نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 واحد کنترل سنگ، مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان، ایران

چکیده

در ارزیابی تناژ و عیار کانسارهای مختلف، اگر مسئله برآورد، محدود به برآورد عیار در یک نقطه باشد، به‌طور معمول، برآوردگرهای خطی کریجینگ، نتایج رضایت‌بخشی ارائه می‌دهند؛ اما اگر هدف برآورد توزیع احتمال مورد نظر برای کنترل آمیختگی بلوک‌های باطله و کانسنگ باشد، حتی استفاده از بهترین برآوردگرهای خطی با پراش کمینه نیز نتایج قابل قبولی به‌دست نمی‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، برآورد مرز بهینه کانسنگ و باطله در پله 5/2462 معدن مس سرچشمه به‌کمک برآوردگر غیرخطی کریجینگ شاخص و ارزیابی اعتبار برآوردگر خطی کریجینگ معمولی نسبت به‌آن است. برای برآورد بلوکی داده‌ها توسط کریجینگ خطی معمولی به‌دلیل پیروی نکردن داده‌ها از حالت عادی و وجود تابع توزیع دو مدی، ابتدا داده‌ها به‌وسیله نقشه‌های زمین‌شناسی و نرم‌افزار mine sight به دو گروه کانسنگ و باطله تقسیم شدند و سپس با توجه به عادی‏شدن داده­های کانسنگ از این برآوردگر برای برآورد استفاده شد. نگاه آماری به این دو برآوردگر نشان داد که از مجموع 25629 بلوک برآوردی در فضای مورد نظر، 2905 بلوک، با استفاده از  کریجینگ شاخص به‌طور صد در صد باطله اعلام شد. در حالی‌که برآوردگر خطی کریجینگ معمولی، 2475 بلوک را به‏عنوان باطله معرفی کرد. در پایان، استفاده از کریجنگ غیرخطی شاخص به‏عنوان بهترین برآوردگر برای جدایش بلوک‌های کانسنگ و باطله معرفی شد. بنابراین، پس از جدایش این دو جامعه آماری می‌توان با اعتماد بیشتری برآوردگرهای کریجینگ خطی معمولی را برای کنترل عیار کانسنگ‌های فضای برآوردی به کاربرد برد.

کلیدواژه‌ها

 
References
Bohling, G., 2005- Introduction to Geostatiatics and variogram analysis; Kansas geological survey, 20p
Deutsch, C. V. & Journel, A. G., 1998- Geostatistical software library and user’s guide; Oxford university press, 325p
Dianati, M. R., 2006- Block modeling and estimation parameters updating report; Sarcheshmeh copper mine, ore control unit.
Goovaerts, P., 1997- Geostatistics for Natural Resources Evaluation; Oxford University Press, Applied Geostatistics Series; 483 p
HasaniPak, A. A., 2003- Error and risk management in exploration; Tehran university press, 272p.
HasaniPak, A. A., 2005- Exploration data analyze; Tehran university press, 950p.
HasaniPak, A. A., 2003- Geostatistics; Tehran university press,325p.
Iwashita, F., Monteiro, R. C. & Landim, P. M., 2005- An alternative method for calculating variogram surfaces using polar coordinates; Elsevier applied science publishers,pp1-3.
Pincock, A., 2007- Basics of variogram analysis; Issue no.84; Consultants for Mining and Financial Solutions,
Snowden, V., 2000- Grade control and reconciliation; Snowdn associates ltd; west Perth WA6005.