نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری و کاربرد مواد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

معدن منگنز ونارچ در حدود 30 کیلومتری جنوب خاور شهرستان قم واقع شده است. بخش چیره رخنمون‌های منطقه را سنگ‌های آذرآواری ائوسن میانی تا بالایی تشکیل می‌دهد. همچنین سنگ‌های رسوبی با سن اولیگومیوسن روی این تشکیلات آتشفشانی ائوسن قرار می‌گیرند. به‌طور کلی در بیشتر معادن منگنز، خاک سرخ به‌همراه منگنز دیده می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به منطقه ونارچ، معدن دربند و معدن دکتر اشاره کرد. میزان ذخیره احتمالی خاک سرخ (باطله) این معادن به ترتیب 5760 و 1920 هزار تن است. از دو معدن دکتر و دربند نمونه‌برداری شد و نمونه‌ها برای شناسایی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و کانی‌شناسی، مورد آزمایش‌های XRF‌، XRD و مطالعات میکروسکوپی قرار گرفتند. سپس برای بالا بردن عیار ماده خام به ترتیب از آزمایش‌های تجزیه سرندی خشک، تر و  Scrubbingوهمچنین برای طراحی تعداد آزمایش‌ها از روش تاکوچی استفاده شد. بدین ترتیب عیار ماده معدنی 20 درصد افزایش یافت و رنگـدانه‌ای با عیار 70 درصد به‌دست آمد. برای تعیین کیفیت رنگدانه حاصل، آزمایش‌های جذب روغن، قدرت پوشانندگی و فام انجام پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که رنگدانه حاصل، کیفیت مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
شرکت مهندسین مشاور کاوشگران، 1372- بررسی و ارزیابی نتایج اکتشافی معادن و کانسارهای ونارچ قم.
اداره کل معادن و فلزات استان قم، بهمن 1378- گزارش مقدماتی خاک سرخ استان قم. مشاور طرح: موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران.
 
References
Carr, D. D., 1994- Industrial Minerals & Rocks – Pigment, Society for Mining Metallurgy & exploration, 6th edition America Indiana,  Volume 2-575 , P: 655-781
Lewis, P. A., 1988– Pigment handbook, Properties & economics, second edition, John Wiley & Sons, volume 1-P: 281-286
Roy, R. K., 2001- design of Experiments Using the Taguchi  Approach, Wiley-InterScience Publication