نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 مؤسسه تحقیقاتی علوم‌زمین پتسدام، پتسدام، آلمان.

3 دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک، تهران، ایران.

4 مرکز تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، دانشکده ژئوفیزیک، زنجان، ایران.

چکیده

مشخص کردن جزئیات پوسته و گوشته بالایی یکی از اهداف مهم مطالعات ژئوفیزیکی است. شکل امواج حجمی دورلرز به  طورگسترده برای استخراج  ساختار پوسته وگوشته بالایی به کار می‌رود. در این مقاله برای استخراج تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/ Vs در زیر شبکه کرمانشاه که در شمال باختر زاگرس قرار دارد از روش تابع گیرنده دورلرز استفاده شده است. به همین منظور از زمین‌لرزه‌هایی که توسط پنج ایستگاه لرزه‌ای کوتاه دوره سه مؤلفه‌ای در فاصله رومرکز ˚95 > D>˚ 30  از مرکز شبکه و بزرگای 5/5 ≤  mb از اواخر سال2003 تا 2007 میلادی ثبت شده‌اند، استفاده شده است. در این روش ژرفای موهو با استفاده از تأخیر زمانی بین موج P برخوردی به زیر ایستگاه و موج تبدیل یافته P  به S  از موهو  به‌دست می‌آید. ژرفای محاسبه شده به ساختار سرعتی موج P  حساس نیست ولی به شدت به ساختارسرعتی موج S حساس است. برای کاهش این حساسیت می‌توان از فازهای بازتاب یافته‌ چندگانه مانند PpPs  و  PpSs + PsPs  استفاده نمود. در این مقاله از روش  Zhu & Kanamori (2000) استفاده شد. در این روش به دنبال H و Vp/Vs  ای هستیم که به ازای آنها برانبارش دامنه‌های فاز تبدیل یافته و بازتاب‌های چندگانه در زمان رسیدهای پیش‌بینی شده به بیشینه مقدار خود برسد. همچنین می‌توان با برانبارش توابع گیرنده به دست آمده از مسافت‌ها و جهات مختلف، اثرات تغییر ساختار جانبی را  کم کرده و میانگین ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs را به‌طور همزمان در پوسته به‌دست آورد. با اعمال این روش ژرفای موهو برای منطقه کرمانشاه به طور متوسط 42 کیلومتر به‌دست آمد. کم‌ترین ستبرای پوسته 36 کیلومتر در زیر ایستگاه دهرش و بیشترین ستبرای پوسته 5/51 کیلومتر  در زیر ایستگاه ویس است.  نسبت Vp/ Vs  نیز  به طور متوسط 76/1 به‌دست آمد.  همچنین مشاهده شد که از باختر به سمت خاور( از دهرش تا ویس) ژرفای  موهو افزایش می‌یابد و دوباره به سمت کماسی کاهش ژرفا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383 – زمین‌شناسی ایران، چاپ دوم. سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور، 585 صفحه.
 پایگاه ملی داده‌های علوم زمین www.ngdir.ir   
درویش‌زاه ،ع.، 1382- زمین‌شناسی ایران، چاپ سوم، انتشارات امیرکیر،901 صفحه. 
مطیعی، ه.، 1374- زمین‌شناسی نفت زاگرس، سازمان زمین‌شناسی کشور، طرح تدوین. 
 
 
 
 
 
