نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

این محدوده با وسعت 5/8 کیلومترمربع در 35 کیلومتری خاور جلفا به سمت سیه‌رود واقع است. اکتشافات زمین‌شیمیایی به صورت نمونه خاک در مسجدداغی در سال 82 آغاز شد و دلیل انتخاب این روش، شرایط زمین‌شناسی، توپوگرافی و آب‌و‌هوایی محدوده بوده است. شبکه نمونه‌برداری m100 × m 100 و m200 × m 100 است و نمونه‌ها برای 13 عنصر تجزیه شدند.
 بررسی‌های زمین‌شناسی محدودة مورد مطالعه نشان‌دهندة مجموعه‌ای از فلیش‌های ائوسن، سنگ‌های آتشفشانی (آندزیت – تراکی آندزیت)، کوارتز مونزونیت و آگلومرا (الیگومیوسن) است. رگه‌های سیلیسی - باریتی برشی و کانی‌سازی‌هایی از نوع سولفیدهای مس، سرب، روی و انواع پیریت در محدوده شناسایی شده است.
داده‌های حاصل از نمونه‌ها پس از کنترل خطای آزمایشگاهی به‌ وسیله نمونه‌های تکراری داده‌پردازی شدند. داده‌پردازی تک متغیره نشان‌دهندة توزیع نرمال عناصر Ni , Be, Mn است و بقیه عناصر تابع توزیع لگاریتمی دارند. داده‌پردازی چندمتغیره نشان‌دهندة انطباق دو روش تحلیل عاملی (آنالیز فاکتوری) و همبستگی عناصر (با استفاده از استانداردسازی داده‌ها ) در ایجاد هاله‌های مرکب با یکدیگر است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان‌دهنده تمرکز بی‌هنجاریهای طلا و نقره و باریم در بخش خاور محدوده و گسترش بی‌هنجاری‌های مس و مولیبدن در بخش باختر درة آرپاچای است. توجه به سنگ‌شناسی و انطباق آن با بی‌هنجاری‌های زمین‌شیمیایی محدوده نیز احتمال وجود کانی‌سازی مس از نوع پورفیری در سمت خاور و وجود کانی‌سازی طلا را در رگه‌های سیلیسی - باریتی به صورت اپی‌ترمال با سولفید بالا را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

امینی فضل، ع.، 1373-  مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی، پترولوژی و زمین‌شیمیایی توده‌های نفوذی اردوباد، آکادمی علوم آذربایجان شوروی .
اکبرپور، ا. و همکاران، 1384- بررسی کانه زایی طلا و مس در محدوده مسجدداغی جلفا، رساله دکتری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات.
حاجی علی لو، ب.، 1378-  متالوژی ترشیری در البرز باختری - آذربایجان ( میانه - سیه رود )، با نگرشی خاص به منطقه هشجین، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی1378
حسنی پاک، ع.ا.، 1382- تحلیل و پردازش داده‌های آماری،دانشگاه تهران.
نبوی،م.ح.،1355-  زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور
 
References
Clifton, H. E. et al., 1969- Sample size and meaningful gold analysis. Us. Geol. Surv. Pap. 625-c 17pp.
Eftekhar – Nezhad , J., 1975- Brief history and structural development of  Azarbaijan , G , S , I , Internal rep , N , 8 .
Govett, R. G., 1973- The determination of sampling and analytical errors in exploration geochemistry a reply. Econ. Geol. 68, 282-283.
Harris, J. F., 1982- Sampling and analytical requirement for effective use of geochemistry in exploration for gold. In: The Association of exploration Geochemists(Ed.). Precious Metals in the Northern Cordillera, vol. 10. pp. 53-67.
Reis, A.P., Sousa, A.J., Cardoso Fonseca, E., 2001-Soil geochemical prospecting for gold at Marrancos,J.Geochemical of exploration.v 73,p-1-10
Salpeteur,I., sabir, H.,1989- Orientation studies for gold in the cemtral pediplain of the Saudia Arabian Shield .J.Geochem.Explor.34.189-215
Wang, X., Xie, X., Ye, S., 1995- Concepts for geochemical gold exploration based on the abundance and distribution of ultrafine gold. J. Geochem. Explor. 55(1-3), 93-102.
Ward, F,N., Nakagawa, H.M., Harms, T.F., Van Sickle, G.H.,1969- Atomic absorption method of analysis used in geochemical exploration.Geol.Surv.Bull.1289,45.
Xie, X. & Wang, X., 1991- Geochemical exploration for gold:a new approach to an old problem.J.Geochem. Explor. 40,25-48.