نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشگاه لیل، فرانسه

چکیده

نهشته‌های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون بوده و براساس محتوی فسیلی روزن‌داران، سن این توالی‌ها بولورین؟، کوبرگاندین تا دوراشامین است. این رسوبات دریایی در بیشتر نقاط ایران غنی از فوزولینیده، روزن‌داران کوچک غیر فوزولینیدی و جلبک بوده و تعیین سن، زون‌بندی‌زیستی و تبیین الگوهای دیرینه‌جغرافیایی و دیرینه‌ بوم‌شناسی زمین‌های پرمین به طور اساسی بر مبنای فوزولینیدها استوار است. توالی‌های آهکی پرمین در شمال باختر و شمال ایران بنا به دلایل چندی فقیر از روزن‌داران فوزولینیدی بوده و تعیین سن توالی‌ها و همبستگی بین آنها، بویژه برای توالی‌های پرمین پسین بر مبنای روزن‌داران کوچک و درشت‌فسیل‌ها انجام می‌گیرد.
روزن‌داران تک‌ردیفی نقش مهمی در ایجاد سنگ‌های آهکی داشته و در نتیجه با معرفی جنس‌ها و اجتماعات شاخص، از این گروه می‌توان در تعیین سن توالی‌های در‌یایی و تعیین همبستگی توالی‌های پرمین در مقیاس ناحیه‌ای و محلی استفاده کرد. هدف این مقاله، معرفی مهم‌ترین شکل‌های روزن‌داران تک ردیفی و تجمعات آنها در توالی‌های پرمین میانی و پسین البرز و آذربایجان به منظور معرفی یک مدل تعیین سن و همبستگی برای نهشته‌های پرمین در بخش‌های مختلف ایران است.

کلیدواژه‌ها

پرتو‌آذر، ح.، 1371- اشکوب چانگسینگین همردیف دوراشامین و کشف جنس Colaniella و اهمیت زیست چینه‌ای  آن.فصلنامه علوم زمین؛ سازمان زمین‌شناسی کشور؛شماره 3؛ صفحات 44-53.
پرتو‌آذر، ح.، 1374- سیستم پرمین در ایران . سازمان زمین‌شناسی کشور؛ طرح تدوین کتاب ؛ شماره 22؛ 340 صفحه.
شعبانیان، ر.، 1372- میکروبایواستراتیگرافی رسوبات پرمین در البرز مرکزی و آنتی البرز. رساله کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه تهران،128 صفحه.
طاهری، ع.، 1380- چینه نگاری رسوبات پرمین در حوضه  طبس. رساله دکتری- دانشگاه اصفهان، 152 صفحه.
وزیری، س. ح.، 372- گستره واحد سنگی سیستم پرمین در ناحیه آبیک – هیو ( البرز مرکزی) . فصلنامه علوم زمین ؛ سال دوم شماره 8 ؛ صفحات 46-59.
 
References
Asserto, R., 1963- The Paleozoic Formation in Central Elbourz ( Iran ). Riv. Ital. Paleon.:69(4) pp 503- 543
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic  foraminiferal biostratigraphy of Central and East Alborz Mountains,Iran. NIOC.Geol. Lab.pub.,4 185p
Groves , J. R., 2000- Suborder Lagenina and other smaller foraminifers from uppermost Pennsylvanian- lower Permian rocks of Kansas and Oklahaoma.,Micropaleontology, 46(4), 285-326
Groves, J.R., Rettori, R. & Altiner, D., 2004 - Wall structures in selected paleozoic Lagenide foraminifera . Journal of Paleontology, 78(2), 245- 256
Jenny-Deshusses, C., 1983- Le Permian de l’Elbourz central et oriental,(Iran): stratigraphie et micropaleontologie(Foraminiferes et Algeues ).theses Uni. Geneve. no. 2103, p 1-214
Kobayashi, F., 1997- Upper Permian Foraminifers from the Iwai- Kanyo area, west Tokyo,Japan. J. Foraminifera research 27(3), 186- 195
Kobayashi, F., 1999- Tethyan uppermost Permian  foraminiferal fauna and their paleogeographic  and tectonic implication .Palaeo 3. 150 pp279- 307
Kotlyar, G. V., Zakharov, Yu. D., Kropatecheva, G.S., Pronina G.p., Chedija, I.O. and Burago, V. I., 1989-  Evolution of the latest Permian biota. Median regional stage in the USSR., publ. House Nauka, 185pp. ( in  Russian )
Koyluoglu, M. & Altiner, D., 1989- Micropaleontologie et Biostratigraphie du permien superieur de la region D’Hakkari( SE Turquie). Revue de Paleobiologie. 8(2), pp 487-503
Lys ,M., Stampfli ,G. & Jenny,J.,  1978 - Biostratigraphie du Carbonifere et du Permian de l’ Elbourz oriental (Iran du NE).Notes  Lab. Paleont. Un. Geneve .10 pp63-78
Pronina-Nestell, P. G. & Nestell, K., M.,  2001- Late Changhsingian foraminifers of the northwestern Caucasia. Micropaleontology, 4(3), pp205-234
Sellier de Civrieux, J.M. & Dessauvagie, T.F.J., 1965 - Reclassification de quelques Nodosariidae, particuierrement du permien au Lias. Bull.Min. Expl. Inst. Turkey,124, 178p
Vachard, D. et  Miconnet, P., 1989-  Une association a Fusulinodes du Murgabien superioer au  Monte Facito , Italie. Rev.de Micropal. 32(4), pp 297 –318
Vachard, D. & Ferriere,J., 1991-Une association a Yabeina dans la midien(permien superieur) de la region de Whangaroa , New Zealand. Rev.de Micropaleon. 34(3), pp201-230