نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

       در این پژوهش تأثیر دما، زمان استخراج، سرعت دور همزن، غلظت اسید و اندازه ذرات بر آهنگ انحلال کانیهای منیزیت در اسید نیتریک در آزمایشگاه تحقیق شد و نتایج آن نشان داد که آهنگ انحلال با کاهش اندازه ذرات و بالا رفتن دما افزایش می‌یابد. افزایش غلظت اسید در ابتدای واکنش منجر به افزایش سرعت انحلال شده و در غلظتهای بالاتر نه تنها تغییرات قابل توجهی در روند انحلال مشاهده نشد بلکه در مجموع، باعث افزایش زمان عملیات استخراج نیز گردید. این امر به دلیل تشکیل لایه محصولات بر سطح ذرات کانی در حین واکنش و در نتیجه مقاومت در برابر انحلال کانی است، که در مورد غلظتهای پایین و با ذرات ریزتر، تأثیر کمتری را نشان می‌دهد. نتایج سینتیکی به دست آمده بیانگر این است که اسید‌شویی کانی منیزیت در اسید نیتریک از مدل سینتیکی  پیروی می‌‌کند و شرایط بهینه آزمایشها، در دمای30 درجه سانتی‌گراد، با غلظت اسید نیتریک 50 درصد، اندازه ذرات  297-250 میکرون، سرعت همزن300 دور در دقیقه و زمان واکنش 170 دقیقه است.

کلیدواژه‌ها

References
Atashy, H., Teherani Rad, SH. & Mahdavian, M., 2005- Cinetic’s study of calcined magnesia leaching with ammonium chloride. tenth annual congress of chemical engineering and chemistry, Zahedan, I.R. Iran
Copp, A.N., 1992- Magnesia/ Magnetite. Am. Ceram. Soc. Bull. 71 (5), 808-812.
Darryl, P. & Butt, B., 1996- Kinetics of thermal dehydroxylation and carbonation of magnesium hydroxide. Am. Ceramic Soc. Bull. 79 (7), 1892-98.
Fuerstenau, M.C., Nebo, C.O., Elango, B.V. & Han, K.N., 1987- The kinetics of leaching galena with ferric nitrate. Met. Trans. Bull., 18 B, 25-30.
Hurst, H.J., 1991- The thermal decomposition of magnesite. Thermochim Acta, 189 (1), 6-91.
Loroy, E. & Dastolfo, P., 1991- Production of high purity magnesium oxide by selective chlorination. Light Metals, 1181-88.