نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نتایج مطالعه افزایش راندمان (کارایی عملیاتی) جداکنندة الکتریکی غلتکی واحد نیمه­صنعتی تیتانیم کهنوج با بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی عملیاتی ارائه شده است. در این راستا پس از انجام مطالعات در مورد جداکنندة مذکور و پارامترهای مؤثر در کارایی عملیاتی جداکنندة الکتریکی، پارامترهای قابل تغییر یعنی شدت ولتاژ کرونا، دمای مواد ورودی، دانه­بندی مواد ورودی، سرعت غلتک‌ها، موقعیت الکترودهای کرونا و موقعیت تقسیم‌کن‌ها تنظیم و بهینه شد. برای این منظور، پارامترها دسته­بندی و سپس طراحی آزمایشها با روش تاگوچی انجام شد. آزمایشهای مربوط به پارامترهای مذکور به استثنای دانه‌بندی مواد ورودی در مقیاس نیمه­صنعتی صورت گرفت و آزمایش‌های مربوط به دانه­بندی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. مقادیر بهینة پارامترهای شدت ولتاژ کرونا، دمای مواد ورودی، سرعت غلتک‌ها به ترتیب 22 کیلوولت، 109 درجة سانتی‌گراد، 154 دور در دقیقه و همچنین موقعیت الکترودهای کرونا 10 سانتی‌متر و موقعیت تقسیم­کن اول، دوم و سوم به ترتیب 6، 8 و 10 سانتی‌متر به‌دست آمد. در این شرایط کارایی عملیاتی از مقدار 9/35% به 1/46% افزایش یافت. همچنین کارایی عملیاتی جداکننده الکتریکی در مقیاس آزمایشگاهی با d80 مواد ورودی 259 میکرون، دارای بیشترین مقدار و برابر 0/46% حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
خدادادی، ا.،  نصرآبادی، م.، 1383-  "بررسی روشهای فرآوری تیتانیوم"، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
شرکت مهندسین مشاور معدنکاو، 1368- "طرح مطالعاتی تولید دی اکسید تیتانیوم- گزارش مربوط به کانه‌ آرائی ایلمنیت کهنوج".
گروه مهندسین مشاور همکاری مشترک، 1374- "گزارش طرح آزمایشی خط تولید کنسانتره ایلمنیت کهنوج".
نعمت اللهی، ح. ، 1384- "کانةآرائی"، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
References
Kelly, E.G. & Spottiswood, D.J. , 1989- "The theory of electrostatic separation" mineral engineering, Vol. 2.
Manouchehri, H.R.,  Hanumantha Rao, K. & Forssberg, K.S.E., 2001- "Review of electrical separation methods", mineral and metallurgical processing, Vol. 17.
Pearse, M.J.  & Pope, M.I., 2001- "The triboelectric separation of quartz—calcite and quartz—apatite powders after chemical conditioning",powder technology, Vol. 17.
Tarjan, G., 1986- "Electrical separation", mineral processing.