فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین (GSJ) - فرایند پذیرش مقالات