نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

3 زمین شناسی، دانشگاه زنجان/ عضو هیات علمی

چکیده

منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر در داخل باتولیت قره‌داغ و در پهنه کانه‌دار ارسباران واقع شده است. این منطقه بخشی از حاشیه جنوبی قفقاز کوچک می‌باشد. باتولیت قره‌داغ در منطقه کانه‌زایی قره‌چیلر متشکل از گرانودیوریت- کوارتز مونزودیوریت (به‌عنوان فاز اصلی و میزبان کانه-زایی)، دیوریت، استوک‌های کوارتز‌مونزونیتی، آپوفیز‌های گرانیت پورفیری و دایک‌های اسیدی و حدواسط می‌باشد. توده‌های نفوذی مزبور متعلق به ائوسن بالایی- میوسن زیرین می‌باشند. همه فازهای نفوذی یادشده، دارای ماهیت کالک‌آلکالن تا کالک‌آلکالن پتاسیم بالا بوده و در زمره گرانیت‌های نوع I متاآلومین قرار می‌گیرند. آپوفیزها و دایک‌های گرانیت پورفیری و استوک‌های کوارتزمونزونیتی دارای ماهیت آداکیتی بوده و از نوع آداکیت-های غنی از سیلیس محسوب می‌شوند. در نمودارهای عناصر کمیاب خاکی بهنجارشده به کندریت، نمونه‌های گرانودیوریتی- کوارتزمونزودیوریتی دارای الگوی عناصر کمیاب خاکی غنی از LREE و الگوی مسطح عناصر MREE و HREE نسبت به کندریت هستند در حالیکه نمونه‌های گرانیت پورفیری، یک الگوی پرشیب غنی از LREE و فقیر از HREE را نشان می‌دهند. مجموعه اطلاعات حاصل از مطالعات صحرایی، زمین‌شناسی، سنگ-شناختی، زمین‌شیمی و نمودارهای تمایز محیط‌های تکتونوماگمایی بیانگر اینست که فاز گرانودیوریتی- کوارتزمونزودیوریتی در نتیجه فرورانش اقیانوس نئوتتیس به زیر اوراسیا در یک کمان ماگمایی حاشیه فعال قاره‌ای تشکیل شده است. استوک‌های کوارتزمونزونیتی و گرانیت پورفیری نیز مربوط به یک محیط پس از برخورد قاره‌ای بوده و از ذوب بخشی گوشته لیتوسفری متاسوماتیسم‌شده حاصل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
ابراهیمی، س.، مینگ‎پن، ی.، علیرضایی، س. و مهرپرتو، م.، 1388- مطالعات کانی­شناسی و میان­بارهای سیال ذخیره طلای اپی­ترمال شرف­آباد، شمال ­باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، شماره 71، صص. 149 تا 154.
اکبر‌پور، ا.، 1384- زمین‌شناسی اقتصادی منطقه کیامکی با نگرشی ویژه  بر کانی‌سازی طلا و مس (مسجدداغی جلفا، آذربایجان شرقی)، رساله دکترای زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، 241 ص.
آسیای صوفیانی، ف.، مختاری، م. ع. ا.، کوهستانی، ح. و عظیم­زاده، ا.م.، 1397- زمین­شناسی، زمین­شیمی و مطالعات میان­بارهای سیال در رگه­های کوارتزی مس- مولیبدن- طلا­دار قره­چیلر، شمال­ خاور خاروانا، آذربایجان­ شرقی، مجله زمین­شناسی اقتصادی، جلد 10، شماره 1، صص. 139 تا 171.
حسین‌زاده، ق.، 1387- مطالعه زمین‌شناسی، ژئوشیمی، سیالات درگیر، دگرسانی و ژنز کانسار مس پورفیری سوناجیل، خاور هریس، آذربایجان خاوری، رساله دکترای زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز، 230 ص.
حیدرزاده، ر.، 1385- کانی‌شناسی، دگرسانی و ژنز کانی‌سازی طلا در منطقه زگلیک- ساریلار، پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 223 ص.
سهرابی، ق.، حسین­زاده، م.ر.، کلاگری، ع.ا. و حاج‎علیلو، ب.، 1394- مطالعه کانی­سازی مولیبدن در نوار قره­داغ (اردوباد)- شیورداغ با تأکید بر سنگ­شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده­های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران)، فصلنامه علوم زمین، شماره 95، صص. 243 تا 258.
عادلی، ز.، رسا. ا. و درویش­زاده، ع.، 1392- ژئوشیمی و تعیین خاستگاه ماگمای کانسار مس پورفیری هفت­چشمه، آذربایجان شرقی، فصلنامه علوم زمین، شماره 90، صص. 197 تا 208.
فردوسی، ر.، کلاگری، ع. ا.، حسین­زاده، م. ر. و سیاه­چشم، ک.، 1394- سنگ­نگاری، ژئوشیمی و شیمی کانی­های استوک پورفیری آسترقان، خاروانا، آذربایجان­ شرقی، مجله بلورشناسی و کانی­شناسی، سال 23، شماره 4،  صص. 759 تا 774.
