نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در ناحیه  شال، زون‌بندی‌زیستی  کالپیونلیدها در دو  سازند شال  و کلور بر  اساس  زون‌بندی زیستی استاندارد(Allemann et al.( 1971 صورت گرفته است. در این مطالعه، 14گونه کالپیونلید در قالب7 جنس، به‌صورت 5 زیست‌زون  متعلق به زمان‌های تیتونین تا هوتریوین معرفی شده است که زیست‌زون1 مربوط به سازند شــــــــال و زیست‌زون‌های2تا 5 به سازندکلـــــور تعـــلق دارد:   1- Crassicollaria intermedia Taxon Range Zone در تیتــونین پایانی،  2- Calpionella alpina Acme Zone در بریازین آغــــازین،  3-Calpionellopsis simplex - Calpionellites darderi Interval Zone  در بــــــریــــــازیـــــن پایانی- والانــــژینین آغـــازین،  4- Calpionellites darderi - Tintinopsella longa Interval Zone  در والانــــــژینین و  5-Tintinopsella longa - Tintinopsella carpathica Interval Zone   در ردیف رسوبی متعلق به والانژینین پایانی- هوتریوین معرفی شده است.همچنین،زیست‌زون 2 به دو زیرزون Calpionella alpina و Calpionella elliptica  و زیست زون 3 به دو زیرزونCalpionellopsis simplex  و Calpionellopsis oblonga  تقسیم شده است. در نهایت مرز ژوراسیک-کرتاسه بر اساس مطالعه کالپیونلیدها، در قاعده زیست‌زون2(زیست‌زون کالپیونلا آلپینا)تعییــــــن شـــده است که کم و بیش منطبق بر مرز سازندهای شال وکلور است.

کلیدواژه‌ها

حمزه پور،ب.، 1349- زمین‌شناسی منطقه کلور، پایان نامه فوق لیسانس، دانشکده علوم، دانشگاه تهران.        
سیدامامی،ک.،1351-کرتاسه پایینی در ایران، نشریه دانشکده فنی، دوره دوم، شماره 21، صفحات 60 تا81.
عظیمی،ر.،1381- لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی سازندهای شال وکلور در منطقه برش نمونه، پایان‌نامه فوق لیسانس، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
 
References
Afsharharb, A., 1969-History of oil exploration and brief description of the geology of the Sarakhs area and the anticline of Khangiran.Iran.petrol.Inst.Bull.No.37.
Allemann, F., Catalano, R., Fares, F. & Remane, J., 1971- Standard calpionellid zonation (Upper Tithonian-Valanginian) of the western Mediterranean Province.Proc. II Plankt. Conf., Roma, 1970, 2, 1337-40.
Clark, G.C., Davies, R. G., Hamzehpour, B. & Jones, C. R., 1975- Explanatory text of the Bandar-e-Pahlavi quadrangle map, 1:250,000 Geol. Surv.of Iran, D3, 198p.
Davies, R. G., Jones, C. R., Hamzehpour, B. & Clark, G. C., 1972- Geology   of  the Masuleh sheet, 1:100000, Northwest Iran.No.24, 110p.
Edgell, H. S., 1967- Calpionellid stratigraphy and the Jurassic-Cretaceous boundary in Southeast Iran, Public avec le concours de l'institut, Grand-ducal. Sect. Sci. Nat. Phys. Math.
Grewingk, C., 1853- Die geognostischen und orograthischen Verhaltnisse des nordlichen Persiens: Verh.k.Russ.Min.Ges., St.Peters., pp.97-245.
Pop, G., 1974 -Les zones de Calpionellids tithonique – valanginiennes du silon de Resita (Carpates meridionales).Revue Roumaine Geologie, Geophysique, Geographie: Geologie 18,109-125.
Pop, G., 1980-Zones sous-zones et ensembles caracteristiques de calpionellidae tithoniques-neocomiennes. Annuaire de institute de Geologie et de Geophysique 61,195-203.
Pop, G., 1994a- Une nouvelle espece neocomienne de Calpionellides, Rev. Roumaine Geol.Geophys.Geogr., 76, 7-24.
Rehakova, D. &Michalik, J., 1997- Evolution and distribution of Calpionellids the   most characteristic constituents of Lower Cretaceous Tethyan microplankton, Cretaceous Research 18, 493-504.
Remane, J., 1985- Calpionellids, in plankton stratigraphy (eds Bolli, H. M. Saurders, J. B. & Perch-Nielson, K.) PP. 555-557 (Cambridge Earth Sciences Series, CambridgeUniversity Press, Cambridge).
Remane, J., 1986- Calpionellids and the Jurassic-Cretaceous Boundary. Acta Geologica Hungarica 29, 15-26.
Remane, J., 1997- Calpionellids, In Biostratigraphy du Jurassique Duest-Erupeen et Mediterranean (Cariou, E. & Hantz, P. (Coord), PP. 243-247 (Bull. Lentre Reach. Ell Explor. Prod, Paris).
Seyed-Emami, K., 1975- Jurassic-Cretaceous Boundary in Iran, The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, V. 59, No. 2, P. 231-238.
Trejo, M.,1980-Disribucion estratigrafica de los Tintinidos Mesozoicos mexicanos. Revista del instituto Mexicano del Petroleo 12, 4-13.