نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

نهشته بوکسیت کارستی کانی شیته، در 19 کیلومتری خاور بوکان، در جنوب استان آذربایجان شرقی، شمال­باختر ایران واقع شده است. این افق در مرز بین سازندهای کربناتی- شیلی روته (پرمین میانی تا بالایی) و کربناتی الیکا (تریاس زیرین) قرار داشته و شامل  5 واحد سنگی جدا از هم است. شواهد صحرایی، مطالعات سنگ‌نگاری و کانی‌شناسی نشان داده­اند که نوسانات شرایط آب و هوایی به همراه تنش­های ســاختـاری تأثیر بسزایی در تشکیل این افق داشته­اند. الگوی توزیـع REEها (بهنجار شده به کندریت)، تفریق و غنی‌شدگی شدید LREEها نسبت به HREEها و نحوه تشکیل برجازای افق را نشان می­دهند. محاسبات شاخص هوازدگی مطلق،  فرض Nb به عنوان عنصر بی­تحرک و پوسته قاره­ای بالایی به عنوان منشأ برای مواد مادر، نشان می‌دهند که فرایندهای شستشو و تثبیت، دو تنظیم کننده­ اصلی در تمرکز عناصر جزئی در این افق هستند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می‌دهند که توزیع Al، Fe و Si  تأثیر زیادی در تغییرات نسبت La/Y،  توزیع عناصر جزئی در سیستم بازماندی و ناهنجاری Eu داشته­اند. تلفیق نتایج به‌دست آمده نشان داده که تغییرات بافتی، جذب ترجیحی به‌وسیله اکسیدهای فلزی (هماتیت)، بافرینگ محلول‌های هوازده کننده توسط سنگ  بستر کربناتی، کنترل کانی‌شناختی و تغییر pH محیط، مهم­ترین  عامل‌های کنترل کننده در توزیع  LREE، HREE، HFSE، LILE و TTE، طی فرایندهای لاتریتی شدن در کانی­شیته هستند.
 

کلیدواژه‌ها

 افتخارنژاد، ج.، 1973-  نقشه زمین‌شناسی مهاباد به مقیاس 1:250000. انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 حسامی، ع.، 1370- بررسی های اکتشافی بوکسیت های شرق بوکان. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 285ص.
 
 
References
Balkay, B., Samimi, M., 1972- Geological investigations of Iranian  bauxites and other high-alumina materials.  Geological  survey of Iran. Internal  paper.
Bardossy, G. Y., Aleva, G.Y. Y., 1990- Lateritic Bauxites. Akademia, Kiado Budapest, 646p.

Barnett, M., Jardine, P. M., Brooks, S. C., Selim, H. M., 2000- Adsorption and transport of U (VI) in subsurface media. Soil Science Society of America Journal 64, 908-914.

