نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

منطقة تخت‌سلیمان،‌ از نظر تنوع و گوناگونی واحدهای مورفولوژی بسیار غنی است این تنوع مورفولوژی ، بیشتر به دلیل عوامل اقلیمی و ویژگی­های سنگ‌شناختی، فرایندهای فرسایش، هوازدگی و حرکات زمین‌ساختی است. ویژگی­های مورفولوژیکی منطقة تخت­سلیمان تحت تأثیر دو عامل مورفودینامیک درونی و بیرونی است. این پژوهش به عنوان یک دستاورد ژئومورفولوژیکی به بررسی عوامل بیرونی پرداخته است. شواهد ژئومورفولوژیکی موجود در محدوده مورد بررسی به سه دسته کلی، واحدهای مورفودینامیک، مورفوتکتونیک و مورفوژنتیک و در قالب یک نقشه ژئومورفولوژی ارائه شده است. برای این منظور با استفاده از نقشه­های پایه و بررسی­های میدانی،چندین لایه اطلاعاتی جدید از منطقه در محیط GIS تولید شد و در پایان با استفاده تصاویر ماهواره­ای ETM+ و ASTER  اشکال مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

Alavi Naeeni, M., 1985 - Chemical Exploration in Zarshoran of Takht-e-Solayman- Geological Survey of Iran.
Babakhani,  A. R. & Ghalamghash, J., 1990- Geological map of Takht-e-Soleyman, 1:100.000 . Geological Survey of Iran, Tehran.
Bellinger, G., Castro, D. & Mills, A., 2004- Data, Information, Knowledge, and Wisdom, Available http://www.system-thinking.org/ dikw/ dikw.htm
Cook R. U. and Doornkamp J. C., 1998 - Geomorphology in Environment Management, V. 1, translated by Shapur Gudarzinejad, SAMT Publishing House, P 9.
Develop Earth Science Company, 1997- Chemical Systematic Exploration report in  Takht-e-Solayman- Geological Survey of Iran.
Ghorbani, M., 2000- Petrological study of Cenozoic–Quaternary magmatic rocks and metallogeny of Takab area. Ph.D. Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran.
Hashemi, A., 2001- Process and interpretation Air born Geophysics data by using Magnetometer method report  in Takab- Geological Survey of Iran.
Madani Givi, M., 2002- Remote sensing indagates for recognize of mineral potential in Takab- Geological Survey of Iran.
Maksud Kamal, A. & Midorikawa, S., 2004- GIS-based geomorphological mapping using remote sensing data and supplementary geoinformation A case study of the Dhaka city area, Bangladesh, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation-ELSEVIER- 6 , 111–125.
Mashkani, A., Karimi, A., Mehri, B., Rahmani, Sh., Mokhtari, A., Gholipour, M., Sepehrirad, R. & Ghauori, N., 2005- Visiting report of  Ore Deposit of Zarshoran, Angouran and Aghdareh- Geological Survey of Iran.
Moghimi, E., Mansourian, A. & Zareinejad, M., 2008- Utilization of distributed architecture based on Internet GIS for management of Iran's Geomorphologic and Environmental data: A Case Study of Damavand Volcano, American Journal of Applied Sciences 5(10): 1300-1307.
Mokhtari, A., 2005- Visiting report of Gold and Arsenic Ore Deposit of Zarshoran- Geological Survey of Iran.
Momenzadeh, M. & Rashidnejad, N., 1988- Indagation mine's facilities report in Iran, Geological Survey of Iran.
Motamed, A. & Moghimi, E., 1999- Application of Geomorphology in Planning, Tehran, SAMT Publishing House, P. 32.
Qimiya Ghalam, J., 1986- Geophisical Exploration of Antimoan in Dashkasan of Ghorveh- Geological Survey of Iran.
Ralf, R., 1997 - Program of Exploration agendum in Takab, Geological Survey of Iran.
Ramesht, M., 2004- Geomorphology Maps, Tehran, SAMT Publishing House, P.14.d Beheshti University, Tehran.