References
Alavi, M., 1994 - Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data interpretations. Tectonophysics, 229:211-238.
Berberian, M., 1995- Master '' blind '' Thrust faults hidden under the Zagros fold active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241: 193-224.
Burdick, L. J. & Langston, C. A., 1977- Modeling crust-structure though the use of converted phases in teleseismic body-waveforms, Bull. Seism. Soc. Am. 67:677- 691.
Dehgani, G. A., Makris, J.,1984 - The gravity field and crustal structure of Iran, N.Jb .Geol .Palaeont. Abh, 168:215-229
Falcon, N. L., 1974 - Southern Iran, ZagrosMountain in Mesozoic-Cenozoic belt; Data for Orogenic Studies, ed. Spencer, A.M., Geol. Soc. Spec. publ. London, No. 4, P. 199-211. 
Hatzfeld, D., Tatar, M., Priestley, K. & Ghafory –Ashtiany, M., 2003- Seismological constraints on the crustal structure beneath Zagros belt (Iran), Geophys. J. Int., 155: 403-410.
Kind, R., Kosarve, G. & Peterson, N.V., 1995 -Receiver function at the stations of the German Regional Seismic Network (GRSN) ,Geophys. J.Int, 121:191-202.
Kind, R. & Vinnik, L. P., 1988- The upper mantel discontinuities underneath the GRF array from P-to-S converted phases. J, Geophys.62, 138-147.  
Kosarev, G., Kind, R., Sobolev, S. V., Yuan, X., Hanka, W. & Oreshin, S., 1999-Seismic evidence for a detected Indian Lithosphere mantle beneath  Tibet, Science, 283:1306-1309 .
Langston, C. A., 1977-The effect of planner dipping structure for constant ray parameter, BSSA, 67:1029-1050.
Langston, C. A., 1979-Structure under Mount Rainier, Washington, inferred from teleseismic body waves, J. Geophys. Res., 84:4749 – 4762
Mohsen, A., Hofstetter, R., Bock, G., Kind, R., Weber, M., Wylegalla, K., Rumpker, G. & the DESERT Group, 2005- A receiver function study of the crust and upper mantle across the dead sea transform, Geophys. J. int, 160: 948-960.
Mooney, W. D., Laske, G. & Masters, G., 1998-A Global crustal model at 5×5 degrees, J. Geophys. Res., 103:727-747
Phinney, R. A., 1964- Structure of the Earth's crust from spectral behaviour of long-period body waves, J. Geophys. Res .69:2997-3107.
Paul, A., Kaviani, A., Vergne, J. & Mokhtari,  M., 2006- Seismological evidence for crustal-scale thrusting in the Zagros mountain belt (Iran), Geophys. J. Int., 166: 227-237.
Ramesh, D. S., Kumar, M. R., Devi, E. U., Raju, P. S. & Yaun, X., 2005 –Moho geometry and upper mantel images of northeast India, Geophys. Res. Lett, 32. L 14301.
Stocklin, J., 1968- Structure history and tectonics of Iran. A review, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52: 1229-1258.
Synder, D. B. & Barazangi, M., 1986- Deep crustal structure and flexure of the Arabian plate beneath the Zagros collisional mountain belt as inferred from gravity Observation. Tectonics,5: 361-373..
Sodoudi, F., Kind, R., Priestly, W., Hanka, W.,  Wylegalla, K., Stavrakakis, G., Vafidis, A., Harjes, H. P. & Bohnhoff, M.,  2006-Lithospheric structure of the Aegean obtained from p and s receiver functions, J.Geophys.Res, 11:12307-12330
Tchalenko, J. S. & Braud, J., 1974- Seismicity and structure of the Zagros (Iran): The Main Recent Fault between 33º and 35º N, Phil. Trans. R. Soc. Lond., A. 227: 1-25. 
Yamini-Fard, F., Hatzfeld, D., Tatar, M. & Mokhtari, M., 2006- Microearthquake seismicity at the intersection between the Kazerun fault and Main Recent Fault (Zagros, Iran), Geophys, J. Int., doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.02891.x.
Yuan, X., Sobolev, S. V., Kind, R., Oncken, O., Bock, G., Asch, G., Schurr, B., Graeber, F., Rudloff, A., Hanka, W., Wylegalla, K., Tibi, R., Haberland, Ch., Rietbrock, A., Giese, P., Wigger, P., Rower, P., Zandt, G., Beck, S., Wallace, T., Pardo, M. & Comte, D., 2000-  New constraints on subduction and collision processes in the Central Andes from P-to-S converted seismic phases, nature, 408: 958-961.         
Yuan, X., Sobolev, S. V., and Kind, R., 2002- Moho topography in the central Andes and its geodynamic implication, Earth Planet. Sci. Lett., 199: 389-402.
Zhu, L., 2000- Crustal structure across the San Andreas Fault southern California from telesiesmic converted waves, Earth and Planetary Sci. Lett, 179:183-190.
Zhu, L., and Kanamori, H., 2000- Moho depth variation in southern California from teleseismic receiver functions, J. Geophys. Res., 105: 2969-2980.