نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران

2 گروه زمین‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

3 سازمان زمین‎شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

رخساره‌های آواری سازند کهر در برش‌های مورد مطالعه مربوط به محیط‌های رودخانه‌ای، دلتایی و ساحلی و رخساره‌های کربناتی، وابسته به محیط دریایی کم ژرفا شناسایی شده‌اند. تغییرات عمودی سازند کهر در هر دو برش مورد مطالعه نشان‌دهنده یک چرخه بزرگ به سوی بالا پیشرونده است. سنگ‌نگاری سنگ‌های آذرین نیم ژرف - ژرف نواحی مورد بررسی، آنها را در حد مونزوگابرو- دیوریت وگاه سینیت با گرایش قلیایی نشان داده است. بررسی رخساره‌ها و سنگ‌نگاری سنگ‌های آذرین یاد شده نشان می‌دهند که حوضه رسوبی سازند کهر یک کافت درون قاره‌ای بوده است .

کلیدواژه‌ها