نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

مصب ها مهم ترین منبع ورود آلودگی ها مختلف به ویژه فلزات سنگین به دریا بشمار می آیند. در این تحقیق ذرات معلق رودخانه سفیدرود جمع آوری شده و در آزمایشگاه تحت فرآیندهای تجزیه کامل و چند مرحله ای قرار می گیرند. به منظور بررسی نقش ناحیه اختلاط مصبی بر سرنوشت فلزات سنگین قبل از ورود به دریا، مصب بصورت آزمایشگاهی شبیه سازی شده و آزمایش های جذب و دفع فلزات سنگین نسبت به ذرات معلق توسط فرآیندهای تجزیه کامل و چند مرحله ای انجام می شود. بر اساس آزمایش جذب و دفع با ورود ذرات معلق به ناحیه اختلاط مصبی، دو فلز منگنز و مس به ترتیب به میزان های 531 و 4/5 پی پی ام از سطح ذرات معلق جدا می شوند، در حالی که دو فلز روی و سرب بترتیب با میزان های 19 و 8 پی پی ام جذب ذرات معلق می شوند. فلز نیکل رفتاری خوددار از خود نشان داده و نه جذب و نه دفع از سطح ذرات معلق می گردد. شاخص RAC نشان داد که در حالی تغییرات محیط مصبی تاثیر ناچیزی بر رفتار دفعی یا جذبی فلزات مس، روی، سرب و نیکل دارد، اما در عین حال تغییرات جزیی فیزیکی یا شیمیایی در محیط مصب میتواند باعث دفع بیشتر این فلز از سطح ذرات معلق شود.

کلیدواژه‌ها

References
Acosta, J. A., Jansen, B., Kalbitz, K., Faz, A. and Martínez-Martínez, S., 2011- Salinity increases mobility of heavy metals in soils. Chemosphere 85(8):1318- 1324.
Alloway, B. J. and Ayres, D. C., 1993-Chemical Principles of Environmental Pollution, Chapman and Hall, 416 page (Book).
ASTM D2013 / D2013M-12, 2012- Standard Practice for Preparing Coal Samples for Analysis , ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012- www.astm.org.
Chester, R. and Hughes, R. M., 1967- A Chemical Technique for the Separation of Ferro-Manganese Minerals, Carbonate Minerals and Adsorbed Trace Elements from Pelagic Sediment. Chemical Geology 2, 249- 262.
Chester, R., 2003-Marine Geochemistry, Blackwell Science, Malden.
Duinker, J. C., Hillebrand, M. T. J. and Nolting, R. F., 1980- The river Verd: Processes affecting the behavior of metals and organochlorines during estuating mixing. Netherlands. Journal of Sea research 14 (3/4): 237- 267.
Fakhraee, M., 2013- Dissolved and particulate trace metals geochemistry during mixing of Karganrud River with Caspian Sea water. Tehran university (PhD thesis)
Fakhraee, M., Li, J. and Kastev, S., 2017- Significant role of organic sulfur in supporting sedimentary sulfate reduction in low-sulfate environments.  Geochimica et Cosmochimica Acta 213: 502-516.  
Forstner, U., 1980- Inorganic Pollutants, Particularly heavy metals in estuaries. Chemistry and biogeochemistry of estuaries Book. 309-348.
Jain, C. K., 2004- Metal fractionation study on bed sediments of River Yammuna,  India. Water Research 38(3), 569- 578.
Karbassi, A. R. and Marefat, A., 2017- The impact of increased oxygen conditions on heavy metal flocculation in the Sefidrud estuary. Marine Pollution Bulletin 15;121(1-2):168- 175.
Karbassi, A. R., Fakhraee, M., Heidari, M., Vaezi, A. R. and Valikhani  Samani, A. R., 2014- Dissolved and particulate trace metal geochemistry during mixing of Karganrud River with Caspian Sea water. Arabian Journal Geoscience 8(4): 2143- 2151.
Lukman, S., Essa, M.H., Dalhat Mu'azu, N., Bukhari, A. and Basheer, C., 2013- Adsorption and Desorption of Heavy Metals onto Natural Clay Material: Influence of Initial Ph. ournal of Environmental Science and Technology 6(1):1- 15.
Perin, G. and Giacometti, A., 2013- Short historical review of metal speciation and distribution of five selected metals in Adriatic Sea sediments. Ecology, Environment and Conservation 19(3):615- 625.
Perin, G., Craboledda, L., Lucchese, L., Cirillo, R., Dotta, L. and Orio, A. A., 1985- Heavy metal speciation in the sediments of Northern Adriatic Sea. A new approach for environmental toxicity determination. Heavy Metals in the Environment 2: 454-456.
Saeedi, M., Daneshvar, S. and Karbassi, A. R., 2004- Role of riverine sediment and particulate matter on adsorption of heavy metals. International journal of Environment Science and Technology 1(2), 135- 140.
Sholkovitz, E. R., 1976- flocculation of dissolved organic and inorganic matter during the mixing river water and seawater. Geochim Cosmochim. 40 (7): 831- 845.
Yong, R. N., 2001- Geoenvironmental Engineering: Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation, CRC Press, (book).
Zwolsman, J. J. and Van Eck, G., 1999- Geochemistry of major elements and trace metals in suspended matter of the Scheldt estuary, southwest Netherlands. Marine Chemistry 66(1): 91- 111.