نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان، اصفهان،‌ایران

چکیده

منطقۀ مورد مطالعه در 40 کیلومتری جنوب خاور شهرستان اقلید، در منطقه­ای دگرگون­شده، حد فاصل گسل اقلید و راندگی اصلی زاگرس واقع شده است و بخشی از پهنۀ سنندج-سیرجان جنوب­خاوری است. این منطقه شامل سنگ­های به شدت دگرشکل شده­ای است که آشکارا در یک پهنۀ برشی راست­گرد تکوین یافته­اند. مطالعات انجام­شده در این منطقه در مقیاس مزوسکوپی برای تعیین جهت تنش­های دیرینه و تعیین تاریخ دگر­شکلی انجام شده است. بر این اساس، گسل­های مزوسکوپی، درزه­ها و رگه­ها بر پایۀ مطالعات میدانی و روش­های آماری بررسی و اندازه­گیری شدند. سپس مدل مناسب در شکل­گیری هر یک از ساختارها پیشنهاد شد. همچنین بر اساس مقیاس زمان نسبی، سن نسبی تشکیل ساختارهای بررسی شده، مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از نتایج به­دست آمده، دو رویداد دگرشکلی مختلف در تکوین ساختارهای بررسی شده در این منطقه مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

هوشمندزاده، ع.، سهیلی، م.، 1369- شرح نقشۀ زمین شناسی چهارگوش اقلید 1:250000، سازمان زمین‌شناسی ایران. 160 صفحه.
حاجی حسینلو، ح.، 1387-  تحلیل ساختاری و ریز ساختاری پهنه برشی اقلید، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی ۱۸، (۶۹) 13-26.
 
 
References
Alric, G. & Virlogeux, D., 1977- Petrographie et geochimie des roches metamorphiques et agmatiques de la region de Deh Bid-Bawanat, chaine de Sanandaj Sirjan, Iran. These, 3eme cycle, Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, Grenoble.
Berberian, M.,1977- Three Phases of Metamorphism in the Hadji-Abad Quadrangle (Southeastern Extremity of the Sanandaj-Sirjan Zone); A Paleotectonic Discussion. In: Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part III (ed. M. Berberian). Geol. Min. Surv. Iran, 40, 239-262.
Durney, D. W., & Ramsay, J. G., 1973- Incremental strains measured by syntectonic crystal growths. In: Gravity and Tectonics (edited by K. A. De Jong & R. Scholten).67-96.
GSI., 2001- Geological Map of Quadrangle Eghlid, 1:100000. Geological Survey of Iran, Tehran.
Haji Hosseinlou, H., 2003- Structural Analysis of Eqhlid Fault Shear Zone, southwest of Iran, M.Sc. Thesis, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
Hoshmandzade, A. & Sohili, M., 1990- Description of Geological Map of Eqhlid Sheet, Geological map of Iran. 1:250000 Series sheet G10, Geological survey of Iran.
Ramsay, J. G. &  Huber, M. I., 1987- The techniques of modern structural geology, 2: Folds and Fractures. Academic Press, 391 pp.
Srivastava, H., Hudleston, P. & Earley III, D., 1995- Strain and possible volume-loss in a high-grade ductile shear zone. Journal of Structural Geology 17, 1217±1231.
Stöcklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: a review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52, 1229–1258.
Taraz, H., 1974- Description of Geological Map of Surmagh-Deh Bid Area. Report no. 37, Geological Survey of Iran, Tehran.
Tillman, J. E., Poosti, A., Rossello, S. &  Eckert A., 1981- Structural evolution of Sanandaj-Sirjan Ranges near Esfahan, Iran. AAPG Bulletin; 65; no. 4; p. 674-687.
Williams, P. F., Goodwin, L. B. & Ralser, S., 1994- Ductile deformation processes: in P.L. Hancock, editor, Continental deformation, Pergamon Press, p. 1-27.