نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 شرکت نفت فلات قاره، تهران، ایران

3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
کلانتری، ا.، 1371- سنگ‌چینه‌ای و رخساره‌های میکروسکوپی زاگرس، انتشارات شرکت ملی نفت ‌ایران
کلانتری، ا.، 1375- رخساره‌های میکروسکوپی سنگ‌های کربناته ‌ایران، نشریه شماره 11، شرکت ملی نفت ‌ایران، 440 ص
مطیعی، ه.، 1374- زمین‌شناسی ‌ایران، زمین‌شناسی نفت زاگرس 1و2، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1009 ص
 
 
References
 
Boli, H. M., 1945- Zur stratigraphic der Oberen kreide in den hoheren Helvetisehen Dechen. Eclog.  Helv., 37, pp. 217-328.
Boli, H. M., 1966- Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera Bole thin Informative Asociacion Venezolana De Geologia.Mineriay peteroleo, No.9, pp.3-32
Boli,H. M., 1959- Planktonic forminofera from the Cretaceous of Trinidad., W.I., Bull., Amer.paleonto.Vol.39
Bolz, H., 1978- The paleogeographical evolution, during The Cretaceous in the operating area, O.S.C.O. (Oil Services Company Of Iran).
Caron, M., 1983- Taxonomic et.phylogenic dela famille des Globotruncanidae. 2nd kreide symposium, Munchen ,1982, Zitteliana Munchen, No.10, pp.667-81
Caron ,M., 1989- Cretaceous Plankton.Foraminifera, and Boli, H.M., et at.(editors). Planktonic Stratigraphy, Vol.1, Cambridge University press.
I.O.O.C (Iranian Off Shore Oil Co.), 2005 - Bahregansar Geosience Study.
P. P.Z.Pars Petro Zagros Co., 2005- Hendijan Field Study.
Postuma, J., 1971- Manual of Planktonic foraminofera,Elsevier publishin  Company A mesterdom, 420p
T. E. (Tehran Energy) Co., 2000- Bahregansar Field Study.
Wynd, J. G., 1965- Biofacies of Iranian Oil Consorticsm agreement area, I.O.O.C. rep., No.1082