نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.

3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

4 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

سامانه گسل درونه، باسازوکار راستالغز چپ‌بر، در شمال خرد صفحه ایران مرکزی، نقش مهمی در شکل‌گیری ریختار کنونی فلات ایران داشته است. این گسل،  از خاور رودخانه هیرمند در خاک افغانستان با هندسه‌ای خمیده تا منطقه انارک در ایران مرکزی و با طول کل 900 کیلومتر امتداد دارد. شروع شاخه‌شدگی پایانه باختری گسل درونه در ناحیه جندق است که به صورت چند شاخه گسل موازی هم است. امتداد این سامانه به سمت باختر در شمال معدن طالمسی ازحالت شمال خاور- جنوب باختر به وضعیت شمالی-  جنوبی تغییر می‌یابد. این افشانه‌های گسلی در مناطق جندق و طالمسی به صورت مجموعه‌ای از گسل‌های راستالغز چپ‌بر همراه با مؤلفه شیب‌لغز عادی هستند که می‌توان آنها را به عنوان یک پایانه بادزن پولکی کششی در نظر گرفت. در حالی که با توجه به وارونگی سوی لغزش بر روی گسل درونه، می‌توان سازوکار تشکیل این پایانه را در زمان پیش از تغییر سوی حرکت گسل درونه به صورت یک پایانه بادزن پولکی فشاری به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها

استرابی‌آشتیانی. م.، 1385- بررسی ساختاری پایانه باختری گسله درونه (جندق- انارک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌مدرس، 112 ص.
جوادی‌کاریزکی، ح. ر.، 1385- زمین‌ساخت جنبا، لرزه زمین‌ساخت و تحلیل ساختاری سامانه گسلی درونه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 209 ص.
 
References
Allen, M. B., Blanc, E. J. P., Walker, R., Jackson, J., Talebian, M. & Ghassemi, M. R., 2006- Contrasting styles of convergence in the Arabia-Eurasia collision: Why escape tectonics does not occur in Iran, Geological Society of America Special Paper 409, p. 579–589.
Davoudzadeh, M., Seyed-Emami, k., Amidi, M., 1969- Preliminary note on a newly discovered Triassic section of Anarak (Central Iran), with some remarks on the age of the metamorphism in the anarak regions; GSI note No. 51.
Eftekharnejad, J., 1976- Geological quadrangle map, 1:250000 series, Kashmar sheet. No. J5
Fattahi, M., Walker, R. T., Khatib, M. M., Dolati, A. & Bahroudi, A., 2007- Slip-rate estimate and past earthquakes on theDoruneh fault, eastern Iran. Geophysics Journal International. 168,691–709.
Freund, R., 1974- Kinematics of transform and transcurrent faults, Tectonophysics 21, 93-134.
Keller, J. V. A., Hall, S. H., Dart, C. J., McClay, K. R., 1995- The geometry and evolution of a transpressional strike-slip system: the Carbonears fault, SE Spain, Journal of the Geological Society of London. 152, 339-351.
Jackson, J., McKenzie, D., 1984- Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, Geophys. J. R. Astron. Soc., 77, 185 – 264.
Jackson, J., Haines,  J. & Holt, W., 1995- The accommodation of Arabia-Eurasia plate convergence in Iran. Journal of Geophysical Research, 100, 15,205-15,219.
Javadi, H. R., 2009- Iran Fault Map. Geological Survey of Iran. (in press)
Little, T. A. & Roberts, A. P., 1997- Distribution and mechanism of Neogene to present-day vertical axis rotations, Pacific-Australian plate boundry zone, South Island New Zeland. Journal of Geophysical Research 102, 20447-20468.
Sharkovski, M., Susov, M. & Krivyakin, B., 1984- Geology of the Anarak Area (Central Iran), Romanko E.: Moscow,V/O "Technoexport" for Geol. Surv. Iran, 5, 143 p.
Storti, F., Rossetti, F. & Salvini, F., 2001- Structural architecture and displacement accommodation mechanisms at the termination of the Priestley Fault, northern Victoria Land, Antarctica, Tectonophysics 341, 141-161.
Tchalenko, J. S., Berberian, M. & Behzadi, H., 1973- Geomorphic and seismic evidence for recent activity of the Dorouneh fault (Iran), Tectonophysics, 19, 333-341.
Umhoefer, P. J., 2000- Where are the missing faults in translated terranes. Tectonophysics 326, 23-35.
Walker, R. & Jackson, J., 2004- Active tectonics and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran, Tectonics, 23, TC5010, doi:10.1029/2003TC001529.
Wellman, H. W., 1966- Active wrench faults of Iran, Afghanistan and Pakistan. Geologische Rundschau, 18,217-234.
Woodcock, N. H. & Fischer, M., 1986- Strike-slip duplexes, Journal of Structural Geology. vol. 8, p. 725-735.