بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدیده، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آیت، محمد قاسم [1] وزارت صنایع و معادن، تهران، ایران
 • آیتی، فریماه [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • آدابی، محمدحسین [1] استاد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
 • آدابی، محمدحسین [2] استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمدحسین [3] استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمدحسین [1] استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمدحسین [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمدحسین [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آدابی، محمدحسین [2] استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • آدابی، محمدحسین [1] استاد، گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمدحسین [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، ، محمدحسین [1] استاد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [1] استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [1] استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [2] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [2] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آدابی، محمد حسین [6] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [2] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد حسین [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آدابی، محمد‌حسین [1] دانشکده علوم‌زمین، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران
 • آذری، طاهره [1] دکترا، گروه علوم ‌زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • آذرپیکان، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • آریایی، علی اصغر [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • آریایی، علی‌اصغر [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • آریافر، بهروز [1] کارشناسی ارشد، اداره زمین‌شناسی، بخش زمین‌شناسی سطحی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران
 • آرین، محمد علی [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] استاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیارگروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [2] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ‌تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [7] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیار،گروه زمین‌شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • آرین، مهران [2] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران
 • آرین، مهران [1] هیات علمی دانشگاه آزاد - واحد علوم تحقیقات
 • آرین، مهران [1] داتشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • آرین، مهران [3] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرین، مهران [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین‌شناسی, تهران, ایران
 • آروین، محسن [1] استاد، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • آروین، محسن [1] استاد، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آروین، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آروین، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آروین، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آروین، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آروین، محسن [1] گروه زمین شناسی ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، ایران
 • آزاد، عباسعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آزاد، عباسعلی [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آزادی، عیسی [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آزادبخت، بهرام [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، تهران، ایران
 • آزادبخت، بهرام [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • آزادبخت، سمیه [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • آزاد شهرکی، لیلا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آزادمهر، امیررضا [1] استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • آسیابانها، عباس [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمین، قزوین، ایران
 • آسیای صوفیانی، فریبا [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
 • آفتابی، علیجان [1] استاد، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • آفتابی، علیجان [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • آفتابی، علیجان [1] بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • آفتابی، علیجان [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • آفرین، محمد [1] کارشناسی ارشد، مرکز اقیانوس‌شناسی دریای عمان و اقیانوس هند (چابهار)، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران
 • آقا ابراهیمی سامانی، بهرام [1] کارشناسی ارشد، سازمان اترژی اتمی ایران، تهران، ایران
 • آقایی آرایی، عطاء [1] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران
 • آقابابایی، حمید [1] دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • آقابابایی، حمید [1] دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • آقابابالو، بابک [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آق‌آتابای، مریم [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • آق‌آتابای، مریم [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران
 • آق اتابای، مریم [1] بخش علوم زمین، دانشکدة علوم، دانشگاه شیراز
 • آق‌اتابای، مریم [1] استادیار، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، گرگان، ایران
 • آق‌اتابای، مریم [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • آقاجانی، حمید [1] دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، شاهرود، ایران
 • آقاجانی مرسا، سهیلا [1] کارشناسی ارشد، آزمایشگاه کانی‎شناسی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، تهران، ایران
 • آقاجری، لطف‌الله [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقاحسینی، سید احمد [1] استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، تهران، ایران.
 • آقازاده، مهراج [2] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • آقازاده، مهراج [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران
 • آقازاده، مهراج [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آقایی‌زاده ظروفی، رضا [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقانباتی، سیدعلی [1] دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آقانباتی، سیدعلی [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • آقانباتی، سیدعلی [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
 • آقانباتی، سیدعلی [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • آقانباتی، سیدعلی [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سیدعلی [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • آقانباتی، سید علی [1] دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [2] دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • آقانباتی، سید علی [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • آل یاسین، سیدمحمدامین [1] کارشناس ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
 • آلیانی، فرهاد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • آلیانی، فرهاد [1] دانشگاه بوعلی همدان
 • آلیانی، فرهاد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • آلتنبرگر، اووه [1] استاد، انستیتو علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه پتسدام، پتسدام، آلمان
 • آل علی، سیدمحسن [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آل علی، سید محسن [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • آل علی، سید محسن [1] گروه زمین شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آل علی، سید محسن [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آل علی، محسن [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آل‌علی، سید محسن [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آمیغ پی، معصومه [1] دانشجوی دکتری، دانشکد ه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
 • آمیغ‌پی، معصومه [1] دکترا، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • آمیغ‌پی، معصومه [1] دکترا، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
 • آمیغ‌پی، معصومه [1] سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران
 • آهی‌فر، آذین [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آهنگری، معصومه [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

