نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی عناصر اصلی 12 نمونه از ماسه­سنگ­ها و شیل­های سازند شیرگشت در دو مقطع کوه ­عاشقان و کوه­ راهدار به سن اردوویسین واقع شده در بلوک کلمرد، ایران­مرکزی و رسم داده­ها بر روی نمودار­های تقسیم­بندی سنگ­های آواری ترکیب آنها را کوارتزآرنایت و شیل نشان می­دهد. همچنین، استفاده از نمودار­های تفکیکی، دوتایی و مثلثی، برخاستگاه کراتون و چرخه دوباره و جایگاه زمین­ساختی حاشیه غیر­فعال قاره­ای را برای این نهشته­ها تداعی می­نماید. داده­های یادشده  پیشنهاد کننده سنگ مادر رسوبی کوارتزی برای ماسه­سنگ­ها و سنگ آذرین متوسط تا اسیدی برای شیل­ها است. افزون برآن، تعیین اثر هوازدگی در ناحیه منشأ با استفاده از اندیس CIA، میزان هوازدگی این نهشته­ها را در منطقه منشأ شدید معرفی می­کند. این موضوع می­تواند به وسیله آب و هوای گرم و مرطوب در ناحیه منشأ از حاشیه قاره‌ای غیرفعال شرح داده شود.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.   
بایت­گل، آ.، 1388- محیط رسوبی و دیاژنز ماسه­سنگ­ها در سازند شیرگشت در دو برش کوه عاشقان و کوه راهدار، طبس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 221 صفحه.
حسینی برزی، م.، بایت گل، آ.، 1389- تحلیل رخساره­­ای و محیط رسوبی نهشته­های مخلوط سیلیسی­آواری-کربناته سازند شیرگشت در بلوک کلمرد ایرا­ن­مرکزی. مجله مطالعات زمین­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. رخساره­های رسوبی. جلد 2، شماره 1. ص 1-24.
حسینی برزی، م.، بایت گل، آ.، شادان، م.، 1387- پتروگرافی و برخاستگاه زمین­ساختی سازند شیرگشت در مقاطع کوه عاشقان و کوه راهدار، بلوک کلمرد، ایران مرکزی. اولین همایش سراسری کاربرد روش­های نوین در علوم‌زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. 
 
 
References
Akarish, A. I. M. and El-Gohary, A. M., 2008- Petrography and geochemistry of lower Paleozoic sandstones, East Sinai, Egypt: Implications for provenance and tectonic setting. Journal of African Earth Sciences 52. 43-54.
Armstrong-Altrin, J. S., Lee, Y., Verma, S. and Ramasamy, S., 2004- Geochemistry of sandstones from the Upper Miocene Kudanul Formation, southern India: Implications for provenance, weathering and tectonic setting. Journal of Sedimentary Research 74 (2), 167–179.
Bhatia, M. R. and Crook, K. W., 1986- Trace element characteristics of graywackes and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. Contrib Mineral Petrol ;92:181–93.
Bhatia, M. R., 1983- Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. Journal of  Geology. 91, 611–627.
Blatt, H., 1985- Provenance studies and mudrocks. Journal of Sedimentary Petrology, 55, 69–75.
Carlos, A. C., Marcelo, M. and Paulina, A., 2003- Composition, provenance, and tectonic setting of Ordovician siliciclastic rocks in Southern extension of the Precordillera crustal fragment, Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 16, 91–106p.
Cingolani, C. A., Manassero, M. and Abre, P., 2003- Geoquı´mica de elementos traza y tierras raras de las sedimentitas de la Formacio´n Pavo´n, Ordovı´cico del Bloque de San Rafael, Mendoza. XV Congreso Geolo´gico Argentino, CD-Rom version.
Cox, R., Low, D. R. and Cullers, R. L., 1995- The influence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States. Geochimica et Cosmochimica Acta 59, 2919–2940.
Crook, K. A. W., 1974- Lithogenesis and geotectonics: the significance of compositional variations in flysch arenites (graywackes). In: DottJr. Jr., R.H., Shaver, R.H. (Eds.), Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation. SEPM Spec. Publ., vol. 19, 304–310.
Cullers, R. L., 2000- The geochemistry of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvanian-Permian age, Colorado, USA: Implications for provenance and metamorphic studies. Lithos, 51, 181–203.
Culllers, R. L., 1994- The controls on the major and trace element variation of shalesT siltstone and sandstones of Pennsylvanian- Permian age from uplifted continental blocks in Colorado of platform sediment in Kansas, USA,Geochimica et Cosmochimica Acta, 58(22), 4955-4972.
Das, B. K., AL-Mikhalafi, A. S. and Kaur, P., 2006- Geochemistry of Mansar Lake sediments, Jammu, India: Implication for source-area weathering, provenance, and tectonic setting. Journal of Asian Earth Science 26,649-668.
