نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران.

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

منطقه مورد مطالعه در حدود 230 کیلومتری جنوب باختری تهران قرار گرفته است. مطالعات زمین‌شناسی بر روی این منطقه حاکی از وجود توده‌های نفوذی بازیک  به سن احتمالی میوسن و گدازه‌هایی با طیف ترکیبی اسیدی تا بازیک به سن اولیگومیوسن است. سنگ‌های نفوذی  به طور عمده  ترکیب گابرویی داشته و گدازه‌ها را داسیت- ریوداسیت‌، آندزیت‌، تراکی آندزیت‌، هورنبلند آندزیت، آندزیت بازالتی و تراکی بازالت تشکیل می‌دهد سنگ‌های نفوذی بیشتر ماهیت قلیایی و گدازه‌ها کم و بیش ماهیت کلسیمی- ‌قلیایی را نشان می‌دهند. در مطالعات ژئوشیمیایی ایزوتوپی گدازه‌های آندزیتی منطقه در محدوده ترکیب کل زمین قرار می‌گیرند‌، اما به نظر می‌رسد سنگ‌های گوشته‌ای ضمن استقرار در پوسته (بویژه پوسته قاره‌ای بالایی) با آن دچار آلودگی شده است. ترکیب BSE به طرف غنی‌شدگی از نسبت 87Sr/86Sr جابه‌جا شده است که نمونه‌ای از سنگ‌ها چنین وضعیتی را نشان می‌دهد. نمودارهای عنکبوتی مربوط به عناصر کمیاب نشان می‌دهد که جایگاه زمین‌ساختی توده‌های ‌نفوذی منطقه با محیط زمین‌ساختی کششی مطابقت می‌نمایند. این در حالی است که گدازه‌ها دارای نمودارهای عنکبوتی با روند یکنواختی نبوده و به مناطق فرورانش شباهت بیشتری دارند. این مسئله بیانگر آن است که توده‌های نفوذی منطقه مورد مطالعه با سنگ‌های آتشفشانی بخش جنوبی آن تفاوت ژنتیکی دارد.

کلیدواژه‌ها

امامی، م.ه. و خلعتبری، م.، 1376- بررسی شواهد اختلاط ماگمایی در سنگ‌های ترشیاری منطقه نوبران- نطنز (ایران مرکزی) خلاصه اولین مقالات همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران.
امینی، ص.، 1381- بافت پلاژیوکلازها و اهمیت آن در تفسیرهای پترولوژیکی : شواهدی از سنگ‌های آتشفشانی شمال شرق قروه ، مجله علوم پایه ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
جلالی قمبوانی، م. و اصغرخواه‌فرخانی، ش.، 1378-  بافت غربالی پلاژیوکلازها و اهمیت آن در تفسیرهای پترولوژیکی، شواهدی از سنگ‌های آتشفشانی شمال شرق قروه ، فشرده مقالات سومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران  ، شیراز.
سرافراز ، ف .،1374-  پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین منطقه آوج (قزوین) پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، دانشگاه تربیت معلم
علایی مهابادی، س. و فودازی، م.، 1381 -  نقشه و گزارش 100000 : 1 رزن همدان ، سازمان زمین‌شناسی
معین وزیری ، ح.، 1383-  چند نقطه عطف در تاریخچه تکتونوماگمایی ایران ، فصلنامه علوم‌زمین ، سال یازدهم ، شماره 50 – 49
References
Blourchi. ,M .H., 1979- Explanatory text of the Kabudar – Ahang Quadrangle Map . Geol. Surv. Iran
Devine , J.D. and Sigurdsson, H., 1995- Petrology and eruption styles of Kich’em Genny submarine volcano . Lesser Antilles island arc. J.volc. Geotherm. Res.
Emami, M.H., 1981- Geologie de la regionde Qom – Aran ( Iran): Contribution a L'etude Dynamique et Geochimique du Volcanisme Tertiaire de I;Iran Central .These d'Etat.Univer . Grenoble . France .
Frei, E., 1952- Geological report on Jafarabad – Ab-e-Garm Region between Qazvin and Hamadan. Tehran, National Iranian oil Company
Hirose, K., 1993- Partial melting of dry peridotites at high pressuredetermination of compositions of melts segregated from peridotite using aggregates of diamond Earth planet SCI lett.114
Irvine, T.N. and Baragar, H.U., 1971- A guide to Chemical Classification of the Common Volcanic rocks : Can.J. Sci.,8,p523  
Kampunzu, A.B., Tombale, A.R Zhai, M., Bagai, Z., Majaule, T. and Modisi, M.P., 2003 – Major and Trace Element Geochemistry of Plutonic Rocks from Francistown, NE Bostona. Lithos, 430- 460
Mohajer , G.A.,  Pierce ,G.R.,1963- Qazvin – Iran Earthquake . Bull .
Nelson, S.A., 2004 – Magmatic Differentiation, Chemical Variation in rock suite , EENS 212 . TulanUniversity 15 p
Rollinson, H.R., 1997- Using geochemical datas : Evaluations, Presentations. John Willy and sons, 352pp.
Rutherford, M.J., Hill., P.E.J., 1993- Geophy.Res,
Shelly, D., 1993- Microscopic study of Igneous and Metamorphic rocks . Champan & Hall. London. 
Stahl, A.F., Von,1911- Permian : Handbch.Reh.Geol.Vol.5,pt.6, no8
Wilson, M., 1989- Igneous petrogenesis , Unwin Hyman, Lond.466pp.