نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

یکی از گونه­های هیپاریون که دارای ویژگی‌های کاملی در جمجمه و فک بالایی بوده و به همراه دندان‌ها در طی حفاری‌های انجام شده استخراج شد، هیپاریون پریمیژنیوم است از آنجا ‌که از این گونه تنها یک نمونه کامل (البته بدون فک زیرین) در دنیا به‌دست آمده، نمونه یافت شده را که دارای ویژگی‌های خاص گونه­ای است، می­توان هوموتایپ (Homeotype) گونه پریمیژنیوم نامید. با توجه به یافت شدن این گونه، سن آذر آوارای‌های مراغه را می­توان اواخر استراسین در نظر گرفت که از این لحاظ سن سازند غیررسمی مراغه را که در گذشته والنسین- تورولین می­پنداشتند کمی قدیمی­تر می­نماید، زیرا گونه یاد شده نه تنها در مراغه بلکه در ساموس و پیکرمی یونان نیز یافت شده که از این لحاظ می­توان گفت که بین این دو منطقه دارای فسیل مهره­دار، خویشاوندی (از لحاظ زیای فسیلی) و سایر ویژگی‌ها چون دیرینه‌جغرافیایی، سن نسبی رسوبات آذر آواری ووضعیت زیست محیطی در میوسن پسین- پلیوسن زیرین وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

پورابریشمی، ز.، 1384-  «گزارش تحقیقاتی بر روی سازند استخوان‌دار مراغه» سازمان محیط زیست و دانشگاه تبریز.
 
References
Bernor, R. L. and Hussain, S.T., 1985 - An assessment of the systematic, phylogentic and biogeogeraphy relationshipe of Siwalik hipparion horse. Journal of Vertebrate Paleontology, v.5(1), p. 32-87.
Bernor, R.L. and Armour-chelu, M., 1999 - Toward and evolutionary history of African hipparion horse, in T. Brommage, and F. schreenky, eds., African biogeogeraphy, climalete change and early hominid evoloution: oxford, Unversity Press, pp: 186-215.
Bernor, R.L., Tobien, H., Woodburne, M.O., 1990- PATTERNS OF OLD WORLD HIPPARIONINE EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND BIOGEOGERAFYC EXTEVSION. Euroupean Neogene Mammal Chronolog.
Bernor, R.L.et Tobien, H.,1989- Two small species of Cremohipparion (Equidae, Mammalia) from Samos, REVISION SYSTEMATIQUE DES HIPPARION SENSULATO 95Greece. Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung fur Palaontologie und historische Geologie, 29:207-226.
Eisenmann, V., Alberdi, M.T., Giuli, C. de, and Staesche, U., 1988- Vol. I: Methodology. In M.O. Woodburne and P.Y. Sondaar (editors), Studying fossil horses: 1–71. Leiden: E.J. Brill.   
Koufos, G.D., Melentis, E.T., 1984- The Late Miocene (Turolian) mammalian fauna of Samos island (Gressce). Study of the collection of palaeontogical Museum of Mytilinii, Sameos. 1. Carnivora. – Science Annals of the Fac Physics Mathematics, University of Thessaloniki, 22:175-193.
Macfadden, B.J., 1984- Systematics and phylogeny of hipparion, Neohipparion, Nannippus, and Cormohipparion (Mammalia, Equodae) from the Miocene and Pliocene of the New World. Bulletin of the American Museum of Natural History 179(1): 1-195.
Osborn, H.F., 1907- Evolution of mammalian molar teeth. New York: Macmillan, 250 pp.
Osborn, H.F., 1918- Equidae of the Oligocene, Miocene, and Pliocene of North America, iconographic type revision. Memoris of the American.
Stirton, R.A., 1941- Development of characters in horse teeth and the dental nomenclature. Journal of Mammalogy 22:434-446.