Belousova, E. A., Griffin, W. L., Pearson, N. J., 1998- Trace element composition and cathodoluminescence properties of southern African kimberlitic zircons. Mineralogical Magazine 62, 355-366.
Calagari, A. A., Abedini, A., 2007- Geochemical investigations on Permo-Triassis bauxite deposit in the Kanisheeteh, east of Bukan, Iran. Journal of Geochemical  Exploration 94, 1-18.
Cantrell, K. J., Byrne, R. H., 1987- Rare earth element complexation by carbonate and oxalate ions. Geochim et Cosmochim  Acta 51, 597-605.
Compton, J. S., White, R. A., Smith, M., 2003- Rare earth element behavior in soils and salt pan sediments of a semi-arid granitic terrain in the western Cape, south Africa. Chemical Geology 201, 239-255.
Condie, K. C., Dengate, J., Cullers, R. L., 1995- Behavior of rare earth elements in a paleoweathering profile on granodiorite in the front Range, Colorado, USA. Geochim et Cosmochim Acta 59, 279- 294.
Coppin, F., Berger, G., Castet, S., Loubet, M., 2002- Sorption of lanthanides on smectite and kaolinite. Chemical Geology 182, 57-68.
Cowart, J. B., Burnett, W. C., 1994- The distribution of  U and Th decay-series radionuclides in the environment- a review. Journal of Environmental Quality 23, 651-662.
Crinci, J., Jurkowic, I., 1990- Rare earth elements in Triassic bauxites of Croatia Yugoslavia. Travaux 19, 239-248.
Duzgoren-Aydin, N. S., Aydin, A., Malpas,  J., 2002. Re-assessment of chemical weathering  indices: case study on pyroclastic rocks of Hong Kong. Engineering Geology 63, 99-119.
Johannesson, K. H., Lyons, W. B., Stetzenbach, K. J., Byrne, R. H., 1995- The solubility control of rare earth elements in natural terrestrial waters and the significance of PO43- and CO32- in limiting dissolved rare earth concentrations: a review of recent information. Aquatic Geochemistry 1, 157-173.
Johannesson, K. H., Stetzenbach, K. J., Hodge, V. F., Lyons, W. B., 1996- Rare earth element complexation behavior in circumneutral pH  groundwaters: assessing the role of carbonate and phosphate ions. Earth and Planetary Science Letters 139, 305-319.
Kamineni, D. C., Eftekhar-nezad, J., 1977- Mineralogy of the Permian laterite of NW Iran. Tschemaks Min. Petr. Mitt 24, 195-204.
Hill, I. G., Worden, R. H. G., Meighan, I. G., 2000- Geochemical evolution of a paleolaterite: the interbasaltic formation, Northern Ireland. Chemical Geology 166, 65-84.
Hudson, E. A., Terminello, L. J., Viani, B. E., Denecke, M., Reich, T., Allen, P. G., 1999- The structure of U6+ sorption complexes on vermiculite and hydrobiotite. Clays and Clay Minerals 47, 439-457.
Kataba -Pendias, A., Pendias, H., 1992- Trace elements in soils and plants. Boca Raton, Florida: CRC Press.    
Koeppenkastrop, D., De Carlo, E. H., 1993- Uptake of rare earth elements from solution by metal oxides. Environmental and Science Technology 27, 1796-1802.
Kurtz, A. C., Derry, L. A., Chadwick, O. A., 2000- Refractory element mobility in volcanic soils. Geology 28, 683-686.
Kurtz, A. C., Derry, L. A., Chadwick, O. A., 2001- Accretion of Asian dust to Hawaiian soils: Isotopic, elemental, and mineral mass balances. Geochimica et Cosmochimica Acta 65, 1971-1983.
Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M., 2007- The role of microorganisms on the mineralogical and geochemical characteristics of the Parnassos-Ghiona bauxite deposits, Greece. Journal of Geochemical Exploration 93, 67-77.
Lopez, J. M. G., Bauluz, B., Fernandez-Nieto, C., Oliete, A. Y., 2005- Factors controlling the trace element distribution in fine-grained rocks: the Albian kaolinite-rich deposits of the Oliete Basin (NE Spain). Chemical Geology 214, 1-19.
MacLean, W. H., Bonavia, F. F., Sanna, G., 1997- Argillite debris converted to bauxite during karst weathering: evidence from immobile element geochemistry at the Olmedo deposit, Sardinia. Mineralium Deposita 32, 607-616.
Maksimovic, Z., Panto, G.Y., 1991- Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in the karst-bauxite deposits of Yogoslavia and Greece. Geoderma 51, 93-109.
Mameli, P., Mongelli, G., Oggiano, G., Dinelli, E., 2007- Geological, geochemical and mineralogical features of some bauxite deposits from Nurra (western Sardinia, Italy): insights on conditions of formation and parental affinity. International  Journal of Earth Sciences 96, 887-902.
Margues, J. J., Schulze, D. G., Curi, N., Mertzman, S. A., 2004- Trace element geochemistry in Brazilian Cerrado soils. Geoderma 121, 31-43.
Mckenzie, R. M., 1980- The adsorption of Pb and other heavy metals on oxides of Mn and Fe. Australian Journal of Soil Reviews 18, 61-73.
Meyer, F. M., Happel, U., Hausberg, J., Wiechowski., 2002- The geometry and anatomy of the Pijigaos bauxite deposit, Venezuela. Ore Geology Review 20, 27-54.
Mongelli, G., 1997- Ce-anomalies in the textural components of Upper Cretaceous karst bauxites from the Apulian Carbonate plateform (southern Italy). Chemical Geology 140, 69-79.
Mongelli, G., 2002- Growth of  hematite and boehmite in concretions from ancient karst bauxite: clue for past climate. Catena 50, 43-51.
Nesbit, H. W., 1979- Mobility and fractionation of rare earth elements during weathering of a granodiorite. Nature 279, 206-210.
Nesbitt, R. W., Hirata, T., Butler, I. B., Milton, J. A., 1997- UV laser ablation ICP-MS: some applications in the earth sciences. Geostand. Newsl. 20, 231-243.
Rollinson, H., 1993- Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman Scientific and Technical.
Santos, M. D. C.,Varajao, A. F. D. C., Yvon, J., 2006- Geochemistry of a sedimentary lateritic  kaolin deposit in Quadrilatero Ferrifero, Brazil. Journal of Geochemical Exploration 88, 318-320.
Schellmann, W., 1983- A new  definition of laterite. Natural Resources and Development 18, 7-21.
Schwertmann, U., Pfab, G., 1996- Structural V and Cr in lateritic iron oxides: genetic implications. Geochim et Cosmochim Acta 60, 4279-4283.
Sholkovitz, E. R., 1995- The aquatic chemistry of rare earth elements in rivers and estuaries. Aquatic Geochemistry 1, 1-34.
Singh, B., Gilkes, R. J., 1992- Properties and distribution of iron oxides and their associations with minor elements in the soil of southwestern Australia. Journal of Soil Sciences 43, 77-98.
Sparks, D. L., 1995- Environmental Soil Chemistry. Academic Press, New York, 267p.
Taboada, T., Cortizas, A. M., Garcia, C., Garcia-Rodeja, E., 2006- U and Th in weathering and pedogenetic profiles developed on granitic rocks from NW Spain. Science of the Total Environmental 356, 192-206.
Taylor, S. R., McLennan, S. M., 1985-The continental crust: its composition and evolution. Blackwell. Oxford,  312p.
Temur, S., Orhan, H., Kurt, H., 2005- Mass and volume change calculations of Masatdagi (Alanya-Antalya) bauxites from southern Turkey. Geochemistry International 43, 202-210.
Turner, G. D., Zachara, J. M., Mckinely, J. P., Smith, S. C., 1996- Surface-charge properties and UO22- adsorption of a surface smectite.Geochim et Cosmochim  Acta 60, 3399-3414.
White, R. A., 2000- Behaviour of the rare earth elements in ochreous mine drainage: a laborately and field study. Ph.D  thesis,  University of Wales, Aberyswyth.
White, A. F., Bullen, T. D., Schultz, M. S., Blum, A. E., Huntington, T. G., Peters, N. E., 2001- Differential rates of feldspar weathering in granitic regoliths. Geochim et Cosmochim  Acta 65, 847- 869.