نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بین النللی امام خمینی

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند،‌ ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

نانوفسیل­های آهکی و روزن‌بران پلانکتونیک دارای محدوده چینه­شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع هستند لذا از این دو گروه فسیلی می‌توان برای تقسیم‌های زیست­چینه‌ای استفاده کرد. بدین سبب و به علت نبود انجام بررسی‌های تطابقی بین این دو گروه فسیلی، برش سازند گورپی در خاور بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. سنگ‌شناسی سازند گورپی در این ناحیه شامل سنگ‌های رسوبی مارنی است. بر مبنای بررسی‌های انجام شده تعدادی جنس و گونه از هر دو گروه فسیلی در برش گورپی شناسایی شد. با توجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتون‌های آهکی و روزن‌بران پلانکتونیک، بازه زمانی برش مورد بررسی برای نانوپلانکتون‌های آهکی با زون‌های CC16-CC26 از زون­بندی  Sissingh (1977) و برای روزن‌بران پلانکتونیک از زیست‌زون Dicarinella asymetrica- Globotruncanita elevata Zone تا زیست‌زون Abathomphalus mayaroensis Zone از زون‌بندی James & wind (1985) هم‌خوانی دارد. بر اساس محدوده چینه‌شناسی گونه‌های شاخص و زیست‌زون‌های مشخص شده سن سازند گورپی در خاور  بهبهان از سانتونین پسین تا ماستریشین پسین پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

References
Arkhangelsky, A. D., 1912- Upper cretaceous deposits of east European Russia. Geol. Russ., 25, 1-631.
Bown, P. R., 1991- Calcareous Nannofossil Biostratigraphy, Kluwer Academic Publishers, pp. 314.
Bukry, D., Bramlette, M. N., 1970- coccolith age determination leg 3, Deep sea Drilling project.Initial Rep. Deep Sea drill. Proj, 3, 589-611.
Cepek, P. & Hay, W. W., 1970-  Zonation of the upper cretaceous using calcareous nannoplankton. palaobotanik, B, 3(3-4), 333-400.
Crux, j. A., 1982- Upper cretaceous (cenomanian to campanian) calcareous nannofossils .In:A .R.lord(ed.),A stratigraphical index of calcareous nannofossils ,pp.81-135.British micropal.soc.
Perch -Nielsen, K., 1985a- "Mesozoic Calcareous Nannofossils".: In Bolli, H. M.; Saunders, J. B.; Perch-Nielsen, K. (Eds) Plankton Stratigraphy. Cambridge Press Univ. 329 - 426.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of cretaceous calcareous nannoplankton. Geologie en minjbouw, 56, 37-65.
James G.A. and Wynd J.G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement area. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., 49. P