نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، زنجان، ایران

2 موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تعیین روابط کاهندگی در یک ناحیه و ارائه توابعی برای افت دامنه موج ناشی از غیرکشسان بودن زمین و گسترش هندسی موج در چند دهه گذشته، همواره مورد توجه بوده است. با استفاده از دستگاه‌های سرعت‌نگاشت شبکه لرزه‌نگاری رقومی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 47 زلزله رویداده در ناحیه تهران با بزرگی محلی بین 2/3 تا 9/3 ، بررسی شد و با استفاده از الگوریتم Robust Lowess نقاط تغییر ضریب گسترش هندسی که ناشی از وجود ناپیوستگی‌های سخت‌کره است به‌دست آمد. سپس با استفاده از رگرسیون خطی، ضرایب  گسترش هندسی و تابع کیفیت موج برشی برای ناحیه تهران ارائه شد. نقاط تغییر این ضرایب  برای همخوانی با فرض Hinged Trilinear 10±106 و 10±191 کیلومتر در نظرگرفته شده است. ضرایب گسترش هندسی در1/0±1/1=1 ، 1/0±4/0-= b2مشاهده و در 5/0=3لحاظ و تابع کیفیت موج برشی به‌صورت   محاسبه‌ شد. مقایسهضریبکیفیتبرآوردشدهباروابط تعیینشدهبرایدیگر نقاطلرزهخیز،بیانگرلرزه‌خیزی زیادمنطقهاست.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
زارع، م.، 1384- مقدمه‎ای بر زلزله‏شناسی کاربردی، پژوهشگاه بین‎المللی زلزله‏شناسی و مهندسی زلزله.
قاسمی، ه.، کمالیان، ن.، حمزه لو، ح.، بیت الهی، ع.، 1384- تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیم،Qβ، در منطقه البرز به کمک دادههای میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزه کجور در محدوده بسامدی 1 تا 32 هرتز، مجله فیزیک زمین و فضا، 31،103- 112.
نظام الاسلامی، ح .، 1382- تعیین فاکتور کیفیت برای پیرامون تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
 
 
References
Ambraseys, N. N., Douglas J. & Sarma S. K., 2005- Equations for the estimation of strong ground motions from shallow crustal earthquakes using data from Europe and the Middle East: horizontal peak ground acceleration and spectrul acceleration, Bulletin of Earthquake Engineering, 3:1-53.
Atkinson, G. & Mereu R., 1992- The shape of ground motion attenuation curves in southeastern Canada, Bull. Seism. Soc. Am., 82: 2014–2031.
Atkinson, G. M., 2004- Empirical attenuation of ground-motion spectral amplitudes in southeastern Canada and the northeastern United States, Bull. Seism. Soc. Am., 94: 1079–1095.
Boore, D. M., 2004- Can site response be predicted?, J. Earthquake Engineering, 8: Special Issue 1
Burger, R., Somerville, P., Barker, J., Herrmann, R. & Helmberger, D., 1987- The effect of crustal structure on strong ground motion attenuation relations in eastern North America, Bull. Seism. Soc. Am., 77: 420–439.
Cleveland, W. S., 1979- Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots, Jour. Am. Statist. Assoc., 74: 829–836.
Ghods, A. & Sobouti, F., 2005- Quality assessment of seismic recording: Tehran seismic telemetry network, Asian Journal of Earth Sciences, 25: 687-694
Gupta, S. C., Singh, V. N. & Kumar, A., 1994- Attenuation of coda waves in the Garhwal Himalaya, India: Phys. Earth Planet. Inter., 87, 247-253.
Hatzidimitriou, P., Papazachos, C., Kiratzi, A. & Theodulidis, N., 1993- Estimation of attenuation structure and local earthquake magnitude based on acceleration records in Greece. Tectonophys, 217 , 243-253.
Hessami, H., Jamali, F. & Tabassi, H., 2003-Major Active Fault of Iran, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
Martynov, V. G., Vernon, F. L., Mellors, R. J. & Pavlis, G. L., 1999- High-Frequency Attenuation in the Crust and Upper Mantle of the Northern Tien Shan, Bull. Seism. Soc. Am. 89: 215-238
Motazedian, D., 2006- Region-Specific Key Seismic Parameters for Earthquakes in Northern Iran, Bull. Seism. Soc. Am. 96: doi: 10.1785/0120050162
Ou, G. & Herrmann, R., 1990- A statistical model for peak ground motion from local to regional distances, Bull. Seism. Soc. Am. 80: 1397–1417.
Polatidis, A., Kiratzi, A., Hatzidimitriou, P. & Margaris, B., 2003- Attenuation of shear waves in the back-arc region of the Hellenic arc for frequencies from 0.6 to 16 Hz. Tectonophys, 367 , 29-40.
Shoja-Taheri, J., Naserieh, S. & Ghofrani, H., 2007- ML and MW scales in the Iranian Plateau based on the strong motion records, Bull. Seism. Soc. Am. 97: 661-669.
Yoshimoto, K., Sato, H. & Ohtake, M., 1993- Frequency-dependent attenuation of P and S waves in Kanto area, Japan, based on the coda-normalization method: Geophys. J. Int., 114 , 165-174.