ا

ب

 • بابایی، حسنعلی [1] دانشیار، دانشگاه جرجیا استیت، آتلانتا، آمریکا
 • بابایی، فرخنده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • باباخانی، علیرضا [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • بابازاده، سیداحمد [1] دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بابازاده، سید احمد [1] استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • بابازاده، سید احمد [1] دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، 3697-19395 ، تهران، ایران
 • بابازاده، سید احمد [1] دانشیار،گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بابازاده، سید احمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران‌، تهران، ایران
 • بابازاده، نرگس [1] گروه GIS، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.تهران، ایران
 • بیابانگرد، حبیب [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده‌ علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بیابانگرد، حبیب [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بیابانگرد، حبیب [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بیابانگرد، حبیب [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بیابانگرد، حبیب اله [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بیابانگرد، حبیب اله [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران
 • بییابانگرد، حبیب [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بابلی مؤخر، حمید [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بایت‎گل، ئارام [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
 • بایت‎گل، ئارام [1] دکترا، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
 • بایت‏گل، ئارام [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بیاتانی، علی [2] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بیاتانی، علی [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئوماتیک، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران
 • بیاتانی، فاطمه [1] دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران ایران
 • بیاتانی، فاطمه [1] دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیاتانی، فاطمه [1] گروه مورفودینامیک و ژئومورفولوژی ساحلی دریایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیاتی‌راد، یلدا [1] پردیس علوم، دانشکده زمین‎شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بیاتی‌راد، یلدا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بایت گل، آرام [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بایت گل، آرام [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بایت گل، ئارام [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بایت گل، ئارام [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه-زنجان
 • بایت گل، ئارام [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بادپا، مهدی [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بادپا، مهدی [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، قم، ایران
 • بادپا، مهدی [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور قم
 • بادفر، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • باریر، اریک [1] آزمایشگاه زمین‌ساخت، دانشگاه پاریس 6، پاریس، فرانسه
 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین [1] استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بازرگانی گیلانی، کمال‌الدین [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باستانی، حسن [1] کارشناس، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • باستانی، مهرداد [1] استادیار ، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه اوپسالا، سوئد.
 • بایسته هستی، نیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] اداره زمین‌شناسی سطح الارضی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، اداره سطح الارضی، تهران، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران
 • باغبانی، داریوش [1] استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
 • باقری، یاسر [1] دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه،ارومیه
 • باقری، جواد [1] کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • باقری، ساسان [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده‌ علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • باقری، ساسان [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • باقری، ساسان [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • باقری، ساسان [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • باقری، فریده‌ [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه اطلاعات زمین مرجع، تهران، ایران
 • باقری، هاشم [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • باقری، هاشم [2] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • باقری، وحید [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • باقری سیدشکری، سجاد [1] دانشجوی دکترا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باقری سید شکری، سجاد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باقرنژاد، مجید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • باوی عویدی، عبدالرضا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بیت الهی، علی [1] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
 • بیت‌الهی، علی [1] استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
 • بحیرایی، ساره [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بحیرائی، ساره [1] مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی، تهران،‌ ایران
 • بحرودی، عباس [1] استادیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‏های فنی، دانشگاه تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بحرودی، عباس [1] استادیار، دانشکده مهندسی معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] دانشیار، گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] دانشیار، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • بحرودی، عباس [1] دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بحرودی، عباس [1] دانشکده معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بحرودی، عباس [1] گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بختیاری، محمدرضا [1] دکترا، اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • بختیاری زاده، زینب [1] کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بخشی‌زاد، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌ زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • بخشی محبی، محمدرضا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده‌ علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بخشی محبی، محمدرضا [2] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بخشنده، حامد [1] دانشجوی کارشناسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران
 • بخشنده، لیدا [4] دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بخشنده، لیدا [2] پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بخشنده، لیدا [1] دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بخشنده امنیه، حسن [1] دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بدر، افسانه [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
 • بدری، نازنین [1] دکترا، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بدری، نازنین [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بدرزاده، زهرا [2] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • بدرزاده، زهرا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران
 • بدرزاده، زهرا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بدری فر، منصور [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • براتی، مهرداد [1] عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- همدان
 • برات‌پور، فربد [1] کارشناسی ‌ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • براری، عادل [1] دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • براسه، هایریش [1] دانشکده علوم‌ زمین‌شناسی، دانشگاه برلین، برلین، آلمان.
 • بیرالوند، مسعود [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بیرالوند، مسعود [1] گروه تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بیرالوند، مسعود [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بیرانوند، قاسم [1] گروه علوم زمین ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، لرستان ، ایران
 • برجسته، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • برزگر، رحیم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌طبیعی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • برزگر، رحیم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌طبیعی، گروه ‌زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • برزگر، رحیم [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • برزگر، رحیم [1] دانشگاه تبریز
