نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، پردیس البرز، دانشگاه تهران، البرز، ایران

2 دانشیار، گروه برنامهریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق ابتدا داده های هواشناسی در بین سال های 1993 تا 2018 مورد بررسی قرار گرفته اند و سپس با استفاده از مدل سازی تغییر اقلیم توسط نرم افزار LARS-WG، با داده های خروجی حاصل از مدل سازی در بازه زمانی سال های 2046 تا 2065 مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، میانگین دمای کمینه و بیشینه روزانه در بازه زمانی سال های 2046 تا 2065 می توانند روند افزایشی داشته باشند و میانگین میزان بارش روزانه نیز می تواند روند کاهشی داشته باشد. اگرچه میانگین میزان بارش های روزانه با کاهش همراه بوده است، اما تعداد نقاط حدی در میزان بارش های روزانه در دوره مدل سازی شده می تواند با افزایش همراه باشد. پس از استخراج داده های بیشینه روزانه بارش در دو دوره سال‌های 1993 تا 2018 و 2046 تا 2065، بارش های متناطر با سیلاب های با دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردیده اند. در نهایت با مقایسه میزان بارش های متناظر با سیلاب ها در این دو دوره نتیجه گیری شد که به طور میانگین میزان این بارش‌های حدی در بازه زمانی سال های 2046 تا 2065 می تواند حدود 15 درصد افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
جهانبخش اصل، س.، موحددانش، ع. ا. و مولوی، و.، 1380- تحلیل مدل های برآورد تبخیر- تعرق برای ایستگاه هواشناسی تبریز، دانش کشاورزی، جلد 11، شماره 2. صص. 51 تا 65.
شرکت مشاور مهاب قدس، 1390- مطالعات آب­های سطحی شهرتهران، ص 17.
 
References
Bradford, M. J. and Irvine, J. R., 2000- Land use, fishing, climate change, and the decline of Thompson River, British Columbia, coho salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Jan 1;57(1):13-6. https://doi.org/10.1139/f99-283.
Hunt, A. and Watkiss, P., 2011- Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature. Climatic change. Jan 1;104(1):13-49. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9975-6.
IPCC, 2001- climate change 2001. The climate change contribution of working group I to the third assessment report of the intergovemmental panel on climate change 159. https://doi.org/10.1177/095968360301300516.
IPCC, 2007- climate change the physical science basis. AGU Fall Meeting Abstracts.         
IPCC, 2012- Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. A special report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA30.11: 7575-7613. https://doi.org/10.1017/cbo9781139177245.016
Katz, R. W. and Brown, B. G., 1992- Extreme events in a changing climate: variability is more important than averages. Climatic change. Jul 1;21(3):289-302. https://doi.org/10.1007/bf00139728.
Nakicenovic, N., Alcamo, J., Grubler, A., Riahi, K., Roehrl, R. A. and Rogner, H. H., 2000- Victor N. Special report on emissions scenarios (SRES), a special report of Working Group III of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press.                
Romero-Lankao, P. and Dodman, D., 2011- Cities in transition: transforming urban centers from hotbeds of GHG emissions and vulnerability to seedbeds of sustainability and resilience: Introduction and Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability. May 1;3(3):113-20. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2011.02.002.
Rosenzweig, C., Solecki, W. D., Hammer, S. A. and Mehrotra, S., 2011- Climate change and cities: First assessment report of the urban climate change research network. Cambridge University Press; Apr 28. https://doi.org/10.1017/cbo9780511783142.