Deru, X., Xuexang, G., Pengehun, L., Guanghao, C., Bin, X., Bachinski, R., Zhuanli, H. and Gonggu, F., 2007- Mesoproterozoic-Neoproterozoic transition: geochemistry, provenance and tectonic setting of clastic sedimentary rocks on the SE margin of the Yangtze Block, South China. Journal of Asian Earth Sciences 29, 637–650.
Dickinson, W. R. and Suczek, C., 1979- Plate tectonics and sandstone composition. American Association of  Petroleum Geologists     Bulletin 63, 2164–2182.
Dickinson, W. R., 1988- Provenance and sediment dispersal in relation to paleotectonics and paleogeography of sedimentary basins. In: Kleinspehn, K.L., Poala, C. (Eds.), New Perspective in Basin Analysis. Springer, New York., 3–25.
Fedo, C. M., Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1995- Unraveling the effects of K-metasomatism in sedimentary rocks and paleosols, with implications for paleoweathering conditions and provenance. Geology 23, 921–924.
Garcia, D., Ravenne, C., Maréchal, B. and Moutte, J., 2004- Geochemical variability induced by entrainment sorting: quantified signals for provenance analysis. Sediment. Geol. 171, 113–128.
Gateneh, W., 2000- Geochemistery provenance and depositional tectonic setting of the Adigrat Sandstone northern Ethiopia. Journal of African Earth Sciences 35, pp. 185-198.
Gu, X. X., Liu, J. M., Zheng, M. H., Tang, J. X. and Qi, L., 2002- Provenance and tectonic setting of the Proterozoic turbidites in Hunan, south China: Geochemical evidence: Journal of Sedimentary Research., 72, 393-407.
Hassan, S., Ishiga, H., Roser, B. P., Dozen, K. and Naka, T., 1999- Geochemistry of Permian –Triassic shales in the Salt Range, Pakistan: implications for provenance and tectonism at the Gondwana margin. Chem. Geol. 158, 293– 314.
Hayashi, K., Fujisawa, H., Holland, H. D. and Ohmoto, H., 1997- Geochemistry of_1.9 Ga sedimentary rocks from northeastern Labrador, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta 61, 4115–4137.
Herron, M. M., 1988- Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. Sed. Petrol. 58, 820–829.
Hessler, A. M. and Lowe, D. M., 2006- Weathering and sediment generation in the Archean: An integrated study of the evolution of siliciclastic sedimentary rocks of the 3.2 Ga Moodies Group, Barberton GreenstoneBelt, South Africa. Precambrian Research 151, 185–210.
Huntsman-Mapila, P., Tiercelin, J-J., Benoit, M., Ringrose, S., Diskin, S., Cotton, J. and Hémond, C., 2009- Sediment geochemistry and tectonic setting: Application of discrimination diagrams to early stages of intracontinental rift evolution, with examples from the Okavango and Southern Tanganyika rift basins. Journal of African Earth Sciences 53 ,33–44.
Ishiga, H., Dozen, K. and Sampei, Y., 1999- Geochemical constraints on marine invasion and provenance change related to the opening of the Japan Sea: an example from the Lower Miocene shales in the Hoda section, Shimane Peninsula, SW Japan. Journal of Asian Earth Sciences. v, 17. p, 443-457.
Jin, Z., Li, F., Cao, J., Wang, S. and Yu, J., 2006a- Geochemistry of Daihai Lake sediments, Inner Mongolia, north China: Implications for provenance, sedimentary sorting and catchment weathering. Geomorphology 80, 147–163.
Jin, Z., Li, F., Cao, J., Wang, S. and Yu, J., 2006b- Rare Earth Elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. In: Lipin, B.R., Mackay, G.A. (Eds.), Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements. Min. Soc. Am., 21,. 169–200.
Kroonenberg, S. B., 1994- Effects of provenance, sorting and weathering on the geochemistry of fluvial sands from different tectonic and climatic environments. Proceedings of the 29 International Geological Congress, Part A,. 69–81.
Lee, Y. I. and Sheen, D. H., 1998- Detrital modes of the Pyeongan Supergroup (Late Carboniferous –Early Triassic) sandstones in  the Samcheog coalfield, Korea: implication for provenance and tectonic setting. Sediment. Geol. 119, 219–238.
Lee, Y. I., 2002- Provenance derived from the geochemistry of late  Paleozoic–early Mesozoic mudrocks of the Pyeongan Supergroup, Korea. Sedimentary Geology 149,  219– 235.
McBride, E. F., 1985- Diagenetic processes that affect provenance determination in sandstone. In Zuffa G. G. (Ed.), Provenance in Arenites. Reidel Publishing Company .p 407. 95-113.
McLennan, S. M., 1989- Rare Earth Elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. In: Lipin, B.R., Mackay, G.A. (Eds.), Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements. Min. Soc. Am., 21,. 169–200.
