نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توده آذرین نفوذی سیلیجرد در شمال باختر ساوه به سن ائوسن بالایی- الیگوسن(2/32/39 میلیون سال) در کمان ماگمایی ارومیه- دختر از زون ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. این توده دارای طیف ترکیب سنگ‌شناختی پیوسته مشتمل بر آلکالی‌فلدسپار گرانیت، سینو تا مونزوگرانیت(گرانیتهای معمولی)، گرانودیوریت و دیوریت/گابرو بوده، در سنگهای آتشفشانی و آذرآواری ائوسن تزریق شده است.
روندهای تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی نمونه‌های بخشهای مختلف این توده حاکی از پیوستگی طیف ترکیب سنگی و خویشاوندی آنهاست. روندهای تغییرات در نمودارهای عناصر سازگار و ناسازگار در برابر یکدیگر نشان می‌دهند که این ارتباط از نوع تبلور تفریقی است. تمامی نمونه‌ها دارای ماهیت متاآلومین و ماهیت کلسیمی- قلیایی پتاسیم متوسط- بالا هستند. مقادیر بالای عناصر Zr, Th, U, K, Sr, Rb  و Ba ، نسبتهای بالای K2O/Rb و FeO/MgO حاکی از شباهت سنگهای این توده با سنگهای توده‌های آذرین کمانهای ماگمایی حاشیه قاره‌هاست. نمودارهای عنکبوتی چند‌عنصری این نمونه‌ها نیز حاکی از تهی‌شدگی آنها از عناصر P, Nb, Ta و Ti و غنی‌شدگی آنها از عناصر Cs, Rb, Sr, Kو Ba می‌باشد. غنی‌شدگی نمونه‌ها از LILE و تهی‌شدگی آنها از HFSE بیانگر ماگماتیسم متاآلومین نوع I کمانهای آتشفشانی(VAG) است. مقادیر نسبتهای ایزوتوپی 87Sr/86Sr سنگ‌کل نمونه‌های این توده از 704759/0 تا 705166/0 متغیر بوده با مقادیر این نسبت در سنگ منشأ گوشته‌ای و پوسته زیرین و مقادیر اندک آلایش ماگمای آنها با پوسته بالایی مطابقت دارد.
وجود درشت بلور‌های  فلدسپار پتاسیم و میانبارهای میکروگرانیتوییدی مافیک در این توده، فراوانی بالای La و Ce ، غنی‌شدگی از عنصر Vدر نمونه‌های مافیک و نسبت پایین 87Sr/86Sr سنگ‌کل این توده گویای آن است که ماگمای این توده از ذوب بخشی گوه گوشته‌ای، پوسته اقیانوسی فرو‌رونده‏‏(بازالت دگرگون شده) یا پوسته قاره‌ای زیرین(تونالیت دگرگون شده) حاصل شده است. نمودارهای مختلف تمایز محیط زمین‌ساختی نیز حاکی از وابستگی این توده به ماگماتیسم نوع I کمانهای آتشفشانی حاشیه قاره‌هاست.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری

اشراقی، م.،1374- پترولوژی توده‌های نفوذی نویس و کاسوا واقع در جنوب غربی ساوه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
اصفهانی نژاد، م.،1377- پترولوژی و زمین‌ساخت گدازه‌های اولترامافیک ناحیه غرب ساوه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
امامی، م.ه.، 1379- ماگماتیسم در ایران. انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران. 608 صفحه.
حلمی،ف.،1371-مروری بر سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال غرب ساوه.فصلنامه علوم زمین،تابستان1371، سال اول، شماره 4. صفحات 46 تا 55.
حلمی، ف. ،1370- پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه نیوشت(شمال غرب ساوه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
رمضانی، الف.،1383- زمین‌شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای گرانیتی منطقه سیلیجرد، شمال غرب ساوه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 170 صفحه.
قربانی، م.ر.،1384- نقش تفریق ماگمایی و ذوب بخشی پوسته در تکوین سنگهای آتشفشانی اسیدی، جنوب دانسفهان. فصلنامه علوم زمین، بهار 1384، سال دوازدهم، شماره 55. صفحات 114 تا 119.
قلمقاش، ج.، فنودی، م.،1377- گزارش زمین‌شناسی ورقه یکصد هزارم ساوه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور .
مسعودی، ف.،1369- چینه‌شناسی، پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب بوئین زهرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
 