 • برزگری، امیر [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • برزگری، امیر [1] دکترا، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برزگری، قدرت [1] گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • برقی، محمدعلی [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برقی، محمدعلی [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • برگریزان، محمود [1] شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره
 • برمکی زاده، کتایون [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • برنا، بهروز [1] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • برنا، بهروز [1] کارشناسی، گروه اکتشاف‌، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • برهمند، لیلا [1] گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • برهمند، لیلا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • برور، آفسانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ زمین شناسی زیست محیطی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • برومند، زهره [1] کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران
 • برومند، زهره [1] کارشناس ارشد، مرکز مطالعات کاربردی سازمان‌زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران
 • بسطامی، لیلی [1] دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین
 • بشیرگنبدی، محمد [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • بصیری، مجتبی [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بصیری، محمدحسین [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بصیری، محمدحسین [1] بخش معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
 • بقاء، نوشین [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بیکدلی، زیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بکر، رونالد [1] دانشیار، گروه علوم زمین کاربردی و ژئوفیزیک، دانشگاه لئوبن، لئوبن، اتریش
 • بکری، الهه [1] کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • بیگلری، فریدون [1] مرکز مطالعات پارینه‌سنگی، موزه ملی ایران، تهران، ایران
 • بلمکی، بهناز [1] دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران
 • بلیه، اولیویه [1] دانشگاه پل سزان، مارسی، فرانسه
 • بلورچی، محمدجواد [1] کارشناس ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بلورچی، محمدجواد [1] کارشناسی‌ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بلورچی، محمد جواد [2] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بلورچی، محمد جواد [1] کارشناس ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی، تهران، ایران
 • بلورچی، محمد جواد [1] گروه مخاطرات، زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • بنی‎‌اسدی، مجید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بینازاده، طیب [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بینازاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بهادری، علیرضا [1] گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • بهیاری، مهدی [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بهاری فر، علی اکبر [1] دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، ابهر، ایران
 • بهاری فر، علی اکبر [1] گروه زمین شناسی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران
 • بهاری فر، علی اکبر [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور ابهر، ابهر، ایران
 • بهاری فر، علی‌اکبر [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور ابهر، ابهر، ایران
 • بهاری‌فر، علی‌اکبر [1] استادیار ، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بهاری‌فر، علی‌اکبر [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • بهارفیروزی، خلیل [1] دکترا، سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهارفیروزی، خلیل [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهارفیروزی، خلیل [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بهارفیروزی، خلیل [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهارلوئی یانچشمه، سمیه [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بهاروندی، آزاده [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‏‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • بهاروندی، اعظم [1] دانشجوی دکترا‏، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهبهانی، رضا [1] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهبهانی، رضا [1] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • بهبهانی، رضا [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی دریایی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهجتی، مهنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بهرامی، حمید [1] گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بهرامی، صغری [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • بهرامی، محمود [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • بهرام‎بیگی، بهرام [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بهرام‎بیگی، بهرام [1] کارشناسی ارشد، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • بهرام‎پور، مینا [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهرام‌بیگی، بهرام [1] دانشجوی دکترا،گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بهرامپور، آرمین [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • بهرام‌پور، الهه [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهرام منش تهرانی، مریم ناز [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهرام‌نژاد، الهام [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بهروز، امین [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بهروز، مینو [1] مجتمع مس سرچشمه کرمان، واحدهای معدن و تحقیقات آب و محیط زیست، کرمان، ایران
 • بهروش، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهزادی، سعید [1] استادیار، گروه سنجش ‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده محیط ‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بهزادی، مهرداد [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بهزادی، مهرداد [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بهزاد افشار، کتایون [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • بهزاد فر، مصطفی [1] استاد، گروه طراحی شهری، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • بهفر، امیر [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران
 • بهفر، ندا [1] پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • بهلولی، بهمن [1] دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهلولی، بهمن [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهنیا، پوران [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورف تهران، ایران
 • بوالی، یعقوب [1] سازمان آب و منطقه‌ای زاهدان، زاهدان، ایران.
 • بودن، فرانسوا [1] مؤسسه علوم زمین پاریس، دانشگاه ششم پاریس و مرکز ملی تحقیقات علمی، دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس، فرانسه.
 • بوذری، سهیلا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • بوذری، سهیلا [1] دانشیار،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بوذری، سهیلا ‌ [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران
 • بوذری، فرهاد [1] پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران، ایران
 • بویری کناری، مینا [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بویری کناری، مینا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بورگ، گرگور [1] استاد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه مارتین لوتر، هاله، آلمان
 • بورگ، گریگور [1] استاد، انستیتوی علوم زمین و جغرافیا، دانشگاه مارتین لوتر، هاله ویتنبرگ، آلمان
 • بوستان، الهام [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • بوسکو، رومان [1] مرکز تحقیقات علوم زمین، دانشگاه پتسدام، آلمان
 • بومری، محمد [1] دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بومری، محمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بومری، محمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بومری، محمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • بومری، محمد [1] دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بومری، محمد [1] دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین‌شناسی، زاهدان، ایران
 • بومری، محمد [1] گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • بونیاگریان، ولادیمیر [1] استاد، دانشگاه دولتی ایروان، ایروان، ارمنستان

