نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش ژئوتکنیک، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش ژئوتکنیک، تهران، ایران

چکیده

این مقاله روش‌های مختلف را به منظور ارزیابی زمین‌لغزش طالقانی که تحت تأثیر بارندگی در شهرستان گرمی استان اردبیل در سال 1382 رخ داد،  توصیف می‌کند. در اثر این لغزش، حدود 300 منزل مسکونی آسیب دید و تعدادی از آنها تخریب شدند. به‌رغم شرایط همگن زمین‌شناسی و ریخت‌شناسی، هیچ‌گونه گسیختگی در مناطق مجاور ملاحظه نشده است. مشاهدات میدانی نتایج نشان داد که تغییرات تراز آب زیرزمینی از مهم‌ترین عوامل در تحریک زمین‌لغزش است. لذا این مطالعات بر نقش تغییرات تراز آب زیرزمینی تکیه می‌کند. شیب لغزش در قسمت تاج بسیار تند و به سمت پاشنه بسیار ملایم و یکنواخت می‌شود.
بررسی‌های میدانی با روش‌های ژئوالکتریک به روش سونداژ قائم، حفاری چاهک‌های اکتشافی، مشاهدات صحرایی و زمین‌ریخت‌شناسی انجام و با  نرم‌افزارهای Rockwork 2004 و Arc GIS تحلیل شدند. روش ژئوالکتریک ساختار کلی زمین لغزش از جمله ستبرای خاک سطحی، ژرفای استقرار سنگ کف، ستبرای لایه اشباع و نقاط مسیر ورود آب زیرسطحی به منطقه مورد مطالعه را ارائه کرد. برای به دست آوردن اطلاعات دقیق زیرسطحی بر اساس مشاهدات صحرایی و نتایج حاصل از روش ژئوالکتریک، تعداد 21 چاهک دستی حفر شد. نمونه‌های معرف مصالح ساختگاه مورد مطالعه، انتخاب و آزمایش شدند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی، تحلیل شیب با استفاده از نرم‌افزار Slide انجام و راهکارهای تثبیت ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

 
References
Bojorque, J., De Roeck, G. & Maertens,  J., 2007- Comments on- Two- dimensional slope stability analysis by limit equilibrium and strength reduction methods, computer and Geotehnics. PP 137- 150
Cardimona, S., 2002- Electerical Resistivity Techniques for subsurface investigation. Department of Geophysics, university of Missouri Rolla-Mo.
Chelli, A. & Mandrone, G. & Truffellig, G., 2006- Investigation and Monitoring as tools for modeling the ressena Castle Landslide Journal of landslide, PP252-259
Cheng, Y.M., Lansivaara, T., Wei, W.B, 2007- Two-dimensional slope stability analysis by limit equilibrium and strength reduction methods. Computers and Geotechnics, 34 (2007), pp 137- 150.
Ching, R.K.H. & Fredlumd, D.G., 1983- Some difficulties associated with the limit equilibrium methods of slices, Canadian Geotechnical journal. PP 441- 672.
Deoja, B., Dhital, M., Thapa, B., Wagner, A., Mountain risk engineering handbook-part II, international center for integrated mountain development, 872p.
Hengxing, L., Chenghuz, Lee, C.F., sijing, W. & Faquan, W.V., 2003- Rainfall induced landslide stability analysis in response to transient pore pressure Science in china ser. E Technological sciences Vol. 46. pp. 52- 68.
Hoek, E. & Bray, J.w., 1981- Rock Slope Engineering Revised 3rd Edition, the institution of mining and metallurgy, London.
Jiao, J. J., Wang, Xu, S. & Nandy, S., 2005- Confined ground water zone and slope instability in weathered igneous rocks in Hong Kong. Engineering Geology Journal.PP 71- 92.
Lapenna, V., Lorenzo, P., Perrone, A., Piscitelli, S., Rizzo, E & Sdaof., 2005- 2D electrical resistivity imaging of some complex landslides in Lucanian chain, Southern Italy, Society of exploration Geophysics, Volume 70, pp B11- B18.
Ng, C.W.W. & shi, Q., 1998- influence of rainfall intensity and duration on stability in unsaturated soils. Quarterly journal of Engineering Geology & Hydrogeology. PP 105- 113.
Park, S.G., Asano, S., Matsuura, S., Okamoto, T. & Kim, J., 2005- Geoelecerical laboratory and field studies of ground water occurrence in a landslide area: a case study from japan. Exploration Geophysics. Pp & 6. 91.
Sarris,  A., Vallianatos F., Soupios, P., Papadopulus,  I. &Savaidis, A., 1995- Application of Geophysical Methods in Urban Areas to Determine the Site Response in Environmental Risks. Journal of applied Geophysics.PP 289- 30.
Yague, A.G., 1978- Modern methods used in study of mass movement. Journal of Bulletin of Engineering Geology and Environment. PP 65- 71.