References
Abdallah, J. A., Said, A., Visona, D.,1997- New geochemical and petrographic data on the gabbro-syenite suite between Hargeysa and Berbera-Shiikh(Northern Somalia). Jour. of African earth scinces. Vol,23, No.3, pp:363-373.                          
Abdell Rahman, A. M., 1990- Petrogenesis of early-orogenic diorites, tonalities andpost-orogenic trondhjemites in the Nubian shield. Jour. Petrol. Vol,31, pp: 1285-1312.
Altherr, R., Hall, A., Henger, E., langer, Kreuzer, H., 2002- Highpotassium, calc-alkaline I-type plutonism the Euro peanvariscides Northern Vosges(Farance) and Northen Schwarzwald (Germany). Lithos, 50 , pp: 51-73.
Barbarin, B., 1999- A review of the relationships between granitoid types, their geodynamic environments. Lithos, Vol, 46, PP: 605–626.
Bogoch , R., Avigad , D., Weissbrod , T.,2002- Geochmistry of the Quartz diorite – granite association, Roded area, southern Israel. Journal of African earth sciences. Vol, 35, pp: 51-59.
Caillat, C., Dehlavi, P., Martel Jantin, B.,1978- Geologie de la region de Saveh(Iran). Contribution a l'etude du volcanism et du plutonism tertiares de la zone de l'Iran central(These de doctorat de specialities).
Chappell, B. W., White .A. J. R., 2001- Two contrasting granite types: 25years later, austramin. Journal of earth sciences. Vol, 48, pp: 489-499.
Cheng, H. et al., 2001- Petrology and geochemistry of neogenecontinental basaltic and related rocks in Northern Taiwan.Western Pacific earth scinces.Vol.1, No., 1. pp: 19-46.
Clarke, D. B., 1992- granitoid rocks. Chapman & Hall.Pub.

Cox, K. G., Bell J. D.,1989- The interpretation of igneous rocks.W.H. freeman and company pub.

De la roche, H., Leterrier, J., 1980- A classification of volcanic and plutonic rocks using R1-R2 diagrams and major element analyses­- its relationships and current nomenclature.Chem. Geol.Vol. 29, pp: 183-210.
Frost, P., 2001- A geochemical classification for granitic rocks. Journal of petrology.Vol, 42. pp: 19 – 41.
Harris, N. B., Andrew, G. T.,1986- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Jour. Petrol. Vol. 25, pp: 956-983.
Irvin, I. C., Baragar, W. R. A., 1971- A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. Can. J. Earth Sci. Vol, 8. pp: 523-548.
Kuno, H., 1966- Lateral variation of basalt magma types across continental margins and island arcs. Bull. Volcanology. Vol, 29. pp: 195-222.

Kuscu, I., Meinerrt, L., Floyd, P.,2002- Tectonic setting and petrogenesis of the celebi granitoid and comparison with world skarn granitoids. Journal of geochemical exploration. Vol, 76, pp: 175-194.

Moghazi, A. M., Hassanen, M. A., Mohamed, F. H., Ali, S.,2004- late Neoproterozoic strongly peraluminous leucogranites, south eastern desert. Egypt–petrogenesis and geodynamic significance. Mineralogy and Petrology. 81. pp: 19–41.

Mohamed, M., El-Sayed,2000- Petrogenesis and evolution of the Dineibit El-Qulieb hyperaluminous leucogranite, Southearn Desert, Egypt: petrological and geochemical constraints. Journal of African earth sciences. Vol, 28. pp: 703-720.

Nagudi, N. O., Koberl, CH., Kurat, G.,2003- Petrography and geochmistry of the Singo granite,Uganda and implications for its origin. Journal of African earth sciences. Vol, 35, pp: 51-59.

Opiyo Akech, N., Spath, A., 2000- plume lithophere interaction and the origin of continental rift related alkaline volcanism the chyulu Hills volcanic. Province, sothern Kenya. Jour. petrol. Vol, 42, pp: 765-787.                                                               

Pearce, J. A., Harris, B. W., Ttindle, A. G.,1984- Ttrace element of iseriminant diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of  petrology. Vol, 25, pp: 956.983.
Rickwood, P. C., 1989- Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of major and minor elements. Lithos. Vol, 22, pp: 247-263.
Rogers, J. J. W., Suayah, l. B., Edwards, J. M.,1984- Trace elements in continental margine magmatism. Part IV. Geol. Soc. Am. Bull, 95, 1437-1445.
Rollinson, H., 1993- Using geochemical data: evalution, presentation, interpretation, Longman.
Streckeisen, A., Le Maitre, R. W.,1979- A chemical approximate to the modal QAPF classification of igneous rocks. Neues Yahrb. Mineral. Abh. Vol., 136, pp: 169-206. 
Sylvester, P. J., 1989- Post collisional alkaline granites. Jour. Geology. Vol, 97, pp: 261-280.
Wilson, M.,1990- Igneous petrogenesis: a global tectonic approach, unwin hyman land.pub..