پ

 • پادیار، فریبا [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاریاب، مهدی [1] گروه مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن، دانشکدة فنی دانشگاه تهران
 • پارمن، استفان [1] دپارتمان زمین‌شناسی، دانشگاه دورهام، دورهام، انگلستان
 • پازند، کاوه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • پاشا، امیرحسین [1] کارشناسی ارشد، گروه سنجش ‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده محیط‌ زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پاشایی، حدیث [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • پاشازاده، بهنام [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاکدل، مهدی [1] دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • پاکزاد، حمید رضا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • پاکزاد، مهرداد [1] استادیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پاکیزه، امیر [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • پاک نیا، محمد [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • پیتر، جان [1] دانشیار، سازمان زمین‎شناسی کانادا، اتاوا، کانادا
 • پیتر، جان [1] دانشیار، سازمان زمین شناسی کانادا، اتاوا، کانادا
 • پیتر، جان [1] سازمان زمین شناسی کانادا
 • پیریایی، علیرضا [1] دکترا، بخش زمین‎شناسی، اداره اکتشاف، شرکت ملی نفت، تهران، ایران
 • پرتوآذر، محمدرضا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پرتوآذر، محمدرضا [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پرتوآذر، محمّدرضا [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • پرچکانی، محمد [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی و معدن، شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، گروه مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)، تهران، ایران.
 • پرچکانی، محمد [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • پُرخیال، سهیل [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • پیرخراطی، حسین [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پریستلی، کیت [1] دانشگاه کمبریج ، انگلستان
 • پیرمحمدی، فرهاد [1] گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران
 • پیرنجم الدین، حمید [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پرندآور، محمد [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پرنداور، محمد [1] دکترا، اداره تحقیق و مطالعات دیرینه شناسی، مدیریت اکتشاف شرکت نفت، تهران، ایران
 • پرنداور، محمد [1] کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • پرنو، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • پیره، اسعد [1] کارشناس ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پرهام، سمیه [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان؛ پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • پرهام، سمیه [1] دکترا، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان؛ پژوهشگاه صنعت نفت،تهران، ایران
 • پرهام، سمیه [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه هرمزگان؛ پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • پرهیزکار، طیبه [1] استاد‌یار، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران
 • پرهیزکاری، حسنیه [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پیروی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • پیروی، مریم [1] دانشیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • پروانه نژادشیرازی، مهناز [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران
 • پروانه نژاد شیرازی، مهناز [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران
 • پروانه‌نژاد شیرازی، مهناز [2] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • پیروج، هادی [1] دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران
 • پیروج، هادی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پیروز، مرتضی [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • پیروز، مرتضی [1] دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران
 • پیشدادیان، مونا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • پیغمبری، سیما [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
 • پل، آن [1] مرکز ژئوفیزیک و تکتونوفیزیک دانشگاه ژوزف فوریه گرونوبل، فرانسه
 • پناهی، نعیم [1] کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران
 • پنائی، نعیم [1] کارشناسی‌ا‌رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران
 • پنائی، نعیم [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران
 • پورابریشمی، زین العابدین [1] دانشکده علوم ، دانشگاه تبریز
 • پورابریشمی، زین العابدین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • پور ابریشمی، زین العابدین [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پوراسماعیل، اکرم [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پوراسماعیل، اکرم [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • پورایمانی، رضا [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • پوربیرانوند، شاهرخ [1] استادیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • پوربیرانوند، شاهرخ [1] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • پورتقوی، امیر نصرالدین [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورحیدر، سیده زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران
 • پورخورشیدی، علیرضا [1] کارشناس‌ارشد، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران
 • پور رحیمیان، یاشار [1] دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • پورسلطانی، مهدی رضا [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • پورسلطانی، مهدی رضا [1] گروه زمین شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • پورعلیزاده مقدم، مهدخت [1] کارشناسی ارشد، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • پورغیاثیان، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • پورقاسمی، حمید رضا [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، مازندران، ایران.
 • پورکاسب، هوشنگ [1] دانشیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • پورکاسب، هوشنگ [1] دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پورکاسب، هوشنگ [1] دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [2] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد ، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [4] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین شناسی، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • پورکرمانی، محسن [1] گروه زمین شناسی، دانشده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران
 • پور کرمانی، محسن [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پور کرمانی، محسن [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورمحسن، مهرداد [1] بخش زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور خوی، خوی، ایران
 • پورمحمد، فتانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی/ دانشگاه زنجان
 • پورمعافی، سیدمحمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، سید محمد [1] Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran
 • پورمعافی، سید محمد [1] دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، سید محمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، سید محمد [1] گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، محمد [1] استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، محمد [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، محمد [1] دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورمعافی، محمد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پور معافی، سید محمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پور‌معافی، محمد [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم‌زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • پورمعصومی، رضوان [1] 1انشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پورمقدم، مجید [1] دکتری، دانشکده مینرال و پتروگرافی، دانشگاه ملی ارمنستان، ایروان، ارمنستان؛ وزارت صنعت و معدن و تجارت، تهران، ایران
 • پوستی، محمد [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • پوستی، محمد [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • پوستی، محمد [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • پوستی، محمد [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • پوستی، محمد [1] گروه زمین شناسی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
 • پولاد زاده، محمود [1] گروه ژئوفیزیک، اداره کل زمین‌شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران.
 • پوینده، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ت

