اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا شهیدی

رییس سازمان زمین شناسی

alireza_shahidihotmail.com

سردبیر

دکتر منوچهر قرشی

تکتونیک دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد تهران- شمال

ghorashi_manouchehryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم سیدامامی

فسیل شناسی استاد، دانشگاه تهران

kemamiut.ac.ir

دکتر فریدون سحابی

رسوب شناسی دانشیار، دانشگاه تهران

fsahabiut.ac.ir

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

فسیل شناسی استاد، دانشگاه تهران

eghasemikhayam.ut.ac.ir

محمدرضا قاسمی

زمین ساخت دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

ghassemi.m.rgmail.com

دکتر حبیب الله قاسمی

سنگ شناسی استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S165
h-ghasemishahroodut.ac.ir

دکتر مجید قادری

زمین شناسی اقتصادی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mghaderi
mghaderimodares.ac.ir

دکتر محمدرضا قیطانچی

ژئوفیزیک استاد، مؤسسه ‍ژئوفیزیک

mrghcheeut.ac.ir

دکتر سروش مدبری

زمین شناسی اقتصادی دانشیار، دانشگاه تهران

modabberiut.ac.ir

دکتر حسین معماریان

زمین شناسی مهندسی استاد، دانشگاه تهران

memarianut.ac.ir

دکتر حمید نظری

زمین ساخت دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

h.nazariries.ac.ir