مختاری، م. ع. ا.، 1387- پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز باتولیت قره‌داغ (خاور سیه‌رود- آذربایجان خاوری) و هاله اسکارنی آن، با نگرشی بر کانی‌سازی مرتبط با توده‌ی نفوذی، رساله دکترای زمین‌شناسی، گرایش پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، 347 ص.
مختاری، م. ع. ا.، ابراهیمی، م. و قربانی، م. ر.، 1395- مطالعه کانی­شناسی و فرایندهای اسکارنی­شدن در اسکارن مس- آهن آوان، شمال خاور خاروانا، شمال­ باختر ایران، مجله زمین­شناسی اقتصادی، جلد 8، شماره 2، صص. 359 تا 380.
مختاری، م. ع. ا.، معین­وزیری، ح.، قربانی، م.ر. و مهرپرتو، م.، 1392- زمین­شناسی و ژئوشیمی کانی­سازی طلا- مس- مولیبدن در منطقه انیق- قره­چیلر (شمال­ خاور خاروانا، آذربایجان­شرقی)، فصلنامه علوم زمین، شماره 90، صص. 135 تا 150.
مختاری، م. ع. ا.، معین­وزیری، ح.، قربانی، م.ر.، مهرپرتو، م. و حسین­زاده، ق.، 1391- کانی­شناسی و سنگ­شناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی)، فصلنامه علوم زمین، شماره 86، صص. 213 تا 220.
مهرپرتو، م.، میرزائی، م. و علائی مهابادی، س.، 1376- نقشه زمین­شناسی 1:100000 سیه­رود. سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Baghban, S., Hosseinzadeh, M. R., Moayyed, M., Mokhtari, M. A. A. and Gregory, D., 2015- Geology, mineral chemistry and formation conditions of calc-silicate minerals of Astamal Fe-LREE distal skarn deposit, Eastern Azarbaijan Province, NW Iran. Ore Geology Reviews, 68: 79- 96.
Baghban, S., Hosseinzadeh, M. R., Moayyed, M., Mokhtari, M. A. A., Gregory, D. and Mahmoudi Nia, H., 2016- Chemical composition and evolution of the garnets in the Astamal Fe-LREE distal skarn deposit, Qara Dagh- Sabalan metallogenic belt, Lesser Caucasus, NW Iran. Ore Geology Reviews, 78: 166- 175.
Barbarin, B., 1999- A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments. Lithos, 46: 605- 626.
Bonin, B., 1990- From orogenic to anorogenic settings: evolution of granitoid suites after a major orogenesis. Geological Journal, 25: 261- 270.
Brunet, M. F., Korotaev, M. V., Ershov, A. V. and Nikishin, A. M., 2003- The South Caspian Basin: a review of its evolution from subsidence modelling. Sedimentary Geology, 156: 119- 148.
Calagari, A. A. and Hosseinzadeh, G., 2006- The mineralogy of copper-bearing skarn to the east of the Sungun-Chay river, East-Azarbaijan, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 28: 423- 438.
Calagari, A. A., 1997- Geochemical, stable isotope, noble gas, and fluid inclusion studies of mineralization and alteration at Sungun porphyry copper deposit, East Azarbaijan, Iran: Implication for genesis. Unpublished Ph.D. Thesis. Manchester University, Manchester, 537 p.
Cameron, B. I., Walker, J. A., Carr, M. J., Patino, L. C., Matias, O. and Feigenson, M. D., 2003- Flux versus decompression melting at stratovolcanoes in southeastern Guatemala. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 119: 21- 50.
Chappell, B. W. and White, A. J. R., 1992- I- and S-type granites in Lachlan Fold Belt. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences, 83: 1- 26.
Chappell, B. W. and White, A. J. R., 2001- Two contrasting granite types: 25 years later. Australian Journal of Earth Sciences, 48: 489- 499.
Collins, W. J., Beams, S. D., White, A. J. R. and Chappell, B. W., 1980- Nature and origin of A-type granites with particular reference to south eastern Australia. Contribution to Mineralogy and Petrology, 80: 189- 200.
Cox, K. G., Bell, J. D. and Pankhurst, R. J., 1979- The interpretation of igneous rocks. Boston, George Allen and Unwin London.
Espinoza, F., Morata, D., Polve, M., Lagabrielle, Y., Maury, C. and Guivel, C., 2008- Bimodal Back-arc alkaline magmatism after ridge subduction Pliocene felsic rocks from Central Patagonia (47˚S). Lithos, 101: 191- 217.
Green, T. H. and Pearson, N. J., 1985- Experimental determination of REE partition coefficients between amphibole and basaltic to andesitic liquids at high pressure. Geochimica et Cosmochimica Acta, 49: 1465- 1468.
Harris, N. B. W., Pearce, J. A. and Tindle, A. G., 1986- Geochemical characteristics of collision zone magmatism. Geological Society Special Publication, 19: 67- 81
Hofmann, A. W., 1988- Chemical differentiation of the earth: the relationship between mantle, continental crust, and oceanic crust. Earth and Planetary Science Letters, 90: 297- 314.