 • تاتار، محمد [1] دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • تاتار، محمد [1] پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله، تهران، ایران
 • تاتار، محمد [2] پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • تاتار، محمد [1] دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده زلزله‌شناسی، تهران، ایران
 • تاتار، محمد [2] دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • تاتار، محمد [1] دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • تاتار، محمد [4] معاون پژوهشی/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • تاتار، محمّد [1] دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • تاجی، محمد [1] مهندسی معدن، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران.
 • تاج الدین، حسینعلی [2] استادیار، گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تاج الدین، حسینعلی [1] استادیار، گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تاج الدین، حسینعلی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تاج‌الدین، حسینعلی [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تاج‌الدین، حسینعلی [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تاج بخش، غلامرضا [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران‌، ایران
 • تاج‌بخش، غلامرضا [1] استادیار، دانشگاه یزد، دانشکده علوم‌پایه، گروه زمین‌شناسی، یزد، ایران
 • تاج‌بخش، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • تاج بخشیان، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تاجیک، رضا [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی‌مهندسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تخم‌چی، بهزاد [2] استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • تخم‌چی، بهزاد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • تخم‌چی، بهزاد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • تخم‌چی، بهزاد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • ترابی، قدرت [2] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ترابیان، بهناز [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • ترکاشوند، مصطفی [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • ترکیان، اشرف [1] Department of Geology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
 • ترکیان، اشرف [1] دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ترکزاده ماهانی، ایمان [1] بخش زمین‌شناسی، موسسه آموزش عالی کرمان، کرمان، ایران.
 • تسلیمی، ماشاءاله [1] دکترا، گروه زمین‎شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • تشکری، زهرا [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • تقی‎پور، بتول [1] استادیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز،‌ شیراز، ایران
 • تقیان، علیرضا [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • تقی پور، نادر [2] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • تقی پور، نادر [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • تقی پور، نادر [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • تقی‌پور، بتول [1] استادیار،گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز،‌شیراز، ایران
 • تقی‌پور، نادر [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • تقی‌پور، نادر [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
 • تقی‌پور، نادر [1] استادیار، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • تقی‌پور، نادر [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • تقدسی، حکیمه [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تقی‌زاده، حسین [1] کارشناس ارشد، امور اکتشافات و مهندسی توسعه، مجتمع مس سرچشمه، شرکت ملی صنایع مس ایران، تهران، ایران.
 • تقی‌زاده، حسین [1] کارشناسی ارشد، امور اکتشافات و مهندسی توسعه، مجتمع مس سرچشمه، شرکت ملی صنایع مس ایران، رفسنجان، ایران
 • تقی‌زاده، حسین [1] کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی صنایع مس ایران، سرچشمه، ایران
 • تقی‌زاده، مجتبی [1] دکترا، شرکت پتروگوهر فراساحل کیش، تهران، ایران
 • تقی‌زاده فرهمند، فتانه [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
 • تقی‌زاده فرهمند، فتانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • تقوی، علی [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 • تقوایی‌نژاد، مجتبی [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • تقوی‌مقدم، ابراهیم [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • تلخابلو، مهدی [1] گروه زمین‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تیموریان، اصغر [1] استادیار، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • تیموریان مطلق، اصغر [1] استادیار، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • تورینتا، الکساندر [1] دانشیار، دپارتمان زمین‌شناسی مرکز، دانشگاه لورین، نانسی، فرانسه
 • توکلی، راحله [1] دانشگاه پیام نور، قم، ایران
 • توکلی، فرخ [1] سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران
 • توکلیان، اسلام [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • توکلی یرکی، مهدی [1] کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

ث

 • ثابتی، مرضیه [1] پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • ثبوتی، فرهاد [1] مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان،گروه فیزیک، زنجان، ایران
 • ثروتی، محمدرضا [1] دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده علوم، گروه جغرافیا، تهران، ایران

