نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

         با توجه به اینکه  مقدار قابل توجهی از آب شیرین ایران از منابع یخچال­ها و برف­چال‌های طبیعی تأمین می‌شوند، بنابراین مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه شامل برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین و کمترین ارتفاع، مساحت و محیط، موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه مستقیم این مناطق از نظرهزینه و سختی کار، استفاده از فناوری سنجش از دور جهت مطالعه و بررسی آنها بسیار کارا  و مفید است. استفاده از الگوریتم‌های مختلف سنجش از دور ماهواره­ای برای آشکارسازی مناطق یخچالی و همچنین محاسبه پارامترهای مهم یخچالی از این جمله‌اند.
برای رسیدن به این هدف، باید قابلیت تصاویر ماهواره­ای از نظر قدرت تفکیک مکانی، طیفی و رادیومتری برای مطالعه دقیق یخچال­های طبیعی ایران را بررسی و ارزیابی کرد.
در این تحقیق، به منظور بررسی یخچال طبیعی علم چال، تصاویر ماهواره­ای با قدرت تفکیک مختلف بررسی شدند و پارامترهای یخچالی به کمک تصاویر ماهواره­ای انتخاب شده مطالعه و شناسایی شدند تا تصاویر ماهواره­ای بهینه که برآورد کننده دقت مطالعات یخچال­های طبیعی ایران باشند، مشخص شوند. همچنین قابلیت­های مدل ارتفاعی رقومی(DEM)  در ترکیب با تصاویر ماهواره­ای به­منظور استخراج پارامترهای هندسی یخچال از قبیل وضعیت توپوگرافی کاسه یخگیر، ارتفاع حد بالا و پایین کاسه یخگیر، وضعیت توپوگرافی منطقه و حوضه آبریز و... مورد ارزیابی قرار گرفت.  

کلیدواژه‌ها

رضایی، ی.، 1383- بررسی یخچال طبیعی زردکوه بختیاری با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد
عزیزی،ع.، 1364- علم کوه ( منطقه تخت سلیمان)
 وزیری،ف.، 1379- هیدرولوژی کاربردی در ایران، کتاب دوم(شناخت آب‌های سطحی در ایران) شناسایی مقدماتی یخچال‌های طبیعی
یمانی، م.،1381-  ژئوموفولوژی یخچال‌های علم‌چال، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 42
References
Bayr, K. J., Hall, D. K. & Kovalick, W. M.,1994 - Observations on glaciers in the eastern Austrian Alps using satellite data, International Journal of Remote Sensing, 15, 1733 – 1742
Civil NIIRS, 1996- Prepared By the Imagery Resolution Assessments and Reporting Standards (IRARS) Committee, 1996
GLIMS algorithm working group, GLIMS algorithm document,2002
Kääb, Huggel, C.,  Paul, F.,  Wessels, R.,  Raup, B. , Kieffer, H. & Kargel, J. (in press): Glacier Monitoring from ASTER Imagery: Accuracy and Applications. EARSeL Proceedings. LIS-SIG Workshop. Berne, March 11-13, 2002
Paul, F., Kääb, A., Maisch, M., Kellenberger, T. & Haeberli, W., 2002- The new remote-sensing-derived Swiss glacier inventory: I. Methods. Annals of Glaciology. 34. 355-361