نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این که یخچال­ها و برف­چال­های کشور از منابع طبیعی اصلی و مهم آب شیرین ایران هستند، بنابراین شناسایی، مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. منظور از شناسایی و مطالعه یخچال­های طبیعی، برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین وکمترین ارتفاع، مساحت و محیط،  موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه این مناطق از طریق پژوهش میدانی و اندازه­گیری مستقیم از نظر هزینه وسختی کار، کمک و بهره­گیری از فناوری سنجش از دور بسیار مفید است. در این تحقیق، به منظور بررسی و مطالعه یخچال طبیعی خرسان در زردکوه بختیاری و شناسایی و برآورد پارامترهای مهم یخچال طبیعی از تصاویر ماهواره­ای Aster وIRS ، عکس‌های هوایی  و مدل ارتفاعی رقومی منطقه با دقت بالا برای محاسبه پارامترهای مختلف یخچال طبیعی استفاده شد. با به‌کارگیری الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی نظارت نشده بر روی تصاویر Aster،  قسمت‌های مختلف یخچال طبقه‌بندی و مرز‌بندی شد همچنین برای شناسایی قسمت‌های مختلف یخچال، شامل یخ‌لخت، برف یخزده سال‌های قبل و برف تازه یخزده از فضای عارضه و منحنی طیفی یخ و برف و برای شناسایی حفره‌های مکش بر روی سطح یخچال از عکس‌های هوایی منطقه استفاده شد. در نهایت با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و تصویر تلفیقی و استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از روش‌‌‌‌های طبقه‌بندی و تفسیر چشمی، مرز یخچال و پیشانی و حد بالای آن استخراج شد و نقشه قدیمی یخچا­ل‌های منطقه به‌روز گردید. 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
وزیری، ف.، 1379- هیدرولوژی کاربردی در ایران، کتاب دوم(شناخت آب‌های سطحی در ایران) شناسایی مقدماتی یخچال‌های طبیعی
طوسی، م.، 1382- پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی سیمای طبیعی یخچال طبیعی علم چال به وسیله تصاویر ماهواره­ای و GPS
 
References
 Kääb, A., Paul, F., Huggel, C., Kieffer, H., Kargel, J. and Wessels, R., 2003- “Glacier monitoring from ASTER imagery: Accuracy and applications”. EARSeL Workshop on Remote Sensing of Land Ice and Snow, Bern, 11.-13.3.2002. EARSeL eProceedings2, 43-53.
Leroux C., J. Lenoble, J. L. Deuzé, P. Goloub, C. Sergent and Fily, M.,1996-“Modelling and measurements of snow reflectance from visible to near infrared”, Proceedings IRS 96, Fairbanks, Alaska, July 1996.
Paul, F.,2001- "Evaluation of different methods for glacier mapping using Landsat TM". EARSeL Workshop on Remote Sensing of Land Ice and Snow, Dresden, 16.-17.6.2000. EARSeL eProceedings, 1, 239-245
Paul, F., Kääb, A., Maisch, M., Kellenberger, T. W. and Haeberli, W. ,2002- “The new remote-sensing-derived Swiss glacier inventory: I. Methods”. Annals of Glaciology, 34, 355-361
Richards, John A. Jia, Xiuping, 2006- “Remote Sensing Digital Image Analysis, An Introduction” , chapter 9, 4th Edition, Springer.
Rott, H., 1987- ” Remote sensing of snow”, Large Scale Effects of Seasonal Snow Cover (Proceedings of the Vancouver Symposium, August 1987). IAHS Publ. no. 166