مدیر مسئول


دکتر علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمین ساخت

سردبیر


دکتر منوچهر قرشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال
پژوهشکده علوم زمین

زمین ساخت

اعضای هیات تحریریه


دکتر کاظم سیدامامی استاد، دانشگاه تهران

فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریدون سحابی دانشیار، دانشگاه تهران

رسوب شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم قاسمی نژاد استاد، دانشگاه تهران

فسیل شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا قاسمی استاد، پژوهشکده علوم زمین

زمین ساخت

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب الله قاسمی استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

سنگ شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید قادری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

زمین شناسی اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا قیطانچی استاد، مؤسسه ‍ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سروش مدبری دانشیار، دانشگاه تهران

زمین شناسی اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین معماریان استاد، دانشگاه تهران

زمین شناسی مهندسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید نظری دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

زمین ساخت