Finzi, C., 2000-“The interplay of faulting and folding during the evolution of the Zagros deformation belt”. In: Cosgrove, J. W., Ameen, M.S. (Eds.), Forced Folds and Fractures Special Publication no. 169. Geological Society, London, 187–196.
Sepehr, M., & Cosgrove, J. W.,  2007- “The role of major fault zones in controlling the geometry and spatial organization of structures in the Zagros Fold–Thrust Belt”. Geological Society, London, Special Publications, 272, 419–436.
Suppe, J. & Medwedeff, D. A., 1990- “Geometry and kinematics of fault-propagation folding”. Eclogae Geologicae Helvetiae, V. 83, 409-454.
Wilkerson, M. S.,  Apotria, T. & Farid, T., 2002- “Interpreting the geological map expression of contractional fault-related fold termination: lateral/oblique ramps versus displacement gradients”.Journal of Structural Geology, 24, 593–607.
Wilkerson,  M. S., Marshak, S. & Bosworth, W., 1992- “Computerized tomographic analysis of displacement trajectories and three-dimensional fold geometry above oblique thrust ramps”. Geology 20, 4339-442.