فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین (GSJ) - واژه نامه اختصاصی