نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

تاقدیس بنه‌‌کوه با درازای 4 و 25 کیلومتر و پهنای 7 تا 17 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری- جنوب خاوری، یکی از تاقدیس‌های واقع در منطقه فارس ساحلی (کمربند چین‌خورده ساده زاگرس) می‌باشد. سازند گچساران، هسته در حال فرسایش این تاقدیس را تشکیل داده است. در این مقاله، عناصر سبک چین آشکار شده و سازوکار چین‌خوردگی از نوع جدایشی نامتقارن برروی سازند هرمز تشخیص داده شد. با توجه به شباهت تاقدیس بنه‌کوه  با تاقدیس هرنگ و قرار گرفتن آنها در راستای یکدیگر تاقدیس هرنگ  به عنوان ادامه شمال باختری تاقدیس بنه‌‌کوه مطرح شد. نقشه خطوط همتراز زیرزمینی رأس گروه دهرم(مخزن گاز) نیز تهیه شد و بلندترین نقطه ارتفاعی بستگی باختری آن در بخش باختری تاقدیس برای حفاری مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

اطلس راه‌های ایران،1384- مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ، صفحه105 و104 .

References

Berberian, M., 1995- Master blind thrust faults hidden under the Zagros Folds: Active Basement Tectonics & Surface Morphotectonics. Tectonophysics, 241, pp. 193-224.
Bulnes, M., Poblet, J., 1999-Estimating the detachment depth in cross sections involving detachment folds, Geol. Mag.Vol.136, N0.4, PP.395-412.
Gonzalez-Mieres, R., Suppe, J., 2006-Relief and Shortening in detachment folds, Journal of Structural Geology,Vol.28 ,PP.1785-1807.
Letouzey, J., Colleta, B.,Vially, R. & Chermette, J. C., 1995- Evolution of salt related structures in compressional settings, In: Salt Tectonics: A global Perspective (eds. By M. P. A. Jackson, D. G. Roberts and S. Snelson), AAPG. Memoir 65, pp. 41-60.
Marshak,S. & Mitra,G., 1988- Basic Methods of Structural Geology, W.H. Freeman and Company, New York,PP.370-372,503P.
McClay, K. R., 2000-Structural Geology for Petroleum Exploration, Royal Halloway, University of London, PP.392-395,503p.
Mitra,G., 2002- Structural models of faulted detachment folds, AAPG Bulletin,Vol.86, No.9,PP.1673-1694.
Morris, P., 1977- Basement structures as suggested by aeromagnetic survey in South West Iran, Proceedings of Second Iranian Petro. Inst.  Earth Science Symposium.
Ramsay, J.G. & Huber, M. I., 1987- The Techniques of Modern Structural Geology, Academic press, London, PP.314 -317,700P.
Twiss, R. J.& Moores, E. M., 1992- Structural Geology, W.H. Freeman and Company, New York, PP. 226-232,532p.