نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه اطلاعات زمین مرجع، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران

چکیده

گسل‌ میامی از گسل‌های اصلی شمال خاوری ایران است که در تکوین  حوضه‌های رسوبی و ریخت‌شناسی منطقه تأثیر مهمی داشته و پدیده‌های ریخت‌زمین‌ساختی گوناگونی به وجود آورده است. وجود این گسل در منطقه‌، موجب پیدایش ساخت‌های گوناگون  شده  و منطقه را از دیدگاه مطالعات زمین‌شناسی ساختاری، رفتار گسل‌ها و پایانه‌های آن، برهم‌کنش گسل‌ها و ارتباط میان چین‌خوردگی و گسلش به محدوده قابل توجهی تبدیل کرده است. برداشت‌های انجام گرفته در بخش باختری گسل میامی، راستای گسل‌ها را به طور کلی NE و با شیب بیش از 50 درجه و خط خش با میل کم نشان می‌دهد. راستای چین‌ها در این محدوده از روند کلی گسل‌ها پیروی می‌کنند. محور اصلی بیشینه محاسبه شده بر روی گسل ارمیان روند NE و در گسل میامی و گسل قدس روند SE دارد و افقی ‌است. همچنین گسل میامی در بخش باختری‌، با گسل چاه سید‌آباد پهنه برشی را ایجاد می‌کند که شکستگی‌های نوع X و   RَR, در آن قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها

آقا نباتی، ع.،1383 - زمین شناسی ایران، 586 صفحه
امینی چهرق، م،ر.،1380 - نقشه زمین‌شناسی 1:100000 میامی،  سازمان زمین شناسی کشور
جاوید فخر، ب.،1384- بررسی هندسه و دینامیک گسل ها در گستره میانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
جعفریان، م.ب.،1383 - جلالی،ع.، ورقه 1:100000 ارمیان،  سازمان زمین شناسی کشور
حاجی حسینیِ، ا.، قاسمی، ا.،1382 - ورقه 1:100000 بسطام،  سازمان زمین شناسی کشور
خلعتبری، م.، همکار، 1378 - ورقه 1:100000 عباس آباد،  سازمان زمین شناسی کشور
درویش زاده، ع.،1370 - زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر
سلامتی، ر.،1382- ورقه 1:100000 ری آباد، سازمان زمین شناسی کشور
سهندی، م.ر.،1383- نقشه ساختاری ایران 1:1000000 ، سازمان زمین شناسی کشور
نبوی، م.ح.،1355- دیباچه ای بر زمین شناسی ایران،109صفحه
 
References
Anderson, E. M., 1951- The dynamics of faulting and dyke formation with application to  Britain, Oliver & Boyd, Edinburgh, 206 pp.  
Angelier, J., 1979- Determination of the mean principal direction of stresses for a given fault population: Tectonophys., v. 56, p. T17-T26.
Angelier, J., 1984 - Tectonic  analysis of fault slip data sets. J. Geophys. Res 1389 p. 5835-5848 Carey, E., Brunier, B., 1974 - Analyse théorique et numérique ďun modéle mécanique élémentaire appliqué a ŀétude ďune population de failles: C.R. Acad. Sci. Paris. D.
Carey, E., Brunier, B., 1974- Analyse théorique et numérique ďun modéle mécanique élémentaire appliqué a ŀétude ďune population de failles: C.R.
Celerier, B., 1995- Tectonic regime and slip oriention of reactivated faults, Geophysical Journal Etchecopar, A., Vasseur, G. & Daignieres, M., 1981- An invers problem in microtectonics for the determination of stress tensor from fault striation analysis: J. Struct. Geol., v. 3, p.51-65.
Etchecopar, A., Vasseur, G. & Daignieres, M., 1981- an invers problem in microtectonics for the determination of stress tensor from fault striation analysis: J. Struct. Geol., v. 3, p. 51-65.
Fry, N., 1999- Striated faults: visual appreciation of their constraint on possible paleostress
Fry, N., 2003- A geometric test for possible Andersonian stress using striated faults Journal of structural Geology. V. 25, p. 25 897-901
Gephart, J.W., Forsyth, D.W., 1984 - An improved for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data: an application to the San Fernando earthquakesequence: J. Geophys. Res., v. 89, p. 9305-9320.
Hoppner, R., 1955- Tectonic in schiefergebirge, Geo. Rdsch., vol. 44, p. 26-58, in: for stickenside lineation populion; an attempt. To modify Arthaud's method, Journal of structural geology, v,7, p. 73-82
Nemcok, M., Lisle, R.J., 1995- A stress inversion procedure forpolyphase fault/slip data sets: J. Struct. Geol., v. 17, no. 10, p. 1445-1453.
Nemcok, M., Lisle, R.J., 1995- a stress inversion procedure forpolyphase fault/slip data sets: J. Struct. Geol., v. 17, no. 10, p. 1445-1453.