نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معدن، بخش کانه آرایی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

       کانسارهای مس طارم سفلی از مجموعه کانسارهایی است که در زون طارم قرار دارد و شامل چندین کانسار مس اکسیده بوده که از معروف‌ترین آنها می‌توان به سه کانسار چیذه، آقدره و یمقان اشاره کرد. در این مقاله به مقایسه اقتصادی دو روش سمنتاسیون و استخراج حلالی برای بازیابی مس از محلول فروشویی شده این کانســــارها پرداخته شده است. برای ارزیابی اقتصادی، به علت گوناگونی کانســــارها از نظر میزان ذخیره و ظرفیت تولید، دو ظرفیت تولید (ظرفیت بالا: 2000 تن ظرفیت پایین: 90 تن کانسنگ در روز) دو روش فروشویی (لیچینگ) و دو روش بازیابی در نظر گرفته شــد. با در نظر گرفتن این سه عملیات (ظرفیت تولید، روش فروشویی و روش بازیابی) در مجموع 8 گزینه ارزیابی شد. هزینه‌های سرمایه‌ای با استفاده از روشهای مرتبه بزرگی(قانون شش دهم) و هزینه عملیاتی با توجه به نتایج آزمایشها برآورد شد. برای مقایسه اقتصادی از روش NPV (ارزش فعلی خالص) استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که ارزش فعلی خالص گزینه ظرفیت بالا، بیش از ظرفیت پایین و ارزش فعلی خالص گزینه‌های فروشویی همزنی بیشتر از فروشویی حوضچه‌ای است. همچنین مشخص شد که ارزش فعلی خالص سمنتاسیون در ظرفیت پایین بیشتر از استخراج حلالی بوده در حالی که در ظرفیت بالا، عکس این مطلب صادق است. بنابراین، برای ظرفیتهای کوچک‌تر یا مساوی 90 تن کانسنگ در روز، روش ارجح بازیابی از محلول از نظر اقتصادی، سمنتاسیون است ولی برای ظرفیتهای بزرگ‌تر یا مساوی 2000 تن کانسنگ در روز روش استخراج حلالی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

شاهوردی، ا.، 1383- "مطالعه امکان‌سنجی لیچینگ کانسارهای اکسیده مس طارم سفلی"، پروژه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
فضلوی، ع.، 1380- "اقتصاد معدن(بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های معدنی)"، انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).
محمدی، م.آ.، 1383- "مطالعات امکان‌سنجی بازیابی مس از محلول لیچ کانسار مس اکسیده طارم سفلی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرآوری، دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه امیر کبیر.
References
CHEMICAL ENGINEERING WEB SITE, WWW.CHE.COM DECEMBER 2005.
Jackson, E., 1986- “Hydrometallurgical Extraction and Reclamation”, ELLIS Wood Limited and John Wiley & Sons.
Lewis, F.M. and Bhappu, R.B., 1976- “Economic Evaluation of Available Processes for Treating Oxide-Copper Ores”, International journal of mineral processing, vol.3, pp 133-150.
Mular, A.L., 2002- “Mineral Processing Plant Design, Practice and Control proceeding”,  SME.
Sudderth, R.B., 1973- “Liquid Ion Exchange-Electrowinning vs Cementation: An Economic Analysis”, Symposium on Solution Mining, pp 354 – 377.