ج

 • جاقوری، جعفر [1] کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات زمین‌لرزه‎شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جامی، محسن [1] دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • جانباز، محدثه [1] دکترا، گروه زمین‏شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‎سینا، همدان، ایران
 • جیانگ، شاو یانگ [1] دانشگاه زمین شناسی چین، دانشکده تحقیقات علوم زمین
 • جان نثاری، محمدرضا [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جان‌نثاری، محمدرضا [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جان‌نثاری، محمدرضا [1] دکترا، معاونت اکتشاف، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جان‌نثاری، محمد‌رضا [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جاوید، مصطفی [1] کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران،ایران
 • جاوری، محسن [1] پژوهشکده باستان‌شناسی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصفهان، ایران
 • جباری، اکبر [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین،‌دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جباری، سعید [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی‌مهندسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جدی، زینب [1] کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • جدیدی، رضا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جدیری آقایی، رعنا [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جعفری، حمیدرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران
 • جعفری، سیده راضیه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • جعفری، فرهاد [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جعفری، لاله [1] دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • جعفری، محمدرضا [1] استادیار، گروه زمین‏ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جعفری، محمدرضا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جعفری، محمدرضا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری، محمدرضا [1] گروه زمین‎شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جعفری، محمدرضا [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جعفری‎راد، علیرضا [1] استادیار، گروه زمین‏ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری اقدم، مریم [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جعفری‌اقدم، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جعفری راد، علی‌‌رضا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری‌راد، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفرزاده، مهدی [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران.
 • جلالی، لیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جلالی، محمد [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
 • جلالی، نادر [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
 • جلالت وکیل‌کندی، صحرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم ‌زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • جلالی‌فر، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جلالی‌فرد، مرتضی [1] کارشناسی ارشد، معدن زغالسنگ طبس، طبس، ایران
 • جلیلی، یعقوب [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جلیلی، فرح [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، پردیس بین‎الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جلیلیان، علی حسین [1] استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، ایران
 • جلیل پور، محمد [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جلیلی شاه‌منصوری، یعقوب [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جمالی، امیرمحمد [1] دکترا، مدیریت اکتشاف، اداره زمین‎شناسی سطح الارضی، شرکت ملی نفت، تهران، ایران
 • جمالی، حمایت [1] استادیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جمالی، حمایت [1] دانشکده زمین شناسی- دانشگاه اصفهان
 • جمالی، فرشاد [1] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • جمالی، فرشاد [1] مهندسین مشاور زمین آب پی و پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • جمالی، مظفرالدین [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جمالی، مهدی [1] گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • جمالی آشتیانی، رضوانه [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جمالی آشتیانی، رضوانه [1] دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جمالیان، مریم [1] دانشکده علوم‌زمین، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران
 • جمال ریحانی، محمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ژپوفیزیک- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- ایران
 • جمشیدی، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش علوم‌زمین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • جمشیدی، امین [1] استادیار، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • جمشیدی، امین [1] گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [1] دانشیار، آموزشکده نقشه‎برداری، سازمان نقشه‎برداری کشور، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [2] دانشیار، آموزشکده نقشه‌برداری، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [3] آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [1] دانشیار، آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه‌برداری، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [1] دانشیار، آموزشکده نقشه‌برداری، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [1] دانشیار، آموزشکده نقشه‌بردای، سازمان نقشه‌برداری، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [1] سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران
 • جمور، یحیی [1] سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران.
 • جهانی، داود [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جهانی، داود [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • جهانی، داود [1] دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • جهانی، داود [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهانی، داود [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • جهانی، داود [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال.
 • جهانی، داوود [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهانی، داوود [1] دانشگاه آزاد تهران شمال
 • جهانی، سلمان [1] دکترا، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، تهران، ایران
 • جهانبخش گنجه، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان؛ گروه محیط زیست، باشگاه پژوهشگران جوان،خوزستان، ایران
 • جهانخواه، محسن [1] کارشناس ارشد، گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جهانگیر، هادی [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جهانگیری، احمد [1] استاد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران
 • جهانگیری، احمد [1] استاد، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جهانگیری، احمد [1] دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین‌شناسی.تبریز، ایران
 • جهانگیری، احمد [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • جهانگیری، احمد [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جهانگیری، احمد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، کد پستی 51666
 • جهانگیری، احمد [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • جهانگیری، احمد [1] گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 • جهانگیری، احمد [1] مربی، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • جوادی، حمیدرضا [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • جوادی، حمیدرضا [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • جوادی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جوادی پور، شهریار [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جوادی‌پور، شهریار [1] کارشناسی‌ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • جوادی نیا، فاطمه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران.
 • جوان، احسان [1] مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جوانی، پریناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • جوانبخت جبارآبادی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جوانشیر، علی‌رضا [1] بخش زمین شناسی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
 • جواهریان، عبدالرحیم [1] مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران.
 • جواهریان، عبدالرحیم [1] مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جواهریان، عبدالرحیم [1] موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جواهری نیستانک، علیرضا [1] موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جودکی، محمد [1] دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)، اهواز، ایران
 • جودکی، محمد [1] دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران؛ کارشناس سازمان زمین‎شناسی جنوب باختری، اهواز، ایران
 • جودکی، وحید [1] کارشناسی ارشد، گروه ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور هراز راه، تهران، ایران
 • جودکی، وحید [1] کارشناسی ارشد، گروه سازه‎های زیرزمینی، شرکت مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان، تهران، ایران
 • جودکی، وحید [1] گروه سازه های زیرزمینی شرکت مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان، تهران
 • جورابچی، محمد [1] کارشناسی ارشد، مدیر دفتر بررسی‌های فنی و تصویب طرح‌ها، وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران
 • جورکش، زینب [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جوزانی کهن، گلناز [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جوزانی کهن، گلناز [1] دکترا، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جوکار، محمود [1] دانشگاه تبریز، دانشکده ریاضی، گروه ریاضی کاربردی، تبریز، ایران

چ

 • چاکری، حمید [1] استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • چیذری، شیرین [1] کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • چراغی سیف آباد، مسعود [1] دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • چرچی، عباس [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • چرچی، عباس [1] استادیار،گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران
 • چکنی مقدم، محسن [1] گروه زمین شناسی دانشکده علوم - دانشگاه لرستان- خرم آباد
 • چگنی، فرزانه [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • چگنی، فرزانه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی واحد خرم‌آباد.
 • چگینی، وحید [1] استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران
 • چگینی، وحید [1] استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی، تهران، ایران
 • چُل گلی، اکرم [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • چن، بیگ [1] سازمان زمین شناسی و ژپوفیزیک- آکادمی علوم چین
 • چنانی، نادر [1] کارشناسی ارشد، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران
 • چهارلنگ، راضیه [1] کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] دکترا، دپارتمان ژئوفیزیک و طرح‌های اکتشافی، شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] دکترا، شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران
 • چهرازی، علی [1] شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره

