نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فرایند سیانیداسیون از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فناوری‌های هیدرومتالورژی مورد استفاده در استخراج طلا و نقره از کانسنگ و کنسانتره آنها است. از متغیر‌های مؤثر بر لیچینگ سیانیدی، غلظت سیانید سدیم و اکسیژن محلول، درصد جامد، pH، ابعاد کانسنگ، زمان ماند و سرعت همزدن است. در این نوشتار، تأثیر این متغیر‌ها بر روی بازیابی طلا، نقره و جیوه از کانسنگ خوراک پویازرکان آق‌دره، با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی بررسی و سطوح بهینه آن تعیین شد. در مرحله غربال کردن با آزمایش‌های انجام شده طبق آرایه L16 مشخص شد که میزان متغیر‌های مؤثر سیانید سدیم، pH، درصد وزنی جامد در پالپ (Pulp)، محدوده دانه‌بندی کانسنگ و زمان ماند در بازیابی طلا، نقره و جیوه به ترتیب برابر g/t900 کانسنگ، 10، 42%، μm 53 و 30 ساعت است. در مرحله بهینه‌سازی با آزمایش‌های انجام شده طبق آرایه L18 مشخص شد که مؤثرترین متغیر در بازیابی طلا، محدوده دانه‌بندی کانسنگ و در بازیابی نقره و جیوه، زمان ماند است. در این مرحله شرایط بهینه در بازیابی طلا، نقره و جیوه برای متغیرهای سیانید سدیم، pH، درصد جامد در پالپ، 80d کانسنگ و زمان ماند به‌ترتیب برابر g/t1000 کانسنگ، 3/10، 46%، μm 37 و 40 ساعت به‌دست آمد. در این شرایط بازیابی طلا، نقره و جیوه به ترتیب برابر 02/1±42/91، 24/1±31/54 و 66/0±50/19درصد است.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
شفایی، س. ض. و عبدالهی، م.، 1378- هیدرومتالورژی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهرود.
 
References
Bayat, O., Vapur, H., Akyol, F., Poole, C., 2003- Effects of oxidising agents on dissolution of Gumuskoy silver ore in cyanide solution, Minerals Engineering, Vol. 16, pp: 395-398
Brwner, R. E., 1995- The use of bauxite waste mud in the treatment of gold ores, Hydrometallurgy, Vol. 37, pp: 339-348
Cerovic, K., Hutchison, H. &  Sandenbergh, R. F., 2005- Kinetics of gold and a gold–10% silver alloy dissolution in aqueous cyanide in the presence of lead, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 585-590
Costa, M. C., 1997- Hydrometallurgy of gold: New perspectives and treatment of refractory sulphide ores, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, Vol. 31, pp: 63-72
Curreli, L., Ghiani, M., Surracco, M. & Orru, G., 2005- Beneficiation of a gold bearing enargite ore by flotation and As leaching with Na-hypochlorite, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 849-854
Dai, X. & Jeffrey, M. I., 2006- The effect of sulfide minerals on the leaching of gold in aerated cyanide solutions, Hydrometallurgy, Vol. 82, pp: 118-125
Dai, X., Jeffrey, M. I. &  Breuer, P. L., 2005- The development of a flow injection analysis method for the quantification of free cyanide and copper cyanide complexes in gold leaching solutions, Hydrometallurgy, Vol. 76, pp: 87-96
De Andrade Lima, L. R. P. &  Hodouin, D., 2005- Optimization of reactor volumes for gold cyanidation, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 671-679
Deschenes, G., Lastra, R., Brown, J. R., Jin, S., May ,O. & Ghali, E., 2000- Effect of lead nitrate on cyanidation of gold ores: progress on the study of the mechanisms, Minerals Engineering, Vol. 13, pp: 1263-1279
Deschenes, G., McMullen, J., Ellis, S., Fulton, M. & Atkin, A., 2005- Investigation on the cyanide leaching optimization for the treatment of KCGM gold flotation concentrate- phase 1, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 832-838
Senanayake, G., 2006- The cyanidation of silver metal: Review of kinetics and reaction mechanism, Hydrometallurgy, Vol. 81, pp: 75-85
Gupta, C. K. &  Mukherjee, T. K., 2000- Hydrometallurgy in Extraction Processes, CRC Press, Vol. 2, chap 1, pp: 1-47
Guzmana, L., Segarra, M., Chimenos, J. M., Cabotb, P. L. &  Espiell, F., 1999-  Electrochemistry of conventional gold cyanidation, Electrochimica Acta, Vol. 44, pp: 2625-2632
Jones, G. &  Miller, G., 2005- Mercury and Modern Gold Mining in Nevada, Final Report to U.S. Environmental Protection Agency Region IX
Luna, R. M. &  Lapidus, G.T., 2000- Cyanidation kinetics of silver sulfide, Hydrometallurgy, Vol. 56, pp: 171-188
Marsden, J.,  Hous, I. & Horwood, E., 1992- The chemistry of gold extraction, pp: 260-295
Wadsworth, M. E., 2000- Surface processes in silver and gold cyanidation, Int. J. Miner. Process., Vol. 58, pp: 351-368
Wadsworth, M. E. & Zhu, X., 2003- Kinetics of enhanced gold dissolution: activation by dissolved silver, Int. J. Miner. Process., Vol. 72, pp: 301-310
Roy, R. K., 1995- A primer on the Taguchi method, Van Nostrand Reinhold, New York
Sandenbergh, R. F. &  Miller, J. D.,  2001- Catalysis of the leaching of gold in cyanide solutions by lead, bismuth and thallium, Minerals Engineering, Vol. 14, pp: 1379-1386