نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن، یزد، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین،گروه زمین شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم،گروه زمین شناسی، تهران، ایران

چکیده

         در این پژوهش، تفکیک فازهای تنش دیرین در محدوده مرکزی گسل دهشیر با استفاده از تحلیل تنش دیرین بر اساس مطالعه  داده لغزش گسلی ناهمگن و خطواره‌های لغزشی مربوط صورت گرفته است. این‌داده‌ها از سازند‌های کرتاسه(آهک تفت)، ائوسن آغازی(کنگلومرای کرمان) وائوسن(سنگ‌های آتشفشانی) برداشت شده است. برای تعیین جهت لغزش، از شاخص‌هایی چون جدایش‌چینه‌شناسی، پله‌های تجمعی کانی‌ها، شکستگی‌های ریدل ، شکاف‌های کششی استفاده شده است .گسل‌های منطقه مورد مطالعه بیشتر دو روند NE وNW را نشان می‌دهندکه روندNW چیره است. بر اساس مطالعه  داده لغزش گسلی ناهمگن و خطواره‌های لغزشی مربوط به آنها با استفاده از روش وارون چند مرتبه‌ای می‌توان کمترین انتظار تأثیر دو فاز را‌ در منطقه داشت که محور تنش بیشینه 1σ به طور عمده در فازهای تفکیک شده روند NE را نشان می‌دهند. محور تنش‌کمینه3‌σ نیز روند NW  را نشان داده که با توجه به موقعیت تنش3σ عملکرد گسل‌ها در منطقه بیشتر به‌صورت گسل‌های امتداد لغز و امتداد لغز با مؤلفه معکوس است. به علاوه شکل میدان تنش فازهای تفکیک شده در منطقه دوکی‌شکل است.

کلیدواژه‌ها

حاج‌ملاعلی، ع.، 1372 - نقشه زمین‌شناسی 1:100000 خضرآباد، سازمان زمین‌شناسی کشور
درویش‌زاده،ع.،1370- زمین‌شناسی ایران، دانش امروز
عباسی،م.ر. و شبانیان بروجنی،ا.، 1384 - تعیین وضعیت تنش به روش برگشتی از صفحه‌های گسلی لبه جنوبی البرز مرکزی.فصلنامه علوم زمین شماره 55
 
References
Angelier, J., 1979-Determination of the mean principal direction of stresses for a given fault population.Tectonophysics, 56: 17-26.
Angelier, J., 1994 -Fault slip Analysis & paleostress reconstruction edited by Hancock,P.L.1994 -Continental Deformation, pergamon press  Ltd.Chapter, 4: 53-100.
Bott, M.H.P., 1959- The mechanics of oblique slip faulting.Geological Magazine, 96: 109-117.
Menke, W., 1989- Geophysical data analysis:discrete inverse theory.Academic Press,San Diego.
Meyer, B. et al., 2006- Evidence of Quaternary activity along the Dehshir Fault.Geophys.J.Int.
Walker, R., Jackson, J., 2004 -Active tectonics and late Cenozoic distribution in cenral and eastern Iran. Tectonics, 23.
Yamaji, A., 2000-The multiple inverse metod: a new technique seprate stresses from heterogeneous fault-slip data. Journal of Structural Geology, 22: 441-452.
Yamaji, A., 2000-The multiple inverse metod to meso-scalein mid-Quaternary fore-arc sediments near the triple trench junection off central Japan.Journal of Structural Geology , 22: 429-440.