ح

خ

 • خادمی، حسین [1] استاد، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خادمی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خادمی، محسن [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • خادمی، محسن [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ سرپرست کارگاه ابزار دقیق، گارگاه سد هیروی، پاوه- کرمانشاه، ایران
 • خادمی، محسن [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد؛ سرپرست کارگاه ابزاردقیق، گارگاه سد هیروی، پاوه، ایران
 • خادمی، محسن [1] دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان، ایران.
 • خیاط‌ زاده، احمد [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خاکی، ویدا [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی‌، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ‌
 • خاکزاد، احمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [2] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] استاد، گروه زمین‏ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم‌زمین، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خاکزاد، احمد [1] گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خاکزاد، احمد [1] مدیریت تضمین کیفیت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران
 • خاکسار، کاوه [2] استادیار، گروه آب و خاک، مرکز آموزش عالی امام خمینی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، کرج، ایران
 • خاکسار، کاوه [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)
 • خالصی، محمدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خالقی، فاضل [1] دکتری، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خالوکاکایی، رضا [1] استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • خامه چیان، ماشاالله [1] دانشیار، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خامه‌چیان، ماشاءاله [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خامه‌چیان، ماشااله [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خانجانی، مجید [2] دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خانعلی زاده، علیرضا [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خانمحمدی، نسرین [1] دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، زنجان، ایران.
 • خانه‎باد، محمد [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • خانه باد، محمد [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خانه باد، محمد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خانه‌باد، محمد [3] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خاوری، رضوان [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، بهبهان، ایران
 • خاوری، رضوان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خدابخش، سعید [1] دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خدابخش، سعید [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خدابخش‌نژاد، آذر [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خداپرست، صدیقه [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خدادادی، لیدا [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • خدامی، مهدی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خدائی، نواب [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • خدرزاده، صبا [1] مرکز پژوهش‏های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران.
 • خرازی‌زاده، نسیم [1] دانشجوی دکترای زمین‌شناسی، دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا
 • خراسانی، الهام [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ‌‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خراسانی، مجتبی محمد [1] کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
 • خراسانی پور، مهدی [1] استادیار؛ گروه زمین شناسی؛ دانشکده علوم؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • خیرالهی، حسن [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران
 • خیرالهی، حسن [1] دانشجوی دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خیرالهی، حسن [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خیرخواه، منیره [1] استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خیرخواه، منیره [1] استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خیرخواه، منیره [1] پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران، ایران
 • خیرخواه، منیره [1] پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خردمند، علی [1] استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خردمند، علی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • خرقانی، مهدی [1] دانشجوی دکترا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • خرمی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • خرمی، فاطمه [1] سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران
 • خرم تاش، یگانه [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خزایی، مجید [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خزاعی، احمدرضا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خزائی، احمدرضا [1] استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خزائی، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خزائی، مجید [1] دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی
 • خسروی، زهره [1] دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
 • خسروی، زهره [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • خسروی، مریم [1] کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خسروتهرانی، خسرو [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خسروتهرانی، خسرو [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خسروتهرانی، خسرو [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خسروتهرانی، خسرو [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خسروتهرانی، خسرو [3] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • خسروتهرانی، خسرو [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین‌شناسی, تهران, ایران
 • خسروتهرانی، خسرو [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • خسرو تهرانی، خسرو [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خسرو تهرانی، خسرو [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • خسرو تهرانی، خسرو [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • خسروخسروتهرانی، خسرو [1] دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران
 • خسروشاهی، محمد [1] مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران.
 • خسروی مشیزی، سجاد [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خشنودکیا، مهدی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • خطیب، محمدمهدی [1] استاد بخش علوم زمین دانشگاه بیرجند
 • خطیب، محمدمهدی [1] استاد، بخش علوم زمین، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمدمهدی [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمدمهدی [1] استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمدمهدی [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمدمهدی [3] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمدمهدی [1] دانشگاه بیرجند، گروه زمین‌شناسی، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمدمهدی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمد مهدی [1] استاد، دانشگاه بیرجند، گروه زمین شناسی، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمد مهدی [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمد مهدی [1] استاد گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمد مهدی [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیب، محمد مهدی [1] گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند
 • خطیب، محمد‌مهدی [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیبی مهر، مینا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خطیبی مهر، مینا [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خلج معصومی، معصومه [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خلعت بری جعفری، مرتضی [3] استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلعت بری جعفری، مرتضی [1] پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلعت بری جعفری، مرتضی [1] پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • خلعت بری جعفری، مرتضی [1] دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلعت‌بری جعفری، مرتضی [3] استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلعت‌بری جعفری، مرتضی [1] استادیار، پژوهشکده علوم‌ زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلعت‌بری جعفری، مرتضی [1] استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلیفه سلطانی، انیس‎السادات [1] کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خلقی، محمدحسین [1] سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • خلیلی، محمود [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خلیلی، مرضیه [1] بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خلیل زاده، هادی [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خلیلی مبرهن، شهرام [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران
 • خلیلی مبرهن، َشهرام [1] استادیار، گروه زمین‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خیمنو، دومینگو [1] دانشگاه بارسلونا، بارسلونا، اسپانیا.
 • خواجه‎میری، زهرا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران
 • خواجه محمدلو، نسرین [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خواستار، حمزه [1] دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران، ایران.
 • خوشبخت، فرهاد [1] دانشجوی دکترا، انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خوشبخت، فرهاد [1] پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • خوش جوان، صابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • خوش جوان، صابر [1] دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، تهران، ایران
 • خوش رفتار، رضا [1] گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان-زنجان-ایران