Hou, Z., Zhang, H., Pan, X. and Yang, Z., 2011- Porphyry Cu (–Mo–Au) deposits related to melting of thickened mafic lower crust: examples from the eastern Tethyan metallogenic domain. Ore Geology Reviews, 39: 21- 45.
Irvine, T. N. and Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Science, 8: 523- 276.
Kamber, B. S., Ewart, A., Collerson, K. D., Bruce, M. C. and McDonald, G. D., 2002- Fluid-mobile trace element constraints on the role of slab melting and implications for Archaean crustal growth models: Contributions to Mineralogy and Petrology, 144: 38- 56.
Kouhestani, H., Mokhtari, M. A. A., Chang, Z., Stein, H. J. and Johnson, C. A., 2018- Timing and genesis of ore formation in the Qarachilar Cu-Mo-Au deposit, Ahar-Arasbaran metallogenic zone, NW Iran: Evidence from geology, fluid inclusions, O-S isotopes and Re-Os geochronology. Ore Geology Reviews, 102: 757- 775.
Maniar, P. D. and Piccoli, P. M., 1989- Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 101: 635- 643.
Martin, H., Smithies, R. H., Rapp, R., Moyen, J. F. and Champion, D., 2005- An overview of adakite, tonalite- trondhjemite- granodiorite (TTG) , and sanukitoid: relationships and some implications for crustal evolution. Lithos, 79: 1- 24.
McDonough, W. F. and Sun, S. S., 1995- Composition of the Earth. Chemical Geology, 120: 223- 253.
Meissner, R. and Mooney, W., 1998- Weakness of the lower continental crust: a condition for delamination, uplift, and escape. Tectonophysics, 296: 47- 60.
Mokhtari, M. A. A., 2012- The mineralogy and petrology of the Pahnavar Fe skarn in the eastern Azarbaijan, NW Iran. Central European Journal of Geosciences, 4(4): 578- 591.
Mollaie, H., Pe-Piper, G. and Dabiri, R., 2014- Genetic relationships between skarn ore deposits and magmatic activity in the Ahar region, Western Alborz, NW Iran. Geologica Carpathica, 65(3): 207- 225.
Moritz, R., Rezeau, H., Ovtcharova, M., Tayan, R., Melkonyan, R., Hovakimyan, S., Ramazanov, V., Selby, D., Ulianov, A., Chiaradia, M. and Putlitz, B., 2016- Long-lived, stationary magmatism and pulsed porphyry systems during Tethyan subduction to post-collision evolution in the southernmost Lesser Caucasus, Armenia and Nakhitchevan. Gondwana Research, 37: 465- 503.
Muller, D. and Groves, D. I., 1997- Potassic igneous rocks and associated gold- copper mineralization. Second edition, Springer Verlag, 242 p.
Pearce, J. A., 1996- Sources and setting of granitic rock. Episodes, 19(4): 120- 125.
Peccerillo, A. and Taylor, S. R., 1976- Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contribution to Mineralogy and Petrology, 58: 63- 81.
Rollinson, H. R., 1993- Using geochemical data, evaluation, presentation, interpretation. Longman, Singapore.
Simonds, V. and Moazzen, M., 2015- Re–Os dating of molybdenites from Oligocene Cu-Mo-Au mineralized veins in the Qarachilar area, Qaradagh batholith (northwest Iran): implications for understanding Cenozoic mineralization in South Armenia, Nakhchivan and Iran. International geology Review, 57(3): 290- 304.
Srivastava, R. K. and Sigh, R. K., 2004- Trace element geochemistry and genesis of Precambrian sub-alkaline mafic dikes from the central Indian Craton: evidence for mantle metasomatism. Journal of Asian Earth Sciences, 23: 373- 389.
Sun, S. S., McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society of London, Special Publication, 42: 313- 345.
Taylor, S. R. and McLennan, S. M., 1985- The continental crust: its composition and evolution. Blackwell Scientific Publication, Oxford.
Turner, S., Arnaud, N., Liu, J., Rogers, N., Hawkesworth, C., Harris, N., Kelley, S., Van Calsteren, P. and Deng, W., 1996- Post-collision, shoshonitic volcanism on the Tibetan, Plateau: implications for convective thinning of the lithosphere and source of ocean island basalts. Journal of Petrology, 37: 45- 71.
Wang, K. L. and Chung, S. L., 2004- Geochemical constraints for the genesis of post-collisional magmatism and the geodynamic evolution of the northern Taiwan region. Journal of Petrology, 45: 975- 1011.
Wilson, M., 1989- Igneous Petrogenesis. Chapman and Hall, London.
Wu, F., Jahnb, B., Wildec, S.A., Lod, C. H., Yuie, T. F., Lina, Q., Gea, W. and Suna, D., 2003- Highly fractionated I-type granites in NE China II: isotopic geochemistry and implications for crustal growth in the Phanerozoic. Lithos, 67: 191-204.
Zheng, T. Y., Zhao, L., Xu, W. W. and Zhu, R. X., 2008- Insight into modification of North China Craton from seismological study in the Shandong Province. Geophysical Research Letters, 35(22): 1- 5.