نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

منطقه آلمابولاغ در بخش شمال باختری پهنه سنندج سیرجان و در15 کیلومتری باختر همدان قرار دارد. در این منطقه، سه واحد اصلی سنگ‌چینه‌ای شناسایی شده است: واحد رسوبی- آتشفشانی آلمابولاغ در زیر، واحد کربناتی چنار شیخ در بخش میانی و اسلیتهای همدان در بخش بالایی. این مجموعه که در رخساره شیست سبز دگرگون شده، در یک ساختار گنبدی بزرگ قرار می‌گیرد. در این تکتونیتها، چهار مرحله دگرشکلی شناسایی گردید که سه مرحله آن با تشکیل چینها همراه بوده است ولی دگرشکلی مرحله چهارم با عملکرد گسلها شناخته می‌شود که ساختار چینها را قطع کرده است. آثار دگرشکلی اول،  با تشکیل چینهای نسل اول و همچنین برگوارگی مرتبط با آن شناخته شده است. دگرشکلی دوم با چین دادن سطح محوری چینهای نسل اول و برگوارگی موازی با آن شکل گرفته است. این چینها به‌صورت یال موازی و تنگ با سطح محوری خوابیده تا مایل و محور تقریباً افقی به همراه برگوارگی نسل دوم به صورت برگوارگی موازی سطح محوری شکل گرفته‌اند. شــــواهد چین‌خوردگی در نسل دوم، ساز و کار چین‌خوردگی را خمش-جریان (flexural flow) و جریان غیر فعال Passive flow)) تأیید می‌کند. عملکرد دگرشکلی سوم در منطقه باعث چین خوردن برگوارگی نسل دوم وتشکیل چینهای نسل سوم به صورت باز  با سطح محــــــوری تقریباً قائم و محور افقی وتشکیل برگواره سوم از نوع برگوارگی کنکره‌ای شـــــده است. ساز و کار تشکیــــل این چینها بیشتـــــــر خمشی- لغزشی(flexural slip) است. هندسه عوامل ساختاری مرحله غالب (مرحله دوم) در ساختار گنبدی منطقه آلمابولاغ نقش توده نفوذی را در این هندسه با چرخش آنها در چهارچوب یک ساختار گنبدی نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

اشراقی، ص.، 1375-  بررسی پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی ناحیه الوند، پایان نامه کارشناسی ارشد(پترولوژی)، دانشگاه آزاد اسلامی، 150ص.
اشراقی، ص.، 1380-  نقشه زمین‌شناسی تویسرکان،  مقیاس 1:100000، سازمان زمین شناسی کشور.
امیری، م.، 1374-  پتروگرافی، پترولوژی و مواد معدنی منطقه آلما بولاغ (شمال اسدآباد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (پترولوزی)، دانشگاه تربیت معلم، 170ص.
ولی‌زاده، م . و.، 1355- بررسی مقدماتی ژئوشیمی و رادیومتری توده‌های  آذرین غرب ایران جهت وقوف به تحول زمین‌شناسی ناحیه. مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم زمین‌شناسی ایران  انجمن نفت، ‌ص 299- 287.
 
References
Connors, K. A. & Lister, G., 1995- Polyphase deformation in the western Mount Isa Inlier, Australia: episodic or continous deformation?.  Journal of structural geology, volume 17, number 3, pages 305-328.
Mohajjel, M., Fergusson, C.L., Sahandi, M.R., 2003- Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, volume 21, pages 397–412.
Passchier, C.W. & Trouw, A.J., 2005- Microtectonics. Springer, 366 page.
Ramsay, J. and  Huber,  M. I., 1987- The Techniques of Modern Structural Geology. Volume 2 Folds and Fractures. cademic Press, London
Stocklin, J., 1977- Stratigraphic lexicon of Iran. Geological Survey of Iran, report 18.
Twiss, R. J ., Moores, E. M., 1992- Structural Geology. Freeman&Compny, New York, 532pp.
Valizadeh, M.V., Cantagrel, J. M., 1975 Pre`mieres donne´es radiome´tricques (K–Ar et Rb–Sr) sur les micas du complexe magmatique du Mont Alvand. Pre`s Hamadan (Iran occidental). Comptes Rendus des Seances de l’Academie des Sciences 281  (Paris Series D), 1083–1086.