د

 • داداش‌زاده اهری، هومن [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • دادستان، احمد [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • دادفر، ثریا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • دادفر، ثریا [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • دارابی، قمرناز [1] دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • داستانپور، محمد [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ مؤسسه آموزش عالی کرمان،کرمان، ایران
 • داستانپور، محمد [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کرمان، کرمان، ایران
 • داستانپور، محمد [1] استاد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرمان، کرمان، ایران
 • داستانپور، محمد [1] استاد، مؤسسه آموزش عالی کرمان، کرمان، ایران
 • داستان پور، محمد [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • داستان‌پور، محمد [1] استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • داگلاس، هال [1] اداره میکرو آنالیز، دانشگاه نیوبرونزویک، فردریکتون، کانادا.
 • دیانتی، محمدرضا [1] واحد کنترل سنگ، مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان، ایران
 • دانشیان، جهانبخش [1] دانشیار، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دانشیان، جهانبخش [1] دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دانشیان، جهانبخش [3] دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران
 • دانیشوسکی، لئوناید [1] استرالیا، دانشگاه تاسمانیا، گروه علوم زمین
 • داودی، زینب [1] گروه زمینشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • داودی، زینب [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • داودی، محمد هادی [1] مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
 • داودیان، علیرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • داودیان دهکردی، علیرضا [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- دانشگاه شهر کرد
 • داودیان رنجبر، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • داوودی، زینب [1] گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • داوودی، محمد هادی [1] پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
 • دباغی صدر، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • دبیری، امید [1] سازمان حفاظت محیط زیست، موزه تاریخ طبیعی ایران
 • دبیری، رحیم [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • دبیری، رحیم [1] گروه زمین شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • دبیری، روزبه [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دیدار، پژواک [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • دریاپیما هرمزی، معین [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده‌ علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • درخشی، مرتضی [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • درخشانی، رضا [1] استادیار، گروه زمین‏ شناسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دریکوند، بهزاد [1] دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دریکوند، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • درگاهی، سارا [1] استادیار، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • درگاهی، سارا [1] استادیار، بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درگاهی، سارا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درگاهی، سارا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درگاهی، سارا [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • دروپ، جایلز [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه منچستر، انگلستان
 • درویش، جمشید [1] گروه پژوهشی جونده شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • درویش‎زاده، علی [1] استاد، گروه معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
 • درویشی خاتونی، جواد [1] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • درویشی خاتونی، جواد [1] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)، اهواز، ایران
 • درویش‌زاده، علی [1] استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • درویش‌زاده، علی [1] استاد، گروه مهندسی معدن، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • دزفولیان، محمد امین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایران‌‌
 • دشتی چندانق، صبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • دلاور، سید تقی [1] دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • دلاور، محمودرضا [1] دانشیار، قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • دلاوری، مرتضی [1] استادیار، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دلاوری، مرتضی [1] گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی
 • دیلک، یلدرم [1] استاد، دانشگاه میامی، گروه زمین شناسی، آکسفورد، اوهایو، ایالات متحده امریکا
 • ده‎یادگاری، احسان [1] استادیار، گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دهباشی، نوید [1] دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران،ایران
 • ده بزرگی، مریم [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ده‌بزرگی، افسانه [1] استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • ده‌بزرگی، مریم [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دهرآزما، بهناز [1] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • دهقانی، سمیه [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانی، مریم [1] استادیار، گروه راه، ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانی، مریم [1] استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانی، مریم [1] دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • دهقانی، مریم [1] دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • دهقانی، مریم [1] گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانی، مریم [1] گروه مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز، تهران
 • دهقانی، مریم [1] گروه مهندسی سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • دهنوی، داود [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دهنوی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • دوراندیش، محسن [1] شرکت ملی گاز ایران
 • دیوسالار، رضا [2] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
 • دولتی، اصغر [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دولتی، اصغر [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دولتی ارده جانی، فرامرز [1] دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • دولتی ارده‌جانی، فرامرز [1] استاد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران.
 • دولتشاهی پیروز، محرم [1] دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

ذ

 • ذاکری، محمود [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • ذبیحی، احسان [1] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • ذوالفقاری، صدیقه [1] سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 • ذوالفقاری، صدیقه [1] کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
 • ذوالفقاری، مهین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ر