نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

شهر تهران مرکز و پرجمعیت­ترین شهر ایران است که در سال‌های گذشته، از دیدگاه مدیریت بحران و خسارات مالی و جانی احتمالی در زلزله­ای مخرب مورد توجه قرار گرفته است. وقوع پدیده روانگرایی در زمان رخداد زلزله، یکی از مخاطراتی است که می­تواند منشأ خسارات یاد شده باشد. در دو دهه گذشته، مطالعات متعددی درباره روانگرایی تهران بویژه بخش جنوبی آن که می­تواند مستعد این پدیده ­باشد، در مقیاس‌های مختلف و با روش‌های متفاوت انجام شده است. در این مقاله نخست، مهم‌ترین مطالعات انجام یافته در این زمینه بررسی و سپس با ارائه یک شبکه‌بندی برای جنوب شهر تهران، پتانسیل خطر روانگرایی در هر شبکه براساس این مطالعات جمع­بندی و در نهایت، نقشه­ای برای ارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

بربریان، م.، قریشی، م.،ارژنگ روش، ا.، مهاجراشجعی، ا.، 1371- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین ساخت و خطر زمینلرزه – گسلش در گستره تهران و پیرامون، سازمان زمین شناسی کشور- گزارش شماره 56.
حائری م.، 1377- ریزپهنه‌بندی روانگرایی جنوب غربی تهران با استفاده از SPT، طرح تحیقات ملی، شورای پژوهشهای علمی کشور.
صالح زاده،ح.، اثنی عشری، م.، قاضی شیراز، م.، بازیار، ب.، 1382- پهنه‌بندی خطر روانگرایی منطقه جنوب شرق تهران با استفاده از آزمون نفوذ مخروط و ارزیابی عددی نتایج، چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله و مهندسی زلزله.
کمالیان، م.، زارع، م.، کشاورز بخشایش، م.، سهرابی، ع.، 1380- مطالعات به‌سازی وضع موجود شبکه آبرسانی بخش منتخبی از شهر تهران در برابر زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
کمک پناه، ع.، بوستانی ماوی، د.، حافظی مقدس، ن.، موحدی، ا.،1380- ریزپهنه‌بندی جنوب تهران در برابر روانگرایی، دانشگاه تربیت مدرس.
میر محمد حسینی، م.، قاسمی، ا.، عارف­پور، ب.، قاسمی، م. و سهرابی ­بیدار ع.، 1381- ریزپهنه‌بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
میر محمد حسینی، م.، کمک پناه، ع.، اسماعیلی، ع. م.، عارف پور، ب.،قاسمی، ا.، 1378- ریزپهنه‌بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
نقشه هم عمق آب زیر زمینی تهران، 1378- امور مطالعات منابع آب سازمان آب منطقه­ای تهران (منتشر نشده).
 
References
TC4, Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering, 1999- Manual of Zonation on seismic Geotechnical Hazard (Report Version), ISSMGE.
JICA, Japan International Cooperation agency, 2000- The Study on Seismic Microzoning of the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran, Main Report Volume 2.