نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran

چکیده

       برای انجام این تحقیق از معدن دولومیت زفره نمونه‌برداری شد. سپس برای شناسایی ماده خام آزمایشهای تجزیه شیمیایی، پراش پرتو ایکس و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. نمونه‌های خام تا 1700 درجه سانتی‌گراد حرارت داده شدند که طی آن دولومیت (Ca,Mg) (CO3)2 به دولوما (CaO,MgO)  تبدیل شد. برای تهیه نمونه‌های دولومیت زیرکنیایی از زیرکن (ZrSiO4) (شوروی سابق) و زیرکنیا ZrO2)) (آفریقای جنوبی) استفاده شد. نمونه‌های حاوی درصد مختلفی از زیرکن و زیرکنیا تا 1600 درجه سانتی‌گراد در زمان معین حرارت داده شدند. آزمایشهای تعیین درصد تخلخل ظاهری، وزن مخصوص، پراش پرتو ایکس، استحکام فشاری سرد، مقاومت آبگیری و مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM)‌ روی نمونه‌های پخته شده انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که نمونه‌های تهیه شده از زیرکنیا نسبت به زیرکن  کیفیت بالاتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها

رحیمی، ا. و متین، م.، 1368 -  تکنولوژی سرامیکهای ظریف، ‌شرکت صنایع خاک چینی ایران
عزیزیان، م. ر.، 1365-  تکنولوژی پخت سیمان، شرکت مهندسی و قطعات سیمان ایران
 
References
Chatillon, J.H., Schmidt-Whitly, R.D.,1988- Clean Steel and environment with fired dolomite , Proceedings of International Symposium on Refractories,China,433-45
Obst , K.H. & Muenchberi, W., 1378- Mineralogical studies of Dolomite As a Basic refractory material , Inter ceram 225-241
Wenclawiak, G.,  Mlaker, G. & Thomas, R., 1988-  Basic Production in the modern steelmaking procedd proceedings of International Symposium on Refractories , China , 452-466