نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

2 اداره مطالعات زمین‌شناسی، شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت خیز جنوب ایران، اهواز، ایران

چکیده

میدان نفتی مارون در بخش خاوری منطقه ساختاری فروافتادگی دزفول (زاگرس) واقع شده است. رخنمون سطحی این میدان، سازند آغاجاری بوده و سازندهای آسماری و گروه‌های بنگستان و خامی، مخازن نفتی موجود در این میدان هستند. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن این میدان بوده که به شش لایه مخزنی تقسیم شده است. لایه‌های مخزنییک، دو، سهبه طور عمده از کربنات‌های دولومیتی تشکیل شده‌اند، بنابراین تراکم شکستگی‌ها بویژه در لایه یک (90 درصد دولومیت) بیشتر است. در لایه‌های مخزنی چهار و پنج و شش این میدان به دلیل افزایش لایه‌های شیلی و مارنی و کاهش شکنندگی، تراکم شکستگی‌های کمتر می‌شود. براساس این پژوهش، تاقدیس مارون یک چین مرتبط با گسل راندگی است و مجموعه ویژگی‌های این تاقدیس، سازوکار چین‌های جدایشی گسل را پیشنهاد می‌کند. بررسی‌های موجود دو سامانه شکستگی با منشأ ناحیه‌ای و محلی را مشخص ساخته‌اند. شکستگی‌های ناحیه‌ای امتداد خاوری- باختری دارند و شکستگی‌های محلی مربوط به شکستگی‌های مرتبط با چین‌خوردگی و خمش ساختاری هستند . بررسی تغییرات انحنا با استفاده از روش‌های مشتق‌گیری ریاضی و رسمی، محدوده‌های مستعد شکستگی در تاقدیس مارون را، به طور عمده در یال جنوبی و محدوده‌های از بخش‌های خاوری یال شمالی نشان می‌دهد. مقایسه داده‌های مخزنی بر اساس نقشه‌های هم‌تراوایی، فشار (RFT) و شاخص تولید (PI) با نتایج به دست آمده از بررسی شکستگی‌های تاقدیس مارون، هماهنگی بسیار خوب مناطق مستعد شکستگی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

References
Barker, S. N. and Speers, R. G., 1978- Marun Asmari Reservoir high permeability system, OSCO Rep. No. 3401.
Colman Sadd, S. P., 1978- Fold development in Zagros simply folded belt, Southwest Iran. The American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 62, 984–1003.
Eshghi, M., 1969- Photo linears, Asmari Fracture System and well productivity of Aghajari Area, IOOC, Rep. No.1152.
Intera petroleum Technologies, Ltd., 1992- Marun Field study.
Mc Clay, K. R., 2000- Structural geology for petroleum exploration, Royal Holloway university, London.
McCord, D. R., 1975- Asmari reservoir, Khuzestan province Iran, Fracture study of Asmari reservoir, OSCO.
McQuillan, H., 1973- Small Scale Fracture Density in Asmari Formation of Southwest Iran and its relation to bed thickness and Structural setting, Am., Assoc., Pet ., Geol., Bull., 57 ,2367-2385.
Mitra, S., 2002- Structural models of faulted detachment folds. AAPG Bulletin, 86, 671–693.
Mitra, S., 2003- a unified kinematic model for the evolution of detachment folds: Journal of Structural Geology, 25, 1659–1673.
Nelson, R. A., 2001- Geologic analysis of naturally fractured reservoirs, Gulf publishing, Houston, Texas, 2nd ed., 332P.
O’Brien, C. A. E .,1950- Tectonic problems of the oil field belt of southwest Iran Proceedings of 18th International of Geological Congress, Great Britain, 6,   45–58.
Poblet, J. and McClay, K., 1996- Geometry and Kinematics of Single-Layer Detachment Folds: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 80, 1085-1109.
Sangree, J. B., 1963-Correlation of Joint Spacing and Type Asmari Limestone Iran, LOE & PC Rep.,753p.
Sherkati, S. and Letouzey, J., 2004- Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran: Marine and Petroleum Geology, 21, 535-554.
Smelle, W. R., 1920- Geological Survey of Push-e Kuh, Apoc., Rep.No.96.
Statoil, 2003- Marun Asmari Full Field Study.
Stearns, D.W. and Friedman, M., 1972- Reservoirs in Fractured Rocks, Am., Assoc., Pet., Geol., Bull., 16, 82-106.
Twerenbold, E. F., Raualx, S. J. and Van Os, B., 1962- Fracture pattern study of Kuh-e Bangestan and its bearing on oil Accumulation in Agreement area, IOOC, Rep.No.1029.