نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

موقعیت سطح بحرانی شکست و ضریب اطمینان کمینه مربوط به آن، دو جزء مکمل در تحلیل پایداری شیروانیهای خاکی هستند. برای یافتن سطح بحرانی شکست، اغلب از روشهای جستجوی مختلفی مانند جستجوی شبکه‌ای استفاده می‌شود که بدین منظور نرم افزارهای رایانه‌ای متعددی تا کنون تهیه شده و در بیشتر این نرم افزارها، از روشهای جستجوی بی‌اعتبار و غیرقابل اطمینان استفاده شده است. در این مقاله، از روش مونت‌کارلو که روشی مؤثر و معتبر است، استفاده می‌شود و در نهایت اعتبار این روش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

کانی‌کاوان‌شرق، شرکت مهندسی، 1381- گزارش مطالعات مقدماتی پایداری دیواره‌های معدن سنگ‌آهن چادرملو (فاز I).
کانی‌کاوان‌شرق، شرکت مهندسی، 1385- گزارش مطالعات پایداری شیب دیواره‌های نهایی معدن سنگ آهن چادرملو (فاز II).
 
Refrences
Baker, R., 1980- "Determination of the critical slip surface in slope stability computations", International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 4: 333–359.
Bishop, A.W., 1955- "The use of slip circle in the stability analysis of slopes", Géotechnique, 5: 7–17.
Bromhead, E.N., 1992- "The stability of slopes", 2nd ed. Blackie Academic & Professional, London.
Celestino, T.B. & Duncan, J.M., 1981- "Simplified search for noncircular slip surface" In Proceedings of the 10th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Stockholm, Sweden, pp. 391–394.
Chen, Z.-Y., 1992- "Random trials used in determining global minimum factors of safety of slopes. Canadian Geotechnical Journal, 29: 225–233.
 Cherubini, C. & Greco, V.R., 1987- "A probabilistic method for locating the critical slip surface in slope stability analysis" In Proceedings of the 5th International Conference on Applications of Probability and Statistics in Soil and Structural Engineering, Vancouver, B.C., Canada. Published as Reliability and Risk in Civil Engineering, Vol. 2, pp. 1182–1187.
Chowdhury, R.N. & Zhang, S., 1990- "Convergence aspect of limit equilibrium methods for slopes", Canadian Geotechnical Journal, 27: 145–151.
De Natale, J.S., 1991- "Rapid identification of critical slip surface: structure" Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 117(10): 1568–1589.
FLAC V. 4.0, 2002- ITASCA Inc.
GEO-SLOPE 2004- SLOPEW Manual.
Gillett, S.G., 1987- "An examination of search routines used in slope stability analysis", M.Sc. thesis, University of Arizona, Tucson, Ariz.
 Greco, V.R., 1996- "Efficient Monte Carlo technique for locating critical slip surface", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 122(7): 517–525.
Husein Malkawi, A.I. , Hassan, W.F. & Sarma, S.K.,2001-“An efficient search method for finding the critical circular slip surface using the Mont Carlo technique”, NRC. Canada Geotech.J.: 1081-1087.
Janbu, N., 1954-"Application of composite slip surface for stability analysis", In Proceedings of the European Conference on Stability of Earth Slopes, Stockholm, Sweden, pp. 43–49.
Janbu, N., 1973- "Slope stability computations. In Embankment dam engineering", Casagrande Memorial Volume. Edited by E. Hirschfield and S. Poulos. John Wiley, New York, pp. 47–86.
Li, K.S. & White, W., 1987- "Rapid evaluation of the critical slip surface in slope stability problems", International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 11: 449–473.
Morgenstern, N.R. & Price, V.E., 1965- "The analysis of stability of general slip surface", Géotechnique, 15: 79–93.
Sarma, S.K., 1973- "Stability analysis of embankments and slopes", Géotechnique, 23(3): 423–433.
Sarma, S.K., 1979- "Stability analysis of embankments and slopes", Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 105(12): 1511–1524.
Sarma, S.K., 1987- "A note on the stability analysis of slopes", Géotechnique, 37: 107–111.
Siegel, R.A., Kovacs, W.D. and Lovell, C.W., 1981- "Random surface generation in stability analysis", Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 107(7): 996–1002.
Singiresu,  S. Rao, 1996-“Engineering Optimization: Theory and Practice”, 3rd Edition, Wiley.
Spencer, E.E., 1967- "A method of the analysis of the stability of embankments assuming parallel inter-slice forces", Géotechnique, 17: 11–26.
Spencer, E.E., 1973- "The thrust line criterion in embankment stability analysis", Géotechnique, 23: 85–100.
Whitman, R.V. & Bailey, W.A., 1967- "Use of computers for slope stability analysis", Journal of the Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, ASCE, 93(SM4): 475–498.