McLennan, S. M., Hemming, S., McDaniel, D. K. and Hanson, G. N., 1993- Geochemical approaches to sedimentation, provenance, and tectonics. Processes Controlling the Composition of clastic sediments. GSA Special Paper, 284, Boulder, 21–40.
Nath, B. N., Kunzendorf, H. and Pluger, W. L., 2000- Influence of provenance, weathering and sedimentary processes on the elemental ratio of the fine-grained fraction of the bed load sediments from the Vembanad Lake and the adjoining continental shelf, southwest Coast of India. J. Sed. Res. 70, 1081–1094.
Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1982- Early Proterozoic climates and plate motions inferred from mayor element chemistry of lutites. Nature 299, 715–717.
Nesbitt, H. W. and Young, G. M., 1984- Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations. Geochimica et Cosmochimica Acta 48, 1523–1534.
Nesbitt, H. W., 2003- Petrogenesis of siliciclastic sediments and sedimentaryrocks. In: Lenz, D.R. (Ed.), Geochemistry of Sediments andSedimentary Rocks, Geotext4. Geological Association of Canada, Newfoundland,  39–51.
Nesbitt, H. W., Markovics, G. and Price, R. C., 1980- Chemical processes affecting alkalies and alkaline earths during continental weathering. Geochimica et Cosmochimica Acta 44, 1659–1666.
North, C. P., Hole, M. J. and Jones, D. G., 2005- Geochemical correlation in deltaic successions: a reality check. Geol. Soc. Amer. Bull. 117, 620-632.
Oase, S., Asiedu, D. K., Yakubo, B., Koeberl, C. and Dampare, S. B., 2006- Provenance and tectonic setting of Late Proterozoic Buem sandstones of southeastern Ghana: Evidence from geochemistry and detrital modes. J. Afri. Earth. Sci. 44, 85–96.
Ohta, T. and Sakai, T., 2004- Deep-marine sedimentation and sequence evolution of the Toyora Group in the Nagato Basin, Inner Zone of SW Japan. Special Issue, Journal of Geological Society of Thailand, No.1, 45–60.
Paikaray, S., Banerjee, S. and Mukherji, S., 2008- Geochemistry of shales from the Paleoproterozoic to NeoproterozoicVindhyan Supergroup: Implications on provenance,tectonics and paleoweathering. Journal of Asian Earth Sciences 32,  34–48.
Pettijohn, F. J., Potter, P. E. and Siever, R., 1987- Sand and Sandstone. (2nd ed.)Springer-Verlag, New York. 553.
Potter, P. E., 1978. Petrology and chemistry of modern Big River sands. J. Geol. 86, 423–449.
Rollinson, H. R., 1993- Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. Longman Scientific and Technical, New York. 352 pp.
Roser, B. P. and Korsch, R. J., 1986- Determination of tectonic setting,Roser, B. P.; Korsch, R. J. 1988: Provenance signatures o''sandstone-mudstone suites determined using discriminatefunction analysis of major element data. Chemical geolog 67: 119-139.
Roser, B. P. and Korsch, R. J., 1988- Provenance signature of sandstone-mudstone suite determined using discriminate function analysis of major element data. Chemical Geology. 67, pp. 119–139.
Schieber, J., 1992- A combined petrographical-geochemical provenance study of the Newland formation, Mid-Proterozoic of Montana. Geological Magazine 129, 223–237.
Suttner, L. J. and Dutta, P. K., 1986- Alluvial sandstone composition and palaeoclimate: framework mineralogy. Journal of Sedimentary Petrology 56, 329–345.
Taylor, S, R. and McLennan, S., 1985- The Continental Crust: Its Composition and Evolution, Blackwell, Oxford, 312.
Toulkeridis, T., Clauer, N., Kröner, A., Reimer, T. and Todt, W., 1999- Characterization, provenance, and tectonic setting of Fig Tree greywackes from the Archaen Barberton Greenstone Belt, South Africa. Sediment. Geol. 124, 113–129.
Wanas, H. A. and Abdel-Maguid, N. M., 2006- Petrography and geochemistry of the Cambro Ordovician Wajid Sandstone, southwest Saudi Arabia: Implications for provenance and tectonic setting. Journal of Asian Earth Sciences 27, 416–429.
Young, G. M., 2002- Stratigraphic and tectonic settings of Proterozoic glaciogenic rocks and banded iron-formations: relevance to the snowball Earth debate. Journal of African Earth Sciences 35,451–466.
Zhang, K. L., 2004- Secular geochemical variations of the Lower Cretaceous siliciclastic from central Tibet (China) indicate a tectonic transition from continental collision to back-arc rifting. Earth Plan. Sci. Lett. 229, 73–89.
Zimmermann, U. and Bahlburg, H., 2003- Provenance analysis and tectonic setting of the Ordovician clastic deposits in the southern Puna Basin, NW Argentina. Sedimentology 50, 1079–1104.